Co je nutné k uzavření manželství
Snoubenci mohou uzavřít manželství
- na matričním úřadě podle místa trvalého pobytu jednoho ze snoubenců (popřípadě kde byl přihlášen naposledy k trvalému pobytu)
- před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního měst, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt (více informací)

Správní poplatky
Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 3000 Kč. Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 2 000 Kč. Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1 000 Kč. V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.

Doklady nutné k uzavření manželství
O uzavření manželství musí na místně příslušném matričním úřadě písemně požádat oba snoubenci. K žádosti je třeba připojit buď originály nebo ověřené kopie těchto dokladů: rodný list, doklad o státním občanství (občanský průkaz, český pas, vojenský průkaz), potvrzení o místě trvalého bydliště a rodinném stavu (rovněž stačí občanský průkaz) (více informací)