MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Webkamera
Webkamera
Další
Další
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Finance

POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY - informace

POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

 

PŘEDMĚT POPLATKU

Místní poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Jedná se o hotelová zařízení, penziony, ubytování v soukromí, hostely, motely, ubytovny apod. na území MO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších  předpisů  a  obecně   závaznou  vyhláškou   statutárního   města  Ústí nad Labem č. 2/2016 Sb., o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

POPLATNÍK

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodně ubytování poskytla.

 

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT:

Ve věci místního poplatku z ubytovací kapacity jedná ubytovatel (fyzická nebo právnická osoba), která přechodně ubytování poskytla nebo jím zmocněná osoba.

 

KAM ZAJÍT:  

Řízení o poplatku na území MO Ústí nad Labem – Severní Terasa vykonává Úřad městského obvodu Ústí nad Labem –  Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, 400 11   Ústí nad Labem, finanční odbor, přízemí-správa daní a poplatků (pokladna).

 

JAKÉ DOKLADY MÍT SEBOU:

•identifikační doklady (např. občanský průkaz, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský   

  list a číslo účtu)

•kolaudační rozhodnutí o ubytovacím zařízení

•zplnomocnění k registraci (pokud jde o osobu, která nemá výpis z OR nebo živnostenského 

  listu oprávnění k zastupování ubytovatele).

 

OHLAŠOVACÍ POVINNOST:

Ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 30 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti. Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.

 

SOUVISEJÍCÍ FORMULÁŘE:

•registrace k poplatku z ubytovací kapacity

•přiznání k placení místního poplatku z ubytovací kapacity

 

EVIDENČNÍ KNIHA

Ubytovatel je povinen vést evidenční (ubytovací) knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.  Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

 

 

 

 

SAZBA POPLATKU:

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den.

 

SPLATNOST POPLATKU:

Poplatek je splatný čtvrtletně nejpozději do 15 kalendářních dnů po skončení každého příslušného kalendářního čtvrtletí.

 

ÚHRADA POPLATKU:

•bezhotovostním převodem z bankovního účtu na účet Úřadu městského obvodu Ústí nad 

Labem – Severní Terasa vedeného u KB, a.s., č. 19-5724411/0100

+ (variabilní symbol, který přidělí správce poplatku při splnění ohlašovací povinnosti)

•v pokladně Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa

 

      Na základě OZV č. 2/2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

 

 


Datum vložení: 01.11.2016, datum sejmutí: 31.12.2099

Ústí nad Labem - Severní Terasa: Tisk


INFORMACE - MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

INFORMACE K POPLATKOVÉ POVINNOSTI – MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ   informace ke zruseni složenek za psa rok 2014.pdf
více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP