Další

tečka  Úřady

tečka  Ostatní

tečka  Finance

tečka  Ubytování

Dnes má svátek: Vojtěch

Předpověď počasí:
Počasí Ústí nad Labem - Slunečno.cz

Změnit velikost webu: Zvětšit Zmenšit
ikona 

Finance

POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY - informace


POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

 

PŘEDMĚT POPLATKU

Místní poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Jedná se o hotelová zařízení, penziony, ubytování v soukromí, hostely, motely, ubytovny apod. na území MO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších  předpisů  a  obecně   závaznou  vyhláškou   statutárního   města  Ústí nad Labem č. 2/2016 Sb., o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

POPLATNÍK

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodně ubytování poskytla.

 

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT:

Ve věci místního poplatku z ubytovací kapacity jedná ubytovatel (fyzická nebo právnická osoba), která přechodně ubytování poskytla nebo jím zmocněná osoba.

 

KAM ZAJÍT:  

Řízení o poplatku na území MO Ústí nad Labem – Severní Terasa vykonává Úřad městského obvodu Ústí nad Labem –  Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, 400 11   Ústí nad Labem, finanční odbor, přízemí-správa daní a poplatků (pokladna).

 

JAKÉ DOKLADY MÍT SEBOU:

•identifikační doklady (např. občanský průkaz, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský   

  list a číslo účtu)

•kolaudační rozhodnutí o ubytovacím zařízení

•zplnomocnění k registraci (pokud jde o osobu, která nemá výpis z OR nebo živnostenského 

  listu oprávnění k zastupování ubytovatele).

 

OHLAŠOVACÍ POVINNOST:

Ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 30 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti. Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.

 

SOUVISEJÍCÍ FORMULÁŘE:

•registrace k poplatku z ubytovací kapacity

•přiznání k placení místního poplatku z ubytovací kapacity

 

EVIDENČNÍ KNIHA

Ubytovatel je povinen vést evidenční (ubytovací) knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.  Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

 

 

 

 

SAZBA POPLATKU:

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den.

 

SPLATNOST POPLATKU:

Poplatek je splatný čtvrtletně nejpozději do 15 kalendářních dnů po skončení každého příslušného kalendářního čtvrtletí.

 

ÚHRADA POPLATKU:

•bezhotovostním převodem z bankovního účtu na účet Úřadu městského obvodu Ústí nad 

Labem – Severní Terasa vedeného u KB, a.s., č. 19-5724411/0100

+ (variabilní symbol, který přidělí správce poplatku při splnění ohlašovací povinnosti)

•v pokladně Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa

 

      Na základě OZV č. 2/2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

 

 


Datum vložení: 01.11.2016, datum sejmutí: 31.12.2099

Ústí nad Labem - Severní Terasa: Nahoru  Ústí nad Labem - Severní Terasa: Tisk


INFORMACE - MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ


INFORMACE K POPLATKOVÉ POVINNOSTI – MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ   informace ke zruseni složenek za psa rok 2014.pdf
více informací