MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Webkamera
Webkamera
Další
Další
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Jednací řád RMO

Jednací řád

Jednací řád
Rady městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa
ikona
PDF dokumenty/RMO/Jednaci rad RMO.pdf

 

§ 1

Základní ustanovení
Jednací řád Rady městského obvodu Ústí n. L. - Severní Terasa (dále jen RMO upra-vuje přípravu, průběh schůze, způsob usnášení a náležitosti rozhodování, způsob kontroly plnění usnesení RMO a zabezpečení úkolů.

 

 § 2

Pravomoc RMO

RMO vykonává svou působnost v rámci pravomocí podle  Zákona o obcích.  č. 128/2000 Sb. a Obecně závazné vyhlášky - Statutu města Ústí nad Labem v platném znění.

RMO je výkonným orgánem Zastupitelstva městského obvodu v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá RMO Zastupitelstvu MO. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě MO rozhodovat jen, stanoví-li tak zákon.

 

 §3

 Volba RMO

1)Volba RMO se koná v souladu s § 84, odst. 1, písm. m) Zákona č.  128/2000 Sb. O obcích.

2)Zastupitelstvo MO volí členy RMO, tj. starostu, místostarostu a další radní z řad svých členů. Ztratí-li člen Zastupitelstva svůj mandát, případně, je-li starosta či místostarosta ze své funkce odvolán, přestává být i členem RMO.

3)RMO je tvořena starostou, místostarostou a 3 dalšími členy. Počet členů RMO je lichý a činí 5 členů, podle zásady, že počet členů RMO nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů Zastupitelstva.

 

 § 4

 Příprava schůze RMO

1)Přípravu schůze RMO organizuje starosta (v jeho nepřítomnosti místostarosta) prostřednictvím tajemníka úřadu.

2)Právo předkládat návrhy k projednávání na schůze RMO mají její členové, tajemník úřadu a vedoucí jednotlivých odborů.

  1. Návrhy bodů k projednání v rámci programu schůze RMO  předkládají členové RMO a ostatní oprávnění prostřednictvím tajemníka a mají právo, vyžádat si služby ÚMO ve věcech získání podkladů a formálního zpracování materiálu.

§ 5

Příprava materiálů k schůzi RMO

1)Materiály k řádnému bodu schůze RMO musí být Radě předloženy v souladu s § 6 odst. 1 tohoto Jednacího řádu. Materiály se distribuují v elektronické podobě na elektronickém nosiči ve formátu , resp. JPEG apod. dle jejich použitelnosti a potřebnosti pro jednání RMO. Ve výjimečných případech, mohou být materiály, případně přílohy, předloženy tzv. "na stůl".

  1. Rozsáhlé materiály, sloužící k dokreslení důvodové zprávy, jejichž znění by mohlo být důležité pro rozhodnutí RMO, ale jejichž kopírování a rozesílání všem členům RMO by bylo neekonomické, mohou být rovněž předkládány "na stůl".

3)Zpracování materiálů pro schůze RMO je upraveno Závazným pokynem tajemníka ÚMO.

 

§ 6

 Svolání schůze RMO

  1. Schůzi svolává starosta městského obvodu písemným pozváním, které doručí Odbor kanceláře tajemníka s navrženým programem schůze a materiály pro schůze RMO všem členům RMO nejpozději 5 kalendářních dnů před dnem schůze RMO.
  2. Účast tajemníka na schůzích RMO je povinná.
  3. Pro upřesnění některých projednávaných bodů mohou být do schůze RMO přizváni vedoucí odborů, případně další pracovníci ÚMO nebo další odborníci a hosté.
  4. Neúčast na schůzi RMO předem oznamují členové RMO starostovi, případně tajemníkovi ÚMO.

§ 7

 Program schůze RMO

1)Přípravu programu schůze koordinuje starosta (místostarosta) a program schůze schvaluje RMO.

2)V odůvodněných případech, lze rozhodnutím RMO program již Radou schválený (doplnit - rozšířit) na návrh člena RMO. Se změnou programu musí vyslovit souhlas nadpoloviční většina přítomných členů RMO.

3)V programu schůze RMO jsou uváděny jednotlivé body, ke kterým má RMO přijímat usnesení.

4)Stálým bodem schůze RMO je diskuse. Zde jsou projednávány náměty, dotazy, připomínky atp. členů  RMO.

 

 § 8

 Řízení schůze RMO

1)Schůzi RMO řídí starosta, případně dle usnesení RMO, jiný člen RMO V jeho nepřítomnosti jiný pověřený člen RMO (dále jen řídící).

2)Schůze zahajuje řídící ve stanovenou hodinu a za podmínky, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů  RMO. Přítomní se zapisují do presenční listiny vlastní rukou a celým jménem.

3)Schůzi řídí řídící tak, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Vede účastníky schůze k dodržování Jednacího řádu a odebere slovo těm, kteří Jednací řád nedodržují.

4)Řídící uděluje slovo přihlášeným v pořadí, jak se hlásili. Vyjímku tvoří technické připomínky, které jsou uplatňovány ihned a věcné připomínky, které jsou uplatněny po právě proběhnuvším vystoupení

 

 § 9

Schůze RMO

1)RMO se schází ke svým schůzím pravidelně podle předem určených termínů a dále podle potřeby, zpravidla však jedenkrát za kalendářní měsíc.

2)Schůze RMO jsou, dle § 101, odst.1) Zákona č.128/2000 Sb. neveřejné.

3)V zahajovací části schůze uvede řídící počet přítomných členů RMO, nechá schválit, popř. doplnit program schůze.

4)Jednotlivé hlavní body pořadu uvede zpravidla stručným úvodním slovem předkladatel, či jiný člen RMO, kterého určil předkladatel.

5)Po přednesení každého bodu programu následuje rozprava k tomuto bodu. Jednotliví diskutující se hlásí zdvižením ruky.

6) Každému členu RMO musí být uděleno slovo, pokud o to požádá a v případě, že nebyl odhlasován konec rozpravy k danému bodu programu. Právo vystoupit mají ti členové  RMO, kteří se přihlásili o slovo před odhlasováním ukončení rozpravy. Právo přihlásit se do rozpravy s hlasem poradním má i tajemník ÚMO.

7)Účastník rozpravy se musí držet projednávaného tématu. V případě, že tak nečiní, řídící je povinen mu odebrat slovo.

8)Při zahájení projednávání závěrečného bodu programu RMO každý, kdo se hlásí k diskusi, uvede své diskusní téma. V případě, že se tématu nedrží, uplatní řídící bod 6 tohoto § 9.

9)Chce-li účastník diskuse reagovat na vystoupení některého z předřečníků, uvede, na které vystoupení reaguje. Znění § 9 odst. 6 přitom platí.

10)Nikdo nesmí rušit řídícího, ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo, s vyjímkou odebrání slova řídícím z důvodů, uvedených v tomto Jednacím řádu.

11)Vracet se v závěrečné diskusi k jednotlivým, již projednaným, bodům programu je přípustné pouze v případě, že jde o zásadní připomínky.

12)Přizvaným odborníkům nebo hostům může řídící udělit slovo mimo pořadí ke konkrétnímu projednávanému bodu v případě, že to považuje za přínosné.

13)Členové RMO mohou členům RMO, přizvaným odborníkům a hostům dle § 6 odst.3, jakož i předkladateli, tajemníkovi a vedoucím odborů ÚMO, klást otázky v průběhu rozpravy. Na tyto otázky odpovídají tázaní ihned, mimo pořadí, nebo pokud to není možné, odpovídají tázaní v nejkratším možném termínu písemně.

14)Vystoupení účastníků rozpravy a diskuse jsou limitována časem 5 min. V případě, že tento čas překračují, je účastník rozpravy, nebo diskuse, povinen předložit svůj příspěvek písemně všem členům  RMO a 1x zapisovateli a v ústním projevu podat pouze stručné shrnutí.

15)Kterýkoliv člen RMO může v kterékoliv fázi schůze navrhnout omezení trvání jednotlivých vystoupení pod limit, stanovený v § 9, odst. 13, ukončení rozpravy, nebo omezení počtu vystoupení jednotlivých členů RMO k témuž bodu (ne však pod počet 2x). O návrhu se hlasuje bezprostředně po jeho předložení.

16)Jednání RMO nesmí být rušeno používáním mobilních telefonů.

 

 § 10

Hlasování

1)Hlasování je právo člena RMO.

2)K schválení usnesení, rozhodnutí a volbě je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů RMO. Sčítání hlasů provádí řídící schůze, pokud RMO nerozhodne na návrh kteréhokoliv svého člena jinak.

3)K schválení všech technických a jiných záležitostí, které  nejsou uvedeny v § 10 odst.2 postačuje nadpoloviční většina přítomných členů RMO za předpokladu, že RMO  je usnášeníschopná.

4)Pokud povaha usnesení nebo jiné skutečnosti vyžadují, aby  RMO hlasovala o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování řídící.

5)Je-li předložen návrh usnesení ve dvou nebo více variantách, hlasuje RMO nejprve o variantě doporučované předkladatelem.

6)Byly-li k přednesenému návrhu usnesení vzneseny pozměňující návrhy, nebo protinávrhy, hlasuje se o nich v opačném pořadí, než jak byly předloženy, tedy první hlasování je o posledním návrhu.

 

§ 11

Usnesení RMO

1)RMO přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání

2)Návrh usnesení formuluje předkladatel.

3)V případě protinávrhů formuluje protinávrh jeho navrhovatel.

4)Projeví-li se při schůzi RMO nové okolnosti a podmínky, které vyžadují podstatně přepracovat předložený písemný materiál, případně návrh usnesení, nebo zajistit další informace, RMO odloží projednání na svou příští schůzi.

5)Usnesení RMO podepisuje starosta a místostarosta. V neodkladných případech podepisuje usnesení starostou pověřený člen RMO.

 

 

 § 12

 Zápis ze schůze RMO

1)O průběhu schůze RMO se pořizuje do 7 dnů zápis, který podepisuje starosta a místo- starosta. V neodkladných případech podepisuje usnesení starostou pověřený člen RMO. O námitkách proti zápisu, vznesených členem RMO rozhodne nejbližší schůze RMO. Zápis je uložen na Odboru kanceláře tajemníka k nahlédnutí.

2) V zápisu ze schůze RMO se uvede:

-den a místo schůze RMO

-doba jeho zahájení a ukončení

-údaje o přerušení schůze

-jméno řídícího a zapisovatele

-přehled přítomných a omluvených členů RMO se dokládá přiložením prezenční listiny

-schválený program schůze RMO

-stručný obsah diskuse

-uvede-li člen RMO svůj příspěvek slovy "do zápisu", musí být zapsán

-výsledky hlasování

-přijatá usnesení

-podpisy starosty a místostarosty (resp. pověřený člen RMO).

3)Součástí zápisu jsou písemné materiály k schůzi RMO, včetně příloh.

4)Z průběhu schůze RMO se pořizuje zvukový záznam.

 

 § 13

 Ukončení a přerušení schůze RMO

1)Řídící prohlásí schůzi RMO za skončenou, byl-li pořad schůze vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

2)Řídící může schůzi se souhlasem RMO přerušit a stanovit její pokračování na jinou hodinu téhož dne, nebo na některý z následujících dnů, se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů RMO.

3)Řídící přeruší schůzi RMO, není-li v okamžiku zahájení, nebo v průběhu schůze, přítomen nadpoloviční počet členů RMO. Řídící svolá v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14ti dnů,  pokračování přerušené schůze RMO.

 

 § 14

 Zabezpečení usnesení a kontrola jeho plnění

1)      Usnesení RMO se vyhotovují písemně a zasílají se do 10ti dnů po dni schůze všem členům RMO, vedoucím odborů ÚMO a kanceláři primátora.

2)      Formou výpisu z usnesení, nebo jinou vhodnou formou informuje tajemník ÚMO o usnesení RMO ty právnické a fyzické osoby, jejichž zájmy jsou usnesením dotčeny.

3)      Kontrolu plnění usnesení RMO předkládá tajemník ÚMO ve zprávě o plnění usnesení RMO  na každé řádné schůzi RMO.

4)      Přehled o plnění usnesení RMO vede každý odbor ÚMO. Jejich evidenci vede Odbor kanceláře tajemníka ÚMO.

 

§ 15

 Dotazy a připomínky členů RMO

1)      Členové RMO mají právo vznášet dotazy na starostu, místostarostu, ostatní členy RMO, tajemníka ÚMO a požadovat vysvětlení od vedoucích odborů nebo pozvaných hostů či odborníků.

2)      Členové RMO podávají konkrétní dotazy k projednávané tématice v rámci rozpravy k jednotlivým bodům programu. Dotazy mohou být podány písemně před zahájením schůze. Obecné dotazy, netýkající se projednávaných bodů programu se uplatňují v rámci závěrečné diskuse.

3)      Pokud obsah dotazu vyžaduje, aby záležitost byla přešetřena, nebo je nutné provést jiné opatření, či vysvětlení dotazu není uspokojivé, musí být dotaz vyřízen nejpozději do 20 dnů po schůzi RMO. S vyřízením takových dotazů jsou členové  RMO seznamováni písemně, formou zprávy o vyřízení dotazů.

4)      Pokud člen RMO vysloví nespokojenost s vyřízením dotazu, zaujímá k tomuto konečné stanovisko schůze  RMO.

 

 § 16

 Závěrečná ustanovení

1)Tento Jednací řád byl schválen usnesením RMO č. 01/14/N,  dne 3.12.2014 a nabývá účinnosti dnem jeho schválení.

2)Nabytím účinnosti tohoto Jednacího řádu se ruší Jednací řád RMO ze dne 1.12.2010

  

 

 

                                                                                             


Datum vložení: 27.06.2014, datum sejmutí: 31.12.2099

Ústí nad Labem - Severní Terasa: Tisk


 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny
pondělí a středa:     8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek:          8:00 - 10:00 hodin

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 16:00 hodin
úterý, čtvrtek,      8:00 - 10:00 hodin

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek:      8:00 - 12:00 hodin

Polední přestávka vždy 12:00 – 13:00 hodin (Platí pro úřední hodiny, pokladnu i Czechpoint)

 

 

 

 
 
© MO Severní Terasa 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP