MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 10. schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 19.8.2009

U S N E S E N Í

 

z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa,

která se konala dne 19.8.2009 od 15.00 do 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

 

 

Usn. č. 110/09

Záměr převodu nájmu zahrádky na p.p.č. 5182/1 díl 14 a 5181 díl 2 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr  převodu  nájmu   části p.p.č. 5182/1 díl 14  o výměře

199,47 m2 a p.p.č. 5181 díl 2 o výměře 166,51 m2 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Karle Marešové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.    

 

 

 

Usn. č. 111/09

Záměr pronájmu zahrádky na části p.p.č. 4883 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                     záměr pronájmu části p.p.č.4883 o výměře 500 m2– zahrádky

v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Martinu Jandovi a Lucii Jandové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.        

 

 

Usn. č. 112/09

Převod nájmu zahrádky na p.p.č. 5195 – díly 1a a 1b v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/        r e v o k u j e           usnesení č.73/09 Rady MO ze schůze konané dne 10.6.2009

v úplném znění,

 

B/        s c h v a l u j e         převod nájmu částí p.p.č. 5195 díl 1a a 1b o celkové výměře

860 m2 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Haně Rekasové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 113/09

Pronájem garáže č. 1454 v ul. Jana Zajíce

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                     pronájem garáže č. 1454 v ul. Jana Zajíce na st. č. 4949/230

v k.ú. Ústí nad Labem, o výměře 20 m2, za cenu 900,- Kč + 19 % DPH/měsíc, celkem 1.071,- Kč/měsíc paní Ireně Patrusové dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

Usn. č. 114/09

Prodej p.p.č. 4569/1, 4569/2, 4569/4, 4569/5 a 4568/6 v k.ú. Ústí nad Labem panu Stanislavu Bezemkovi

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                záměr  prodeje  p.p.č.  4569/1  o výměře  546 m2,  4569/2  o  

výměře 23 m2, 4569/4 o výměře 993 m2, 4569/5 o výměře 786 m2 a 4568/6 výměře 231 m2 vše v k.ú. Ústí nad Labem jedinému zájemci panu Stanislavu Bezemkovi za cenu min. 700,- Kč/ m2 dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 115/09

Schválení metodiky a ceníku náhrad za zřízení práva věcného břemene

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                metodiku pro uzavírání smluv na věcná břemena a ceník

náhrad za zřízení práva věcného břemene dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 116/09

Smlouva na věcné břemeno na p.p.č. 4691 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                uzavření   smlouvy   na   věcné  břemeno  s  oprávněnými

Markétou a Štefanem Pekarovými na p.p.č. 4691 v k.ú. Ústí nad Labem za obvyklých podmínek a zpoplatněním věcného břemene ve výši 150,- Kč/ m2 včetně ochranného pásma dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 117/09

Smlouva na věcné břemeno na p.p.č. 4773/6 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                uzavření  smlouvy  o smlouvě budoucí na  věcné  břemeno 

s  oprávněnými Idou a Tomášem Vohryzkovými na p.p.č. 4773/6 v k.ú. Ústí nad Labem za obvyklých podmínek a zpoplatněním věcného břemene ve výši 100,- Kč/bm včetně ochranného pásma dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 118/09

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa na rok 2009 – zapojení části výtěžku VHP na veřejně prospěšný účel – kulturní akce centrální park

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                 rozpočtové opatření:          

                                              zvýšení příjmů na položce výtěžek z VHP ve výši 161 tis. Kč

a jeho zapojení na výdajovou položku Kulturní akce – CENTRÁLNÍ PARK

PPR 308/H000126 ve stejné výši dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 119/09

Návrh na prominutí nedobytných pohledávek

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/        s c h v a l u j e                     prominutí pohledávek do 20.000,- Kč dle důvodové

zprávy,

 

B/        b e r e    n a   v ě d o m í                návrh na prominutí pohledávek nad 20.000,- Kč,

 

C/        d o p o r u č u j e                Zastupitelstvu  MO            schválit prominutí pohledávek

dle bodu B/,

 

D/        s o u h l a s í                        se zapojením účtu 932 – nerozdělený zisk z minulých

let do výnosů VHČ ve výši prominutých pohledávek.

 

 

Usn. č. 120/09

Vyřazení majetku dle Vnitřní směrnice 06

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s o u h l a s í                                     s vyřazením majetku dle znaleckých posudků ze dne

10.8.2009.

 

 

Usn. č. 121/09

Ceník reklamních předmětů k akci „Den Severní Terasy“

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s o u h l a s í                                     s předloženým ceníkem reklamních předmětů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................                             .....................................................                        

Leo   D i t t r i c h                                                                 Josef   M a c í k

Starosta Městského obvodu                                            Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                    Ústí nad Labem - Severní Terasa  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 20.8.2009.         Datum vložení: 20.10.2009, datum sejmutí: 20.11.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP