MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 11.(mimoř.) schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 14.9.2009

U S N E S E N Í

 

z 11. (mimoř.) schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa,

která se konala dne 14.9.2009 od 15.00 do 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 122/09

Odkoupení ideální poloviny pozemku č. 4949/233 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í            s  odkoupením  ideální  poloviny  p.p.č.  4949/233  o  výměře

19 m2 v k.ú. Ústí nad Labem od majitele Jaroslava Jánského za cenu 12.500,- Kč,

B/        d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu  MO            schválit odkoupení pozemku dle bodu

A/ tohoto usnesení.

 

 

 

Usn. č. 123/09

Prodej pozemkových parcel v lokalitě Ve Strouze

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í            s prodejem pozemkových parcel č. 4340/1, 4893/1, 4894/1,

5244, 5245, 5246, 5247, 5248/1, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5257 vše v k.ú. Ústí nad Labem společnosti ISTAR s.r.o., za kupní cenu 581,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem před podpisem kupní smlouvy dle důvodové zprávy,

B/        d o p o r u č u j e      Zastupitelstvu  MO                schválit prodej pozemků dle bodu A/

tohoto usnesení.

 

 

 

Usn. č. 124/09

Hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí roku 2009

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í     vývoj  hospodaření  Městského  obvodu  Ústí  nad Labem

– Severní Terasa za 1. pololetí 2009,

B/        d o p o r u č u j e          Zastupitelstvu  MO             předloženou zprávu o hospodaření

Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2009 schválit.

 

 

 

Usn. č. 125/09

Rozpočtové opatření   poskytnutí dotace od Magistrátu města Ústí nad Labem na akci Módní přehlídka v parku

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                rozpočtové opatření takto:

Zvýšení příjmové stránky rozpočtu na položce 4121 ve výši 30 tis. Kč a zapojení na výdajovou položku

kulturní akce Centrální park PPR 308/H000126 ve stejné výši.

 

 

 

Usn. č. 126/09

Příspěvky organizacím    změna užití schváleného příspěvku na jiný účel    DPS V Klidu

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                použití schváleného příspěvku ve výši 2.000,- Kč

na jiný účel, tj. na úhradu výdajů na dopravu na akci Vyhlídková jízda bezbariérovým busem pro handicapované klienty v původní schválené výši 2.000,- Kč dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 127/09

Zpráva o průběhu sporů vestaveb Větrná od JUDr. Coufalové

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

b e r e    n a   v ě d o m í                zprávu o průběhu sporů týkajících se vestaveb Větrná

zpracovanou JUDr. Coufalovou dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 128/09

Rozpočtové opatření    zapojení části rezervy na úhradu investiční akce Dopravní hřiště Stříbrníky

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                rozpočtové opatření takto:

Snížení výdajové stránky rozpočtu na položce rezerva ve výši 145 tis. Kč a zapojení na výdajovou položku

Investiční akce Dopravní hřiště Stříbrníky ve stejné výši.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................                             .....................................................                       

Leo   D i t t r i c h                                                               Josef   M a c í k

Starosta Městského obvodu                                            Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                  Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 15.9.2009.         Datum vložení: 20.10.2009, datum sejmutí: 20.11.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP