MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 13.(mimoř.) schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 26.10.2009

U S N E S E N Í

 

z 13. (mimoř.) schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa,

která se konala dne 26.10.2009 od 15.00 do 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 151/09

Převod nájmu zahrádky na p.p.č. 5130 díl 8 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    převod  nájmu  části p.p.č. 5130 díl 8 o výměře 652,32 m2– zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Petrovi Čepelovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.     

 

 

 

Usn. č. 152/09

Pronájem zahrádky na p.p.č. 4451/1 díl 4 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem p.p.č.4451/1 díl 4 o výměře 628 m2 zahrádky v k.ú.

Ústí nad Labem paní Naděždě Špakové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 153/09

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5151 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem pozemku p.p.č. 5151 o výměře 386 m2 – zahrádky

v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Josefovi Sudorovi a Haně Sudorové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.      

 

 

 

Usn. č. 154/09

Převod nájmu části p.p.č. 4400/103 v k.ú. Ústí nad Labem pod prodejním stánkem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                   převod  pronájmu  části p.p.č. 4400/103 o výměře 5,8 m2 v k.ú. Ústí nad Labem pro prodejní stánek z paní Catherine Häuslerové na pana Jana Měchuru za stejných podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 155/09

Výpověď nájemní smlouvy – Doležálek Jaroslav

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    výpověď  nájemní  smlouvy  č.  0005/0315/2008  uzavřenou

s panem Jaroslavem Doležálkem na pronájem pozemku za účelem provozování prodejního stánku dohodou ke dni 31.10.2009 dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 156/09

Schválení změny Pravidel pro prodej pozemků

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/        r u š í                        usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa č. 138/09

bod B/ ze dne 7.10.2009,

 

B/        s c h v a l u j e        pravidla pro prodej pozemků v majetku Statutárního města

Ústí nad Labem dle důvodové zprávy. 

 

 

 

Usn. č. 157/09

Doplnění usnesení o záměru prodeje pozemků schválených v Rady MO Ústí nad Labem – Severní Terasa dne 7.10.2009

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

d o p l ň u j e                       usnesení Rady MO Ústí nad Labem – Severní Terasa ze dne

7.10.2009 u záměrů prodeje pozemků dle důvodové zprávy takto:

 

s c h v a l u j e             1.    způsob prodeje pozemků schválených usn. č. 139/09 dle

pravidel pro prodej pozemků dle čl. 6 odst. c),

2.    způsob prodeje pozemků schválených usn. č. 140/09 dle

pravidel pro prodej pozemků dle čl. 6 odst. c),

3.    způsob prodeje pozemku schváleného usn. č. 141/09 dle

pravidel pro prodej pozemků dle čl. 6 odst. c),

4.    způsob prodeje pozemku schváleného usn. č. 142/09 dle

pravidel pro prodej pozemků dle čl. 6, odst. c),

5.    způsob prodeje pozemku schváleného usn. č. 143/09 dle

pravidel pro prodej pozemků dle čl. 6 odst. c).

 

 

 

Usn. č. 158/09

Předložení zápisu z jednání Komise pro životní prostředí RMO ze dne 14.9.2009

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í                 zápis z jednání Komise pro životní prostředí RMO ze dne

                                                                                              14.9.2009.

 

 

Usn. č. 159/09

Příspěvky organizacím – Český červený kříž

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ČČK ve výši

8.000,- Kč na ocenění bezpříspěvkových dárců zlatých a stříbrných medailí prof. Jana Jánského

Pod záštitou starostů Městských obvodů Ústí nad Labem.

 

 

Usn. č. 160/09

Termíny svatebních obřadů pro rok 2010

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    termíny svatebních obřadů pro rok 2010 dle důvodové

zprávy.

 

 

Usn. č. 161/09

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa na rok 2009 – odbor správy majetku - přesun výdajů z provozu na investice

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    rozpočtové opatření:           

1.    Snížení výdajové stránky rozpočtu na provozní položce PPR 307/H000001 – PHM o 50 tis. Kč a zapojení na investiční akci PPR 307/H000098 – Rekonstrukce dětských koutků a hřiš ve stejné výši dle důvodové zprávy,

2.    Snížení výdajové stránky rozpočtu na provozní položce PPR 307/H000028 – DDHM o 168 tis. Kč a zapojení na investiční akci nákup nového traktůrku ve stejné výši dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

......................................................                                    .....................................................                       

Leo   D i t t r i c h                                                                 Josef   M a c í k

Starosta Městského obvodu                                              Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                     Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 27.10.2009.        Datum vložení: 10.11.2009, datum sejmutí: 10.12.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP