MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 15. schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 14.12.2009

U S N E S E N Í

 

z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa,

která se konala dne 14.12.2009 od 15.00 do 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 174/09

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í                 zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

 

Usn. č. 175/09

Záměr pronájmu plochy pro umístění regulační stanice plynu v ulici Větrná

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr pronájmu částí p.p.č. 4949/293 v k.ú. Ústí nad Labem Společenstvím vlastníků jednotek Větrná 2 - 6, Větrná 8 - 12, Větrná 14 - 18, Větrná 20 - 24 pro umístění regulačních stanic plynu dle důvodové zprávy.

 

                                             

Usn. č. 176/09

Změna předpisu nájmu za nebytové prostory a přilehlé pozemky – Poláčkova 2

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

n e s c h v a l u j e              změnu předpisu nájmu za pronájem nebytových prostor a

přilehlých pozemků v ulici Poláčkova 2 pro Oblastní charitu Ústí nad Labem dle důvodové zprávy.

 

Usn. č. 177/09

Odpis dlouhodobého majetku ve správě SOM

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                odpis dlouhodobého majetku dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 178/09

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa na rok 2009 (dotace od MF, posílení investic)

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/        s c h v a l u j e                     rozpočtové opatření:          

Snížení provozní položky PPR 303/H000017 – Rezerva        o částku 160 tis. Kč a její zapojení na investiční položku

PPR307/H000015 – rekonstrukce chodníků ve výši 160 tis.Kč dle důvodové zprávy,

B/        d o p o r u č u j e             Zastupitelstvu  MO                schválit rozpočtové opatření:

                                               Zvýšení příjmů na položce 4211 UZ 98858 o 1.300 tis. Kč –

dotace od MF na IA dopravní hřiště sídliště Stříbrníky a zvýšení výdajů na investiční položce PPR 307/H000102 – Dopravní hřiště Stříbrníky – DOTACE – MF – UZ ve stejné výši 1.300 tis. Kč dle důvodové zprávy.

 

Usn. č. 179/09

Vyúčtování fondů oprav po ukončení privatizace bytového fondu

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í         1.     Vyúčtování   zůstatku   fondů   oprav  po  ukončení

privatizace  bytového  fondu   do  nákladů   a  převod

nevyzvednutých promlčených přeplatků z vyúčtování služeb z let 1999 – 2005 do výnosů dle důvodové zprávy,

2.   zapojení účtu 932 – nerozdělený zisk z minulých let ve výši rozdílu mezi náklady a výnosy z bodu 1) dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 180/09

Časový harmonogram schůzí RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa a ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa v roce 2010

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/        s c h v a l u j e                     časový harmonogram schůzí Rady MO Ústí nad Labem –

Severní Terasa v roce 2010 ve smyslu důvodové zprávy,

B/        b e r e   n a  v ě d o m í                  časový harmonogram zasedání Zastupitelstva MO

Ústí nad Labem – Severní Terasa v roce 2010 ve smyslu důvodové zprávy,

C/        u k l á d á                Mgr. Petru Vlasákovi, Tajemníkovi ÚMO Ústí nad Labem –

Severní Terasa, připravit konání RMO a ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa podle schváleného časového harmonogramu ve smyslu důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 181/09

Revokace části usnesení č. 201/07, kterým bylo schváleno ukončení nájemní smlouvy na pronájem části parcely č. 4949/701 v k.ú. Ústí nad Labem společnosti TELDATCOM

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                1.         revokaci usnesení Rady MO Ústí nad Labem – Severní

Terasa č. 201/07 ze dne 7.11.2007 v úplném znění dle důvodové zprávy,

2.         uzavření  nové  nájemní  smlouvy se spol. TELDATCOM

s.r.o. s úpravou nájemného ve výši 500,- Kč/m2/rok z plochy 116 m2 a 200,- Kč/m2/rok z plochy 80 m2 dle důvodové zprávy na dobu určitou do 31.12.2010.

 

 

 

 

 

......................................................                                   .....................................................                       

Leo   D i t t r i c h                                                            Josef   M a c í k

Starosta Městského obvodu                                         Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 15.12.2009.      Datum vložení: 28.12.2009, datum sejmutí: 28.01.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP