MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení ze 14. schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 27.11.2009

U S N E S E N Í

 

z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa,

která se konala dne 27.11.2009 od 9.00 do 10.30 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 162/09

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í                 zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

 

 

Usn. č. 163/09

Výpověď pronájmu zahrádky na p.p.č. 5182/1 díl 10 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    1.         výpověď  pronájmu  části p.p.č.  5182/1 díl  10  o  výměře

397 m2 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci – paní Vlastě Šmídové a panu Stanislavovi Šmídovi za podmínek dle důvodové zprávy,

2.    zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 5182/1 díl 10 o výměře 397 m2 – zahrádky.

 

                                             

 

Usn. č. 164/09

Převod nájmu nebytového prostoru v ulici Jizerská 38

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                převod pronájmu nebytového prostoru v ulici Jizerská 38 z p.

Cu Nguyen Tronga na Phú Duong Minha dle důvodové zprávy.   

 

 

 

Usn. č. 165/09

Změna předpisu nájmu za reklamní zařízení

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                změnu  předpisu  nájmu  za reklamní  zařízení  umístěné  na

protihlukové zdi na p.p.č. 4400/260 v k.ú. Ústí nad Labem panu Petrovi Berkovi na 3.700,- Kč/rok dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 166/09

Prodej p.p.č. 4569/1, 4569/2, 4569/4, 4569/5 a 4568/6 v k.ú. Ústí nad Labem panu Stanislavu Bezemkovi

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/        s c h v a l u j e                     úpravu  usn.  č. 114/09  ze  schůze  RMO  Ústí nad Labem  

Severní Terasa ze dne 19.8.2009, kterým se mění minimální nabídková cena 700,- Kč/m2 na cenu 500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy,

 

 

B/        s o u h l a s í           s prodejem p.p.č. 4569/1, 4569/2, 4569/4, 4569/5 a 4568/6

v k.ú. Ústí n.L  panu Stanislavu Bezemkovi o celkové výměře 2.579 m2 za cenu 1.289.500,- Kč a náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy,

 

C/        d o p o r u č u j e                Zastupitelstvu  MO       schválit prodej pozemků dle bodu B/.

 

 

 

Usn. č. 167/09

Úprava cen parkovného v halových garážích v ulici Krušnohorská, v garážích v ulici Jana Zajíce a na parkovišti v ulici Rabasova

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                úpravu cen parkovného s účinností od 1.1.2010 takto:

a)    halové garáže v ulici Krušnohorská 1.000,- Kč/měsíc + DPH dle platného právního předpisu,

b)    garáže v ulici Jana Zajíce 1.000,- Kč/měsíc + DPH dle platného právního předpisu,

c)    parkoviště v ulici Rabasova 500,- Kč/měsíc + DPH dle platného právního předpisu.

 

 

 

Usn. č. 168/09

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na p.p.č. 5257 a 5249/1 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy s  budoucím

povinným, společností ISTAR s.r.o., na p.p.č. 5257 a 5249/1 v k.ú. Ústí nad Labem dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 169/09

Návrh  obecně  závazné  vyhlášky,  kterou  se  mění  obecně  závazná  vyhláška  č. 1/2007 (vyhláška o odpadech)

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/        s c h v a l u j e                     návrh  obecně  závazné vyhlášky,  kterou se mění a doplňuje

obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Ústí nad Labem (vyhláška o odpadech), ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy bez připomínek,

 

B/        u k l á d á                             panu  Romanu  Štajnerovi,  vedoucímu odboru SOM,  předat

usnesení Rady MO dle bodu A/ na odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem.

 

 

Usn. č. 170/09

Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí na území města Ústí nad Labem od 1.1.2010

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í                             obecně  závaznou  vyhlášku  č. .../2009  o  stanovení

koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí na území města Ústí nad Labem, v předloženém znění.

 

 

 

Usn. č. 171/09

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa na rok 2009

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                 rozpočtová opatření takto:

1.    zvýšení příjmů na položce výtěžek z VHP ve výši 60 tis. Kč, snížení výdajové položky PPR 308/H000018 – inzerce o 70 tis. Kč, snížení výdajové položky PPR 308/H000047 – školení o 30 tis. Kč a  jejich zapojení na výdajovou položku nákup vysavače psích exkrementů vč. pojezdového zařízení ve stejné výši tj. 160 tis. Kč dle důvodové zprávy,

2.    snížení investiční položky rekonstrukce chodníků        PPR 307/H000015 o částku 100 tis. Kč a její zapojení na provozní položku PPR 307/H00024 opravy chodníků a schodiš ve stejné výši 100 tis. Kč dle důvodové zprávy,

3.    snížení provozní položky PPR 308/H000132 soc. poj. OOV o částku 22 tis. Kč a její zapojení na provozní položku PPR 303/H000001 příspěvky organizacím ve stejné výši 22 tis. Kč dle důvodové zprávy,

4.    snížení provozní položky PPR 307/H000001 PHM o částku 20 tis. Kč a její zapojení na investiční položku PPR 307/H000097 rozšíření parkovacích ploch ST ve výši 20 tis. Kč dle důvodové zprávy,

5.    snížení provozní položka PPR 303/H000017 – rezerva o částku 98 tis. Kč a její zapojení na provozní položku PPR 307/H000004 – znalecké posudky ve výši 98 tis. Kč k dofinancování studie na volnočas. areál dle důvodové zprávy,

6.    snížení provozní položky PPR307/H000016 zeleň– DDHM o částku 200 tis. Kč, snížení provozní položky PPR 308/H000046 – konzult., porad., právní služby o 80 tis. Kč, snížení provozní položky PPR 308/H000048 – vzdělávání, ZOZ, průběžné o 20 tis. Kč a zapojení výše uvedeného na provozní položku PPR 307/H000024 – opravy a udržování ve výši 300 tis. Kč dle důvodové zprávy.

7.    Snížení provozní položky PPR 307/H000007 leasing o částku 10 tis. Kč a její zapojení na investiční položku PPR 307/H000094 IA Dopravní hřiště Stříbrníky ve výši 10 tis. Kč dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 172/09

Příspěvky organizacím

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                poskytnutí jednorázových finančních příspěvků organizacím

dle upravené tabulkové přílohy v důvodové zprávě – sloupec Schváleno RMO.

 

 

 

Usn. č. 173/09

Vyhlášení rozpočtového provizoria Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2010 do doby schválení rozpočtu

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í          1.         v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., § 13, odst. (1)

s návrhem rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2010,

2.         s měsíčním limitem výdajové neinvestiční části rozpočtu

ve výši 3.075,- tis. Kč, z toho:

provozní výdaje                  1.975,- tis. Kč

sociální dávky                                 1.100,- tis. Kč

3.         s výjimkou výše limitu v oblasti sociálních dávek podle

bodu 2),

4.         s tím, že nevyčerpaná část měsíčního limitu v oblasti

provozních výdajů(vyjma soc. dávek) může být převedena do následujícího měsíce v období platnosti rozpočtového provizoria,

 

B/        d o p o r u č u j e             Zastupitelstvu  MO            schválit vyhlášení rozpočtového

         provizoria na rok 2010 dle návrhu usnesení A.1) až 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................                                       .....................................................                       

Leo   D i t t r i c h                                                                Josef   M a c í k

Starosta Městského obvodu                                            Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                   Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

Datum vložení: 28.12.2009, datum sejmutí: 28.01.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP