MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 1. Rady MO ÚL - ST, ze dne 1.12.2010

U S N E S E N Í

 

z 1. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 1.12. 2010 od 10.00 do 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

 

 

Usn. č. 1/N/10

Schválení Jednacího řádu Rady MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Rada MO ÚL – ST po projednání

s c h v a l u j e             Jednací řád Rady MO Ústí nad Labem – Severní Terasa ve

znění dle přílohy.

 

 

 

Usn. č. 2/N/10

Dělba působnosti starosty a místostarosty

Rada MO ÚL – ST po projednání

A/        s c h v a l u j e              dělbu  působnosti  starosty  a  místostarosty  MO  ve  smyslu

usnesení RMO č. 2/06 dle důvodové zprávy,

 

B/        z m o c ň u j e               Starostu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa    k  udělování  

souhlasu  účastníka stavebního řízení za MO Ústí nad Labem – Severní Terasa v rámci Stavebního řízení prováděného dle Zákona č. 183/2006 Sb.

 

 

 

Usn. č. 3/N/10

Zřízení komisí RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa a jmenování jejích členů

Rada MO ÚL – ST po projednání

A/        z ř i z u j e         podle ustanovení § 122, odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., Komisi

RMO pro správu obecního majetku a Komisi RMO pro občanské záležitosti dle důvodové zprávy,

 

B/        j m e n u j e      předsedu a členy Komise RMO pro správu obecního majetku a

Komise RMO pro občanské záležitosti dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 4/N/10

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 2779/1 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO ÚL – ST po projednání

s c h v a l u j e        záměr            pronájmu      části p.p.č. 2779/1 o výměře 759 m2       zahrádky

    k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Václavovi Vimmerovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

Usn. č. 5/N/10

Záměr pronájmu části hřiště v ulici Ovocná

Rada MO ÚL – ST po projednání

s c h v a l u j e             záměr pronájmu části p.p.č. 4949/889 a 4949/740 v k.ú. Ústí nad

Labem – bývalé hokejbalové hřiště v ul. Ovocná, za účelem využití předmětné plochy pro tréninky a závody RC modelů silničních automobilů.

 

 

 

Usn. č. 6/N/10

Převod nájmu pozemku pod prodejním stánkem

Rada MO ÚL – ST po projednání

s c h v a l u j e              pronájem  části  p.p.č.4949/202 o výměře 11,5 m2 v k.ú.  Ústí nad

Labem pro prodejní stánek panu Janu Vrbovi dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 7/N/10

Převod nájmu p.p.č. 4949/925 v k.ú. Ústí nad Labem – parkovací místo v ulici Ovocná na jiného nájemce

Rada MO ÚL – ST po projednání

s c h v a l u j e              převod  nájmu  parkovacího  stání  na p.p.č. 4949/925  o výměře

14 m2 v  k.ú. Ústí nad Labem z pana Richarda Flídra na paní Lenku Novákovou za stejných podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 8/N/10

Prodej části p.p.č. 4400/140 a 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem společnosti TYRKON s.r.o.

Rada MO ÚL – ST po projednání

s c h v a l u j e              prodej části p.p.č. 4400/140 a 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem o

výměře cca 2.030 m2 společnosti TYRKON s.r.o. za minimální nabídkovou cenu 700,- Kč/m2 dle upravené důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 9/N/10

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na p.p.č. 4464/1, 5139 a 5146 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO ÚL – ST po projednání

s c h v a l u j e              uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  na  věcné  břemeno

s budoucím oprávněným společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín na p.p.č. 4464/1, 5139 a 5146 v k.ú. Ústí nad Labem na uložení kabelu k nově budovanému odběrnému místu za obvyklých podmínek dle usnesení RMO ÚL – ST č. 115/09 ze dne 19.8.2009 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 10/N/10

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na p.p.č. 4691 a 4572/1 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO ÚL – ST po projednání

s c h v a l u j e              uzavření  smlouvy   o   smlouvě   budoucí   na   věcné   břemeno

s budoucím oprávněným paní Miroslavou Maškovou na p.p.č. 4691 a 4572/1 v k.ú. Ústí nad Labem na uložení vodovodní přípojky pro p.p.č. 4568/5 v k.ú. Ústí nad Labem za obvyklých podmínek dle usnesení RMO ÚL – ST č. 115/09 ze dne 19.8.2009 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 11/N/10

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na p.p.č. 4735 a 4767/2 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO ÚL – ST po projednání

s c h v a l u j e              uzavření   smlouvy   o  smlouvě   budoucí   na   věcné   břemeno

s budoucím oprávněným společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín na p.p.č. 4735 a 4767/2 v k.ú. Ústí nad Labem na uložení kabelu k nově budovanému odběrnému místu za obvyklých podmínek dle usnesení RMO ÚL – ST č. 115/09 ze dne 19.8.2009 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 12/N/10

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na p.p.č. 4949/832 a 4949/4 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO ÚL – ST po projednání

s c h v a l u j e              uzavření   smlouvy   o  smlouvě   budoucí   na  věcné   břemeno

s budoucím oprávněným společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín na p.p.č. 4949/832 a 4949/4 v k.ú. Ústí nad Labem na uložení kabelu k nové trafostanici Billa za obvyklých podmínek dle usnesení RMO ÚL – ST č. 115/09 ze dne 19.8.2009 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 13/N/10

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na pozemcích v ul. Hanzlíčkova

Rada MO ÚL – ST po projednání

s c h v a l u j e             uzavření   smlouvy   o  smlouvě   budoucí   na  věcné  břemeno

s budoucím oprávněným společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín na p.p.č. 1530/20, 1542/5, 1568/1, 1568/2, 4899/11 a 4228/1 v k.ú. Ústí nad Labem na uložení kabelu k nově budovaným odběrným místům za obvyklých podmínek dle usn. RMO ÚL – ST č. 115/09 ze dne 19.8.2009 dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

Usn. č. 14/N/10

Návrh  rozpočtových  opatření  ve  schváleném  rozpočtu  Městského  obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2010 – posílení dotace na sociální dávky, úhrada nákladů na právní zastoupení ve věci Ficom

Rada MO ÚL – ST po projednání

s c h v a l u j e                     rozpočtové opatření:

1.    Zvýšení příjmů na položce 4116 UZ 13306 o 250 tis. Kč – dotace na dávky hmotné nouze a zapojení na výdajovou položku doplatek na bydlení ve stejné výši,

2.    Zvýšení příjmů na položce 4121 provozní dotace ve výši 116.604 Kč a zapojení na výdajovou položku znal. posudky a právní sl. PPR 307/H000004 ve stejné výši,

3.    Snížení výdajových položek:

PPR 308/H000132 odvody na soc. OOV o 80 tis. Kč

PPR 308/H000130 odměny neuvol.zast. o 30 tis. Kč

A jejich zapojení na výdajovou položku PPR 308/H000054 odměny uvolněných zast. ve výši 110 tis. Kč dle důvodové zprávy,

4.    Snížení výdajové položky:

PPR 308/H000184 náhrady ND o částku 15 tis. Kč a zapojení na výdajovou položku PPR 303/H000001 ve stejné výši,

5.    Zvýšení schváleného absolutního objemu mezd o rozpočtové opatření č. 3 této důvodové zprávy tj. o 80 tis. Kč.

 

 

Usn. č. 15/N/10

Příspěvky organizacím – 2. pololetí 2010

Rada MO ÚL – ST po projednání

S c h v a l u j e              poskytnutí jednorázových finančních příspěvků takto:

1.    Jan Moucha – Charitativní koncert – příspěvek ve výši 6.000,- na pronájem sálu,

2.    Svaz tělesně postižených, Štefánikova 25, ÚL – zájezd Litoměřicko – příspěvek ve výši 3.000,- Kč na dopravu,

3.   Azylový dům pro matky s dětmi, Orlická 1, ÚL –

Mikulášská nadílka pro děti z domova – příspěvek na nákup balíčků ve výši 5.000,- Kč.

 

 

Usn. č. 16/N/10

Časový harmonogram schůzí RMO ÚL – ST a zasedání ZMO ÚL – ST v roce 2011

Rada MO ÚL – ST po projednání

A/        s c h v a l u j e               časový harmonogram schůzí Rady MO ÚL – ST v roce

2011 ve smyslu důvodové zprávy,

 

B/        b e r e   n a   v ě d o m í     časový harmonogram zasedání Zastupitelstva MO ÚL –  

ST v roce 2011 ve smyslu důvodové zprávy,

 

C/        u k l á d á                       Mgr. Petru Vlasákovi, tajemníkovi ÚMO ÚL – ST připravit

konání RMO a ZMO ÚL – ST podle schváleného časového harmonogramu ve smyslu důvodové zprávy.

 

Usn. č. 17/N/10

Připomínky a námitky k návrhu Územního plánu města Ústí nad Labem

Rada MO ÚL – ST po projednání

A/        s o u h l a s í                  s předloženou námitkou k návrhu Územního plánu města

Ústí nad Labem dle důvodové zprávy,

 

B/        u k l á d á                       vedoucímu Odboru správy majetku MO Ústí nad Labem –

Severní Terasa předložit námitku k návrhu Územního plánu Ústí nad Labem ve stanovené lhůtě na Magistrát města Ústí nad Labem dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 18/N/10

Přesun základny Městské policie – Severní Terasa

Rada MO ÚL – ST po projednání

A/        n e s o u h l a s í           s přesunem základny Městské policie – Severní Terasa

na základnu Neštěmice,

 

B/        p o v ě ř u j e                 Starostu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa pana

Josefa Macíka podniknout příslušné kroky k zachování této základny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Datum vložení: 06.12.2010, datum sejmutí: 06.01.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP