MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa konané dne 15.9.2010

U S N E S E N Í

 

z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 15.9.2010 od 10.00 do 11.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 113/10

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

 

 

Usn. č. 114/10

Záměr pronájmu zahrádky na p.pč. 5183/1 díl 20 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e               záměr pronájmu části p.p.č.5183/1 díl 20 o výměře 411,36 m2 zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Pavlovi Hiekischovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 115/10

Pronájem zahrádky na p.p.č. 4451/1 díl 4 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                  pronájem p.p.č. 4451/1 díl 4 o výměře 628 m2 zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Marcele Štvánové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 116/10

Pronájem zahrádky na části p.p.č. 4883 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                   pronájem části p.p.č. 4883 o výměře 300 m2 zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Janovi Trešlovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 117/10

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5182/1 díl 10 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem části p.p.č. 5182/1 díl 10 o výměře 397 m2 zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Františkovi Navrátilovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 118/10

Záměr prodeje části p.p.č. 176/278 v k.ú. Dobětice jedinému zájemci

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                  záměr prodeje části p.p.č. 176/278 o výměře 50 m2 v k.ú. Dobětice jedinému zájemci za min. nabídkovou cenu 450,- Kč/m2 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 119/10

Záměr prodeje části p.p.č. 176/278 v k.ú. Dobětice jedinému zájemci

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e               záměr prodeje části p.p.č. 176/278 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Dobětice jedinému zájemci za min. nabídkovou cenu 450,- Kč/m2 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 120/10

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na p.p.č. 4750/1 v k.ú. Ústí nad Labem pro Lenku Smolovou

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                     uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  na věcné  břemeno

s budoucím oprávněným paní Lenkou Smolovou na p.p.č. 4750/1 v k.ú. Ústí nad Labem na uložení kanalizační přípojky pro rodinný dům na p.p.č. 4724 v k.ú. Ústí nad Labem za obvyklých podmínek dle usn. RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa č. 115/09 ze dne 19.8.2009 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 121/10

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na p.p.č. 4569/1 v k.ú. Ústí nad Labem pro Ing. Jiřího Vejdělka

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  na věcné  břemeno

s budoucím oprávněným Ing. Jiřím Vejdělkem na p.p.č. 4569/1 v k.ú. Ústí nad Labem na uložení potrubí kanalizační přípojky k rodinnému domu za obvyklých podmínek dle usn. RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa č. 115/09 ze dne 19.8.2009 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 122/10

Výběrové řízení – Dodavatel elektrické energie pro ÚMO ÚL – ST

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                     vyhlášení výběrového řízní na „Dodavatele elektrické energie

pro ÚMO ÚL – ST“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

 

 

Usn. č. 123/10

Výběrové řízení – Rozšíření MKDS Severní Terasa

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                     vyhlášení výběrového řízní na dodavatele akce „Rozšíření

MKDS Severní Terasa“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

 

 

Usn. č. 124/10

Odvolání členů komise RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        o d v o l á v á           podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Sb., předsedu Komise RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa pro správu obecního majetku, ke dni volem do Zastupitelstva MO, jak je uvedeno v příloze,

 

B/        z r u š u j e              podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Sb., Komisi RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa pro správu obecního majetku, ke dni volem do Zastupitelstva MO, jak je uvedeno v příloze,

 

C/        v y s l o v u j e        poděkování  všem  členům  komise  za  odvedenou  práci

v uplynulém volebním období.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................                                                   ........................................                       

Leo   D i t t r i c h                                                                Josef   M a c í k

Starosta Městského obvodu                                            Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                   Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 16.9.2010.         Datum vložení: 04.10.2010, datum sejmutí: 04.11.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP