MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 12. schůze Rady MO Ústí nad Labem - Severní Terasa, která se konala dne 11.10.2010

U S N E S E N Í

 

z 12. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 11.10.2010 od 10.00 do 11.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 125/10

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

 

 

Usn. č. 126/10

Pronájem zahrádky na p.pč. 5183/1 díl 20 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                 pronájem části p.p.č.5183/1 díl 20 o výměře 411,36 m2 zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Pavlovi Hiekischovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 127/10

Změna cen za pronájem pozemků za účelem provozování zahrádek od ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e          zachování stávajících cen účtovaných za pronájem pozemků pronajímaných pro účely zahrádek v lokalitách spadajících do působnosti ÚMO Ústí nad Labem – Severní terasa dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 128/10

Záměr pronájmu pozemku pod prodejním stánkem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                  záměr pronájmu části p.p.č. 4949/202 o výměře 11,5 m2 v k.ú. Ústí nad Labem pro prodejní stánek panu Janu Vrbovi  dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 129/10

Záměr převodu nájmu p.p.č. 4949/925 v k.ú. Ústí nad Labem – parkovací místo v ulici Ovocná na jiného nájemce

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr převodu nájmu parkovacího stání na p.p.č. 4949/925 o výměře 14 m2 v k.ú. Ústí nad Labem z pana Richarda Flídra na paní Lenku Novákovou za stejných podmínek dle důvodové zprávy.

Usn. č. 130/10

Stanovení výše měsíčního nájemného za pronájem parkovacího stání v ulici Ovocná na p.p.č. 4949/521 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                     stanovení výše měsíčního nájemného za pronájem parkovacího stání v ulici Ovocná na p.p.č. 4949/521 v k.ú. Ústí nad Labem ve výši 400,- Kč/měsíc včetně DPH dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 131/10

Žádost nájemce o úpravu podmínek nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v ulici Pod Rozhlednou 4

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    1.    požadavek pí Lenky Cvachové na úhradu předepsaného

nájemného od 1.10.2010 dle důvodové zprávy,

2.  změnu nájemní smlouvy  č. Náj/nebyt/0089/2010 v čl.  3.1 „s výpovědní dobou 12 měsíců“.  

 

 

Usn. č. 132/10

Schválení výsledků výběrového řízení - Rozšíření MKDS Severní Terasa

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                     výsledky výběrového řízení na akci „Rozšíření MKDS Severní

Terasa“:                     

1.    3NET a.s., U Hadích lázní 16, 415 01  Teplice za cenu 1.094.999,- Kč včetně DPH,

2.    Ditcom s.r.o., Velké kunratické 1570, 148 00  Praha za cenu 1.114.476,- včetně DPH,

3.    IMA s.r.o., Na Valentince 1003/1, 150 00  Praha za cenu 1.134.744,- Kč včetně DPH. 

 

 

Usn. č. 133/10

Zrušení výběrového řízení – Dodavatel elektrické energie pro ÚMO ÚL – ST

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

z r u š u j e                          vyhlášení  výběrového  řízení  na  „Dodavatele  elektrické

energie pro ÚMO ÚL – ST“.

 

 

Usn. č. 134/10

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2010 (dotace na sociální dávky), kamerový systém dotace prevence kriminality, nákup SW SBS 2008 z důvodu skončení podpory původního software

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í     rozpočtové opatření

1.    zvýšení příjmů na položce 4116 UZ 13306 o 750 tis. Kč  dotace  na  dávky  pomoci  v  hmotné nouzi a její zapojení na výdajové položky takto:

doplatek na bydlení                                   750 tis. Kč

 

 

2.    zvýšení příjmů na položce 4216 UZ 14876

o 680 tis. Kč  dotace  rozšíření MKDS Severní Terasa a její zapojení na investiční výdajovou položku

PPR – rozšíření MKDS Severní Terasa UZ 14876 ve stejné výši dle důvodové zprávy.

B/        s c h v a l u j e               rozpočtové opatření

1.    zvýšení příjmů na položce na položce 4131

o 320 tis. Kč – zapojení HV VHČ z pronájmů – na akci rozšíření MKDS Severní Terasa – spoluúčast MO, dále snížení výdajů na PPR 308/H000043 – cestovné poslanci o 50 tis. Kč a na PPR 308/H000127 – zpravodaj o 50 tis. Kč a zapojení částky 420 tis. Kč do výdajů na investiční akci rozšíření MKDS Severní Terasa – spoluúčast MO,

2.    nákup nového software SBS 2008 takto:

snížení výdajů na PPR 308/H000010 progr. vybavení o 50 tis. Kč, na PPR 308/H000034 DDHM o 35 tis. Kč, a zapojení částky 85 tis. Kč na investiční položku nákup SW SBS 2008 dle důvodové zprávy.

C/        d o p o r u č u j e                Zastupitelstvu  MO   schválit rozpočtová opatření v bodě A/.                         

 

Usn. č. 135/10

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2010 - dotace na volby

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í     rozpočtové opatření

zvýšení příjmů na položce 4111 UZ 98187 o 821,50 tis. Kč dotace na volby (senátní, komunální) a její zapojení na výdajové položky voleb s UZ 98187 ve stejné výši dle důvodové zprávy,

B/        d o p o r u č u j e          Zastupitelstvu  MO        schválit rozpočtové opatření v bodě A/.                         

 

Usn. č. 136/10

Termíny svatebních obřadů pro rok 2011

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    termíny  svatebních  obřadů  pro  rok  2011  dle  důvodové

zprávy.

 

 

 

 

 

..........................................                                                    ........................................                        

Leo   D i t t r i c h                                                                 Josef   M a c í k

Starosta Městského obvodu                                             Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                    Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 12.10.2010.      Datum vložení: 18.10.2010, datum sejmutí: 18.11.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP