MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 2. (mimoř.) schůze Rady MO ÚL - ST, konané dne 20.12.2010

U S N E S E N Í

 

z 2.(mimoř.) schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 20.12. 2010 od 15.00 do 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 19/N/10

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í          1.         zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem –

Severní Terasa,

2.   že objekt Stříbrnická 2, prostory uvolněné po městské

policii, bude využit pro potřeby zřízení archivu a skladu ÚMO.

 

 

Usn. č. 20/N/10

Návrh na ukončení nájemní smlouvy na byt č. 29 v ul. Kmochova 3352/4

Rada MO ÚL – ST po projednání

s c h v a l u j e             prodloužení  nájemní  smlouvy  na dobu  určitou  paní Lindě Bílé

v ulici Kmochova 3352/4 dle obecných pravidel opět na kalendářní rok a poskytnutí slevy na nájemném ve výši 10 % do doby odstranění technické závady bytu, která neumožňuje plnohodnotné užívání dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 21/N/10

Záměr převodu vybraných pozemků v k.ú. Ústí nad Labem z Ústeckého kraje do správy MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Rada MO ÚL – ST po projednání

n e s c h v a l u j e záměr Krajského úřadu pro Ústecký kraj na převod p.p.č. 4923/2,

4923/5, 4923/9, 4923/12, 4923/14, 4923/15, 4923/16, 4923/17, 4923/18, 4923/19 a  jejich částí vše v k.ú. Ústí nad Labem dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 22/N/10

Pronájem zahrádky na p.pč.. 2779/1 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO ÚL – ST po projednání

s c h v a l u j e              pronájem části p.p.č. 2779/1 o výměře 759 m2 zahrádky v k.ú.

Ústí nad Labem určitému zájemci panu Václavovi Vimmerovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 23/N/10

Záměr prodeje části p.p.č. 4949/622 v k.ú. Ústí nad Labem panu Holubovi

Rada MO ÚL – ST po projednání

s c h v a l u j e              záměr  prodeje části p.p.č. 4949/622 o výměře 5 m2  v k.ú. Ústí

nad Labem manželům Holubovým za min. nabídkovou cenu 800,- Kč/m2 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 24/N/10

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2010 - dotace na sociální dávky

Rada MO ÚL – ST po projednání

A/        s c h v a l u j e                     rozpočtové opatření:

Zvýšení příjmů na položce 4116 UZ 13306

o 450 tis. Kč dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a její zapojení na výdajové položky takto:

doplatek na bydlení                                     300 tis. Kč

mimoř. okamž. pomoc                                150 tis. Kč

 

B/        b e r e   n a   v ě d o m í,    ž e               výše  uvedené  rozpočtové  opatření  nabude

účinnosti po schválení v Radě města Ústí nad Labem.

 

 

Usn. č. 25/N/10

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2010 – změna zapojení HV VHČ

Rada MO ÚL – ST po projednání

s c h v a l u j e                    rozpočtové opatření takto:

V případě nenaplnění HV VHČ z pronájmů či prodejů zapojení chybějící částky ze zlepšeného HV VHČ bytového hospodářství tak, aby celkové zapojení hospodářského výsledku z vedlejšího hospodářství bylo ve výši schváleného rozpočtu na rok 2010, maximálně do výše vytvořeného HV.

 

 

Usn. č. 26/N/10

Vyhlášení rozpočtového provizoria Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2011 do doby schválení rozpočtu

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í           1.         v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., § 13, odst. (1)

s návrhem rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2011,

2.         s měsíčním limitem výdajové neinvestiční části rozpočtu

ve výši 3.244,- tis. Kč, z toho:

provozní výdaje                  2.024,- tis. Kč

sociální dávky                                 1.220,- tis. Kč

3.         s výjimkou výše limitu v oblasti sociálních dávek podle

bodu 2) dle důvodové zprávy,

4.         s tím, že nevyčerpaná část měsíčního limitu v oblasti

provozních výdajů(vyjma soc. dávek) může být převedena do následujícího měsíce v období platnosti rozpočtového provizoria,

 

B/        d o p o r u č u j e         Zastupitelstvu  MO            schválit vyhlášení rozpočtového

provizoria na rok 2011 dle návrhu usnesení A.1) až 4).

 

 

 

 

Usn. č. 27/N/10

Dohoda o splátkách dluhu za nájemné – pozemek – Bac Bui Van

Rada MO ÚL – ST po projednání

s c h v a l u j e                    upravený návrh dohody o splátkách dluhu – pozemek – Bac

Bui Van.

 

 

Usn. č. 28/N/10

Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem části parcely č. 4949/701 společnosti TELDATCOM s.r.o.

Rada MO ÚL – ST po projednání

s c h v a l u j e                    prodloužení  nájemní  smlouvy  na  pronájem  části  p.p.č.  

4949/701 v k.ú. Ústí nad Labem o výměře 202 m2 společnosti TELDATCOM s.r.o. za účelem provozování vestavby prodejny a servisu na dobu určitou do 31.12.2011 za stávajících podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................                          …………........................................                       

Josef   M a c í k                                                       Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                 Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                        Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem  21.12. 2010.  Datum vložení: 11.01.2011, datum sejmutí: 31.12.2099

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP