MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 6. schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 19.5.2010

U S N E S E N Í

 

z 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 19.5.2010 od 10.00 do 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

 

Usn. č. 59/10

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní

Terasa.

 

 

 

Usn. č. 60/10

Záměr pronájmu části p.p.č. 5130 díl 5a – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                 záměr pronájmu části p.p.č. 5130 díl 5a o výměře 421 m2 zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Lence Rýparové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 61/10

Záměr pronájmu části p.p.č. 5130 díl 10 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr pronájmu části p.p.č. 5130 díl 10 o výměře 749 m2

zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Janě Vondráčkové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 62/10

Záměr pronájmu části p.p.č. 5182/1 díl 19 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr pronájmu části p.p.č. 5182/1 díl 19 o výměře 440 m2

zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Marcele Kmecové Zlatohlávkové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 63/10

Pronájem zahrádky na p.p.č. 2784 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem  zahrádky  na  p.p.č.  2784  o  výměře 407 m2 v k.ú.

Ústí nad Labem určitému zájemci panu Jiřímu Černému za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

Usn. č. 64/10

Pronájem zahrádky na p.p.č. 4451/1 díl 4 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem zahrádky na p.p.č. 4451/1 díl 4 o výměře 628 m2

v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Zdeňkovi Horákovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 65/10

Pronájem části p.p.č. 5185 díl 3 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem části p.p.č. 5185 díl 3 o výměře 317 m2 v k.ú. Ústí

nad Labem určitému zájemci panu Michalovi Kolářovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 66/10

Pronájem části p.p.č. 4400/258 v k.ú. Ústí nad Labem jako předzahrádku

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem části na p.p.č. 4400/258 o výměře 25 m2 v k.ú. Ústí

nad Labem pro účely provozování předzahrádky u restaurace panu Františku Krupkovi za cenu 11.250,- Kč/rok dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 67/10

Pronájem částí sportoviš v MO Ústí n.L. – Severní Terasa společnosti Cliff, s.r.o.

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem části p.p.č. 4949/730, části p.p.č 4400/195 a části

p.p.č. 4949/349 v k.ú. Ústí nad Labem a části p.p.č. 175/119 v k.ú. Dobětice za účelem umístění a provozování košů na Streetball společnosti Cliff, s.r.o. dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 68/10

Pronájem plochy na stěně halových garáží Cíl pro reklamní účely

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                     pronájem části plochy na stěně halových garáží Cíl o velikosti

1,3 x 0,7 m pro reklamní účely za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 69/10

Záměr pronájmu nebytových prostor v ulici Pod Rozhlednou 4

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr pronájmu nebytového prostoru v ul. Pod Rozhlednou 4

o celkové výměře 14 m2 paní Lence Cvachové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 70/10

Záměr prodeje části p.p.č. 4572/1 a 4572/3 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr  prodeje  části p.p.č.  4572/1 o výměře cca 217 m2 a

p.p.č. 4572/3 o výměře 161 m2 v k.ú. Ústí nad Labem jedinému zájemci za min.  nabídkovou  cenu 200,- Kč/m2 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 71/10

Záměr prodeje p.p.č. 287 v k.ú. Dobětice

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr  prodeje  p.p.č.  287 o výměře 991 m2 v k.ú. Dobětice

obálkovou metodou za min.  nabídkovou  cenu 600,- Kč/m2 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 72/10

Prodej p.p.č. 4400/297 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í           s prodejem  p.p.č.  4400/297  o výměře  1m2 v k.ú. Ústí nad

Labem manželům Danuši a Ladislavu Matoušovým za cenu 800,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy,

 

B/        s o u h l a s í           s podmínkou pro uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 4400/297

v k.ú. Ústí nad Labem podepsáním smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část p.p.č. 4532/4 v k.ú. Ústí nad Labem manželi Matoušovými dle důvodové zprávy,

 

C/        d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu  MO           schválit prodej nemovitostí dle

bodu A/ a B/.

           

 

 

Usn. č. 73/10

Prodej p.p.č. 4400/169 v k.ú. Ústí nad Labem za účelem vybudování parkovacích stání

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í           s prodejem  p.p.č.4400/169 o výměře  490 m2 v k.ú. Ústí nad

Labem za cenu 34.300,- Kč + náklady spojené s prodejem p. Landovi, manželům Brodským, Hanzálkovým, Perebzďákovým a Kovaříkovým dle důvodové zprávy,

 

B/        d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu  MO            schválit prodej p.p.č. 4400/169 dle

bodu A/.

 

 

 

 

Usn. č. 74/10

Prodej nebytového prostoru v ulici Šípková 2790/2 manželům Pacinovým

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í           s prodejem nebytového prostoru v ulici Šípková 2790/2

manželům Anně a Vladimíru Pacinovi za cenu 16.400,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy,

 

B/        d o p o r u č u j e     Zastupitelstvu  MO            schválit prodej nemovitosti dle bodu A/.

 

 

Usn. č. 75/10

Žádost o uzavření smlouvy na vybudování účelové komunikace na pozemcích města Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    uzavření smlouvy na vybudování účelové komunikace na

pozemcích Statutárního města Ústí nad Labem s manželi Skalníkovými a Benešovými dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 76/10

Stanovisko k provozování VHP, VLT a elektronické rulety pro firmu EMERVEILLE s.r.o.

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s o u h l a s í                       s umístěním VHP, VLT a elektronické rulety v prostorách

objektu č.p. 2861/6, ul. Mírová na Severní Terase v souladu s OZV č. 5/2009.

 

 

Usn. č. 77/10

Tržní řád – změna přílohy

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    návrh nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č..../2010,

kterým se ruší a nahrazuje nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................                                                    ........................................                        

Leo   D i t t r i c h                                                                 Josef   M a c í k

Starosta Městského obvodu                                              Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                     Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 20.5.2010.          Datum vložení: 24.05.2010, datum sejmutí: 24.06.2999

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP