MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 8. Rady městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa, která se konala dne 23.6.2010

U S N E S E N Í

 

z 8. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 23.6.2010 od 10.00 do 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 80/10

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

 

Usn. č. 81/10

Záměr pronájmu p.p.č. 4451/1 díl 2 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                   záměr pronájmu p.p.č. 4451/1 díl 2– zahrádky výměře 351 m2 v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci pí Tajaně Michajlové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 82/10

Pronájem části p.p.č. 5130 díl 5a – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                  pronájem části p.p.č. 5130 díl 5a o výměře 421 m2 zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Lence Rýparové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 83/10

Pronájem části p.p.č. 5130 díl 10 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem části p.p.č. 5130 díl 10 o výměře 749 m2 zahrádky

v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci pí Janě Vondráčkové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 84/10

Pronájem části p.p.č. 5182/1 díl 19 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem části p.p.č. 5182/1 díl 19 o výměře 440 m2 zahrádky

v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Marcele Kmecové Zlatohlávkové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 85/10

Pronájem nebytových prostor v ulici Pod Rozhlednou 4 paní Cvachové

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem  nebytového  prostoru  v  ulici  Pod  Rozhlednou 4

o celkové výměře 14 m2 paní Lence Cvachové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 86/10

Záměr prodeje části p.p.č. 4572/1 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr   prodeje   části  p.p.č.  4572/1  o výměře 57 m2 v k.ú.

Ústí nad Labem jedinému zájemci za min.  nabídkovou  cenu 500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 87/10

Záměr prodeje p.p.č. 293/1 v k.ú Dobětice

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr prodeje p.p.č. 293/1 v k.ú. Dobětice o velikosti 412 m2

jedinému zájemci za cenu min. 400,- Kč/m2 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 88/10

Prodej části p.p.č. 4572/1 a 4572/3 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í           s prodejem  části  p.p.č. 4572/1  o výměře 217 m2  a  p.p.č.

4572/3 o výměře 161 m2 v k.ú. Ústí nad Labem panu Jiřímu Kořánovi za cenu 75.200,- Kč a náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

B/        d o p o r u č u j e        Zastupitelstvu  MO           schválit prodej nemovitostí dle bodu A/.

 

 

 

Usn. č. 89/10

Prodej nádoby na odvoz odpadu

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    prodej 1 ks odpadové nádoby 240 l společnosti AVE Ústí n.L.

s.r.o. za symbolickou cenu 1,- Kč/kus dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 90/10

Pravidla pro dlouhodobý pronájem pozemků pro výstavbu parkoviš v MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pravidla  pro  dlouhodobý  pronájem  pozemků  za  účelem

výstavby a provozování parkoviš v Městském obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa dle upravené důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 91/10

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na p.p.č. 4617/1 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  na věcné  břemeno

s budoucím oprávněným panem Tomášek Vobrátilem na p.p.č. 4617/1 v k.ú. Ústí nad Labem na kanalizační a vodovodní přípojku za obvyklých podmínek dle usn. RMO Ústí nad Labem –Severní Terasa č. 115/09 ze dne 19.8.2009 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 92/10

Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 5173/1 v k.ú. Ústí nad Labem a na p.p.č. 176/63 v k.ú. Dobětice

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    uzavření  smlouvy  na  věcné  břemeno  s oprávněným ČEZ

Distribuce, a.s. na p.p.č. 5173/15 v k.ú. Ústí nad Labem a p.p.č. 176/63 v k.ú. Dobětice na umístění 2 ks trafostanic za podmínek předložených oprávněným dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 93/10

Projektový záměr dlouhodobého pronájmu části p.p.č. 4949/42 v k.ú. Ústí nad Labem za účelem výstavby parkovacích stání

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr  dlouhodobého  pronájmu  části p.p.č. 4949/42 v k.ú.

Ústí nad Labem určitému zájemci na výstavbu parkovacích stání za podmínek stanovených „Pravidly pronájmu pozemků na výstavbu parkoviš“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................                                                  ........................................                       

Leo   D i t t r i c h                                                               Josef   M a c í k

Starosta Městského obvodu                                            Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                   Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 24.6.2010.         Datum vložení: 21.07.2010, datum sejmutí: 21.08.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP