MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 11. schůze Rady MO ÚL - ST ze dne 19.10.2011

U S N E S E N Í

 

z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 19.10.2011 od 10.00 do 11.20 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 144/11

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í            zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

 

 

Usn. č. 145/11

Změna usnesení RMO – zakoupení osobních minikamer

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

u p r a v u j e                                   změnu usnesení č. 143/11 ze dne 21.9.2011 takto:

 

A/ b e r e   n a   v ě d o m í     informaci o zakoupení 15 kusů osobních minikamer

pro potřeby Městské policie resp. Policie ČR za cenu 10.440,- Kč,

B/  s c h v a l u j e                     zapůjčení 15 kusů osobních minikamer pro potřeby

Městské policie resp. Policie ČR.

 

 

 

Usn. č. 146/11

Přidělení obecního bytu v ul. Kmochova 3352/4 do nájmu

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           pronájem bytu č. 13 v ul. Kmochova 3352/4 společnosti

FOKUS Ústí nad Labem ve veřejném zájmu ve smyslu usn. č. 125/03 z 10. RMO ze dne 3.9.2003 dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 147/11

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5182/1 díl 8 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem   části   p.p.č.  5182/1   díl 8   o  výměře  427,13  m2

zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci manželům  Miroslavovi a Ludmile Hejdovým za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 148/11

Převod nájmu nebytového prostoru v ulici Jizerská 20 a 22

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem nebytového prostoru v ul. Jizerská 20 a 22 z p. Son

Lai Duce na p. Bao Hoang Ngoce za stejných podmínek a nájemné 600,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 149/11

Investice do vestavby nebytového prostoru Krušnohorská 3332/3A

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    1.         provedení  investice  do  stavebně – technického stavu

nebytového prostoru Krušnohorská 3332/3A, spočívající v rekonstrukci obvodových zdí vestavby nebytového prostoru, sanace železobetonových nosných prvků a rekonstrukce části porůzného střešního pláště v prostoru nad nebytovým prostorem dle důvodové zprávy,

2.         odklad  nájemného  o  94  měsíců  z  důvodu  odbydlení

investice ve výši 591.903,61 Kč dle důvodové zprávy,

3.         návrh předloženého dodatku č. 4 k nájemní smlouvě dle

přílohy č. 6.

 

 

 

Usn. č. 150/11

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2011 (posílení dotace na sociální dávky)

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í     rozpočtové opatření:

zvýšení příjmů na položce 4116 UZ 13306 o 2.850 tis. Kč dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a její zapojení na jednotlivé výdajové položky takto:

příspěvek na živobytí                 2.000 tis. Kč

doplatek na bydlení                       850 tis. Kč

 

B/        d o p o r u č u j e                Zastupitelstvu  MO  schválit rozpočtové opatření dle bodu A.

 

 

 

Usn. č. 151/11

Žádost o prominutí pohledávky – pozemek – Roman Lácha     

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

n e s c h v a l u j e              žádost o prominutí pohledávky – pozemek – Roman Lácha.

 

 

 

Usn. č. 152/11

Dohoda o splátkách dluhu za nájemné – pozemek – Marta Vošáhlíková    

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                     návrh  dohody   o  splátkách  dluhu   pozemek   Marta

Vošáhlíková.

 

 

 

Usn. č. 153/11

Dohoda o splátkách dluhu za nájemné do 18 měsíců – byt – Jana Jindrová  

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                         návrh dohody o splátkách dluhu – byt – Jana Jindrová.

 

 

 

Usn. č. 154/11

Návrh OZV, kterou se mění obecně závažná vyhláška č. 1/2011 (vyhláška o odpadech)  

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í     návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, kterou se mění a

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Ústí nad Labem (vyhláška o odpadech), ve znění Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 155/11

Odpis majetku a vyřazení z evidence  

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                   odpis majetku a vyřazení z evidence.

 

 

 

Usn. č. 156/11

Pan Janus odstupuje od pronájmu pozemků pro výstavbu parkovacích míst  

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í     písemné  sdělení pana Januse, že odstupuje od svého

záměru pronajmout pozemky města za účelem výstavby parkoviš v MO Ústí nad Labem – Severní Terasa dle důvodové zprávy,

 

B/        s c h v a l u j e               opakované  vyvěšení nabídky  na pronájem pozemků za

účelem vybudování nových parkovacích míst v MO Ústí nad Labem – Severní Terasa dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................                                        .........................................                       

Josef   M a c í k                                                          Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                    Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                           Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 19.10.2011.        Datum vložení: 23.11.2011, datum sejmutí: 23.12.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP