MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 6. schůze Rady MO ÚL - ST ze dne 1.6.2011

U S N E S E N Í

 

z 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 1.6.2011 od 10.00 do 11.30 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 83/11

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

 

 

Usn. č. 84/11

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5151 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr pronájmu p.p.č. 5151 o výměře 386 m2 – zahrádky

v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci manželům Lubošovi a Janě Hlinovským za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy

 

 

 

Usn. č. 85/11

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5188/1 díl 6a v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem p.p.č. 5188/1 díl 6a - zahrádky o výměře 455,85 m2

v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Pavlíně Panské za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 86/11

Záměr pronájmu garáže č. 1454 a č. 1404 v ul. Jana Zajíce

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    zveřejnění záměru pronájmu garáže č. 1404 v ul. Jana Zajíce

na st.p.č. 4949/230 v k.ú. Ústí nad Labem, o výměře 20 m2 a garáže č. 1454 v ul. Jana Zajíce na st.p.č. 4949/232 v k.ú. Ústí nad Labem, o výměře 19 m2, za minimální cenu 1.000,- Kč/měsíc + DPH dle platného právního předpisu (20%), celkem 1.200,- Kč/měsíc.

 

 

 

Usn. č. 87/11

Záměr pronájmu NP v ul. Stříbrnická 3030/2, 1. patro

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr pronájmu nebytového prostoru o velikosti 108,5 m2

v 1. patře objektu Stříbrnická 3030/2 za min. nájem 400,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 88/11

Převod nájmu nebytového prostoru v ul. Pod Rozhlednou 2

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    převod pronájmu nebytového prostoru v ul. Pod Rozhlednou

2982/2 z pana Huy Tran Quoce na pana Cuong Nguyen Tronga za stejných podmínek a nájemné 616,80 Kč/m2/rok dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 89/11

Oblastní charita – žádost o snížení nájemného – nebytové prostory Poláčkova 2

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v ulici

Poláčkova 3236/2 Oblastní charitě Ústí nad Labem o 10 % za rok a úpravu nájemní smlouvy dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 90/11

Změna názvu nájemce nebytových prostor č. 2 v ulici Šrámkova 3 – MUDr. Jiří Brožek

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                   změnu nájemce z MUDr. Jiřího Brožka na Gynekologie MUDr. Brožek s.r.o. dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 91/11

Informace o evidenci pronájmů nebytových prostor a pozemků pro prodejní stánky v Městském obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í          informaci o pronájmu nebytových prostor a pozemků pro

prodejní stánky dle důvodové zprávy a tabulky.

 

 

Usn. č. 92/11

Záměr prodeje části p.p.č. 5084/1 a 5081/1 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr prodeje části p.p.č. 5084/ a 5081/1 v k.ú. Ústí nad

Labem dle Pravidel pro prodej pozemků viz čl. 6 odst. a) jedinému zájemci za cenu min. 600,- Kč/m2 dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 93/11

Prodej p.p.č. 4626/10 a 4626/5 v k.ú. Ústí nad Labem panu Mudruňkovi

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/ s o u h l a s í                  s prodejem p.p.č. 4626/10 a 4626/5 v k.ú.  Ústí nad Labem 

panu Miroslavu Mudruňkovi za cenu 3.250,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy,

 

B/  d o p o r u č u j e         Zastupitelstvu  MO            schválit prodej pozemků dle bodu A/.

 

 

 

Usn. č. 94/11

Prodej části p.p.č. 4400/140 v k.ú. Ústí nad Labem Krajskému úřadu pro Ústecký kraj

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/  r e v o k u j e                 usnesení č. 8/N/10 RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

ze dne 1.12.2010, kterým byl schválen prodej částí p.p.č. 4400/140 a 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem společnosti TYRKON s.r.o. dle důvodové zprávy,

 

B/   s o u h l a s í                s prodejem části p.p.č. 4400/140 o velikosti 1.180 m2 v k.ú. 

Ústí nad Labem Krajskému úřadu pro Ústecký kraj za cenu 944.000,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy,

 

C/   d o p o r u č u j e        Zastupitelstvu  MO            schválit uzavření smlouvy o smlouvě

budoucí kupní dle bodu B/.

 

 

Usn. č. 95/11

Prodej nebytového prostoru v ul. Větrná 2715/6 a 2716/8 p. Yu Wenjie a p. Tian Haiying

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í            s prodejem nebytového prostoru v ulici Větrná 2715/6 a

2716/8 o celkové výměře 134,8 m2 panu Yu Wenjie a panu Tian Haiying za sjednanou cenu 129.446,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy,

 

B/        d o p o r u č u j e       Zastupitelstvu  MO            schválit prodej nemovitosti dle bodu A/.

 

 

Usn. č. 96/11

Schválení výsledků výběrového řízení – Pronájem NP Stříbrnická 2

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e        a)        výsledky výběrového řízení na „Pronájem NP Stříbrnická 2“:

1.    Vrba Jan, Jizerská 2901/13, Ústí nad Labem,

2.    Fořtík Vlastimil, Rabasova 3182/17, Ústí nad Labem,

3.    Křápová Stanislava, Ryjická 597, Ústí nad Labem,

b)    pronájem nebytových prostor v I. NP v objektu Stříbrnická 2,

o celkové výměře 177,64 m2 za cenu 600,- Kč/m2/rok a venkovní prostory o výměře 77 m2 sloužící jako předzahrádka za cenu 1,- Kč/m2/den (dle OZV č. 2/2011) panu Janu Vrbovi, Jizerská 2901/13, Ústí nad Labem.

 

 

Usn. č. 97/11

Vyřazení dlouhodobého majetku - rozšíření MKDS Severní Terasa

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í           s vyřazením dlouhodobého majetku – „Rozšíření MKDS

Severní Terasa“ v hodnotě 1.094.999,- Kč z účetní evidence bezúplatným převodem na Městskou policii,

 

 

B/        d o p o r u č u j e     Zastupitelstvu  MO            schválit vyřazení majetku dle bodu A/.

 

 

 

Usn. č. 98/11

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2011 (dotace na sčítání lidu)

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                   rozpočtové opatření:

-       Zvýšení příjmů na položce 4111 UZ 98005 o 6.200,- Kč dotace sčítání lidu a její zapojení na výdajovou položku PPR 308/H000232-DPP odměna – sčítání lidu 6.200,- Kč.

 

 

Usn. č. 99/11

Ztráty a nálezy 

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    postup ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa ve věcech

ztrát a nálezů likvidaci ztrát a nálezů dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 100/11

Záměr prodeje části p.p.č. 5258/12 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    změnu nabídkové ceny uvedené v usn. č. 80/11 ze schůze

RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa ze dne 4.5.2011 na 600,- Kč/m2 dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................                                  .....................................................                       

Josef   M a c í k                                                              Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                        Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                               Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 1.6.2011.           Datum vložení: 07.06.2011, datum sejmutí: 07.07.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP