MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 9. schůze Rady MO ÚL - ST ze dne 31.8.2011

U S N E S E N Í

 

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 31.8.2011 od 10.00 do 11.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 124/11

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

 

 

Usn. č. 125/11

Záměr pronájmu plochy na protihlukové zdi pro reklamní účely

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr  pronájmu  části  plochy  na  protihlukové  zdi  naproti

obchodního centra Albert na p.p.č. 4400/268 v k.ú. Ústí nad Labem o velikosti 4 x 2 m pro reklamní účely za obvyklých podmínek společnosti Servis výpočetní techniky s.r.o. dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 126/11

Převod nájmu pozemku pod prodejním stánkem na pana Melicherika

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem části p.p.č. 4949/202 o výměře 11,5 m2 v k.ú. Ústí

nad Labem pro prodejní stánek panu Antonínu Melicherikovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy

 

 

 

Usn. č. 127/11

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na p.p.č. 4617/1 v k.ú. Ústí n.L.

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  na  věcné  břemeno

s budoucím oprávněným panem Tomášem Musilem na p.p.č. 4617/1 v k.ú. Ústí nad Labem na vodovodní a kanalizační přípojku za obvyklých podmínek a zpoplatněním věcného břemene ve výši 150,- Kč/m2 včetně ochranného pásma dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 128/11

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na p.p.č. 4949/545 a 4949/546 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  na  věcné  břemeno 

s budoucím oprávněným spol. GTS Czech s.r.o. na p.p.č. 4949/545 a 4949/546 v k.ú. Ústí nad Labem na Optické připojení kolokace, Krušnohorská 2890/7, Ústí nad Labem za obvyklých podmínek a zpoplatněním věcného břemene ve výši 425,- Kč/m2 včetně ochranného pásma dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 129/11

Smlouva na věcné břemeno na p.p.č. 4617/1 a 4619/1 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                  uzavření bezúplatné smlouvy na věcné břemeno s oprávněným panem Tomášem Musilem na p.p.č. 4617/1 a 4619/1 v k.ú. Ústí nad Labem s právem chůze a jízdy za účelem připojení p.p.č. 4613/18, 4613/19, 4617/32 a 4617/33 v k.ú. Ústí nad Labem k místní komunikaci na p.p.č. 4619/2 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 130/11

Směna pozemků ve vlastnictví spol. NORTH VIDEO s.r.o. za pozemky města

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í          se směnou pozemků mezi společností NORTH VIDEO s.r.o.

a městem Ústí nad Labem za účelem zachování veřejné komunikace dle důvodové zprávy,

 

B/        d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu statutárního města Ústí nad Labem schválit

směnu pozemků dle důvodové zprávy,

 

C/        u k l á d á                 vedoucímu odboru SOM ÚMO Ústí nad Labem – Severní

Terasa pokračovat ve vypořádání majetkových vztahu s ostatními vlastníky pozemků zatížených vybudovanou komunikací dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 131/11

Zneveřejnění parkoviště v ulici Jizerská

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    1.         zneveřejnění parkoviště v ulici Jizerská,

                                               2.         dodávku vjezdové závory od firmy IMA s.r.o.,

                                              3.         osazení   vjezdu   parkoviště   elektronickou   závorou

      omezující vjezd na parkoviště,

4.         povolení vjezdu vozidlům do váhy max. 2.000 kg,

5.         cenu parkovného takto:

     „Parkoviště v ulici Jizerská opatřené vjezdovou závorou

     bez kamerového dohledového systému – osobní              automobil  400,- Kč/měsíc + DPH dle platného předpisu“.

 

 

 

Usn. č. 132/11

Vyřazení dlouhodobého majetku – účet 042 Projekty

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    vyřazení  dlouhodobého  majetku   účet  042  „Projekty“  dle

důvodové zprávy, v souhrnné hodnotě 355.857,- Kč z účetní evidence.

 

 

 

Usn. č. 133/11

Hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2011

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í     vývoj hospodaření MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

       za 1. pololetí 2011,

 

B/        d o p o r u č u j e          Zastupitelstvu  MO            předloženou zprávu o hospodaření

MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2011 schválit.

 

 

 

Usn. č. 134/11

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2011 (Mzdy VPP na druhé pololetí, přestavba Kia, posílení položky odměny neuvolnění poslanci)

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    rozpočtová opatření:

1)    snížení položky PPR 308/H000228 – středisko údržby

-       mzdy o 49 tis. Kč a zapojení na položku PPR308/H000058 mzdy VPP – úřad ve výši 49 tis. Kč dle důvodové zprávy,

2)    snížení výdajové položky PPR308/H000054 – odměny uvolněných členů ZMO o 56 tis. Kč a zapojení na výdajové položky: PPR308/H000130 – odměny neuvolněných členů ZMO ve výši 21 tis. Kč a PPR308/H000058 – mzdy VPP – úřad ve výši 35 tis. Kč dle důvodové zprávy,

3)    snížení výdajových položek Inzeráty, geodézie PPR307/H000003 ve výši 14 tis. Kč, ostatní služby PPR307/H000006 o částku 30 tis. Kč a VPP nářadí a metr. PPR307/H000029 o částku 31 tis. Kč a jejich zapojení na investiční akci Užitkový vůz Kia – hydraulická sklápěčka ve výši 75 tis. Kč dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

Usn. č. 135/11

Záměr pronájmu garáže č. 1454 v ul. Jana Zajíce   

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                  1)        ukončení nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 1454

v ulici Jana Zajíce s paní Irenou Patrusovou dohodou k datu 31.8.2011,

2)   zveřejnění záměru pronájmu garáže č. 1454 v ulici Jana Zajíce na st.p.č. 4949/230 v k.ú. Ústí n. L. o výměře 20 m2 za minimální cenu 1.000,- Kč/měsíc + DPH dle platného právního předpisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................                                                 .........................................                       

Josef   M a c í k                                                                  Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                            Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                   Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

V Ústí nad Labem, dne 1.9.2011.           Datum vložení: 12.09.2011, datum sejmutí: 12.10.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP