MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení ze 7. schůze Rady MO ÚL - ST ze dne 28.6.2011

U S N E S E N Í

 

z 7. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 28.6.2011 od 10.30 do 12.30 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

 

Usn. č. 101/11

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

 

Usn. č. 102/11

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 4626/1 díl 26 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr pronájmu části p.p.č. 4626/1 díl 26 o výměře 213,07m2

– zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Marii Eberlové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy

 

 

Usn. č. 103/11

Záměr pronájmu zahrádky na p.pč.. 5194 díl 7 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednán

s c h v a l u j e                    záměr pronájmu p.p.č. 5194 díl 7 - zahrádky o výměře 531,49 

m2 v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Bc. Haně

Jandové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 104/11

Pronájem zahrádky na pozemku p.p.č. 5151 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem pozemku p.p.č. 5151 o výměře 386 m2 – zahrádky

v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci manželům Lubošovi a Janě Hlinovským za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy

 

 

Usn. č. 105/11

Pronájem pozemků pro výstavbu parkovacích míst panu Janusovi

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem pozemků pro výstavbu parkovacích stání panu

Alešovi Janusovi dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 106/11

Výpověď části nájemní smlouvy na pronájem pozemků panu Holečkovi

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m á    žádost  soukromého  zemědělce pana  Bohuslava

Holečka na ukončení nájmu p.p.č. 4400/103, 5173/2 a 5173/49 v k.ú. Ústí nad Labem dle důvodové zprávy,

 

B/        s o u h l a s í                         s úpravou nájemní smlouvy č. Náj/poz/0146/2011 dle

důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 107/11

Návrh na úpravu předpisu výše nájemného za pronájem nebytových prostor

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    návrh úpravy předpisu nájmu za pronájem nebytových prostor

dle důvodové zprávy a tabulky jako ceny minimální viz  příloha  č. 3.

 

 

Usn. č. 108/11

Záměr prodeje části p.p.č. 5082/1 v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr prodeje části p.p.č. 5082/1 v k.ú. Ústí nad Labem dle Pravidel pro prodej pozemků viz čl. 6 odst. a) jedinému zájemci za cenu 500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 109/11

Investice do objektu Stříbrnická 2

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                   1.     provedení investice do stavebně - technického stavu

objektu Stříbrnická 2, spočívající ve výměně oken a dveří v nebytovém prostoru restaurace v I. NP v rozsahu dle nabídky ECOTHERM STAVBY s.r.o., dle důvodové zprávy,

2.   úpravu nájemní smlouvy dle důvodové zprávy – slevu

z nájmu po dobu 19 měsíců.  

 

 

Usn. č. 110/11

Vyhlášení výběrového řízení na „Dodávku vjezdových závor“ na parkoviště v MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s c h v a l u j e        vyhlášení výběrového řízení na akci „Dodávka vjezdových

závor“,

 

B/        j m e n u j e             Hodnotící komisi ve složení:

1.    Josef Macík – starosta MO ÚL – ST,

2.    Ivan Dostál – místostarosta MO ÚL – ST,

3.    Bc. Marcel Běhounek – člen RMO ÚL – ST,

4.    Mgr. Petr Vlasák – tajemník ÚMO ÚL – ST,

5.    Roman Štajner – vedoucí OSM ÚMO ÚL – ST,

6.    zástupce OHK,

7.    Karel Pašek – odborný referent, úsek IT,

 

Náhradníci:                Iveta Černohorská, Mgr. Michal Ševcovic, Ing. Dana Kopřivová,

   Ivo Kratochvíl.

 

 

Usn. č. 111/11

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2011 (posílení sociálních dávek)

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           rozpočtové opatření:

Zvýšení příjmů na položce 4116 UZ 13306

o 100 tis. Kč sociální dávky

a její zapojení na výdajovou položku PPR 308/H000154 - Příspěvek na živobytí ve výši 100 tis. Kč.

 

 

Usn. č. 112/11

Dohoda o splátkách dluhu za nájemné – nebytový prostor – Vlastimil Doubek

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    návrh dohody o splátkách dluhu – nebytový prostor –

Vlastimil Doubek.

 

 

Usn. č. 113/11

Vyřazení majetku – Vysavač na psí exkrementy

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                   1.    vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku „Vysavač

na psí exkrementy“, inventární číslo 322010000130, účetní hodnota 198.250,- Kč,

2.   prodej stroje dle bodu 1. tohoto usnesení panu Rudolfu

Facunovi za cenu 500,.-  Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................                             .....................................................                       

Josef   M a c í k                                                          Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                    Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                           Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 29.6.2011.          Datum vložení: 01.07.2011, datum sejmutí: 01.08.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP