MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 11. schůze Rady MO ÚL - ST ze dne 7.11.2012

U S N E S E N Í

 

z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 7.11.2012 od 10.00 do 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

 

 

Usn. č. 97/12

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

 

 

Usn. č. 98/12

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5094 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           záměr pronájmu pozemku p.p.č.5094 o výměře 770,45 m2

zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Zdeně Kovářové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 99/12

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5183/1 díl 25 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                       záměr pronájmu  p.p.č. 5183/1 díl 25 zahrádky o výměře 508,75 m2 v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci Ing. Jiřímu Křivánkovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 100/12

Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 5165 - zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                         záměr pronájmu  části pozemku p.p.č. 5165 o výměře 83 m2 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci manželům Petrovi a Jaroslavě Hlavovým za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy. 

 

Usn. č. 101/12

Záměr prodeje části p.p.č. 4616/1 v k.ú. Ústí nad Labem jedinému zájemci

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           záměr prodeje části p.p.č. 4616/1 v k.ú. Ústí nad Labem o

velikosti cca 45 m2 za cenu 200,- Kč/m2 dle Pravidel pro prodej pozemků viz čl. 5 a čl. 6 odst. a dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 102/12

Záměr odkoupení stavby parkoviště v ul. Větrná na p.p.č. 4949/949 v k.ú. Ústí nad Labem od firmy Hart - KUBOTA

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           záměr odkoupení stavby parkoviště v ul. Větrná na p.p.č.

4949/949 v k.ú. Ústí nad Labem pro 74 parkovacích stání od firmy Hart – KUBOTA za cenu 3.635.831,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 103/12

Uzavření nájemní smlouvy na parkoviště a na pozemek pro parkování v ul. Větrná s nájemcem – firma Hart - KUBOTA

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           textové ujednání návrhu nájemní smlouvy č.

Náj/poz/0236/2012 na pronájem parkoviště v ul. Větrná a části p.p.č. 4949/200 v k.ú. Ústí nad Labem firmě Hart – KUBOTA za účelem provozování parkoviště a to na dobu 10 let od kolaudace stavby dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 104/12

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na 40 pozemcích p.p.č. 4949/…  v k.ú. Ústí nad Labem pro Dozimont s.r.o. na území městské části Severní Terasa   

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno

s budoucím oprávněným Dozimont s.r.o. na p.p.č. 4949/25, 4949/29, 4949/180, 4949/181, 4949/202, 4949/203, 4949/218, 4949/285, 4949/286, 4949/287, 4949/289, 4949/293, 4949/294, 4949/361, 4949/478, 4949/479, 4949/491, 4949/496, 4949/506, 4949/530, 4949/576, 4949/578, 4949/587, 4949/589, 4949/590, 4949/591, 4949/592, 4949/594, 4949/598, 4949/600, 4949/607, 4949/614, 4949/625, 4949/627, 4949/629, 4949/634, 4949/640, 4949/712, 4949/797, 4949/800 v k.ú. Ústí nad Labem na stavbu „Místní komunikační sí DOZIMONT-VIII. etapa, Ústí nad Labem Severní Terasa“ za obvyklých podmínek a zpoplatněním věcného břemene ve výši 425,- Kč/m2 včetně ochranného pásma dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 105/12

Smlouva na věcné břemeno na p.p.č. 4431/1 v k.ú. Ústí nad Labem    

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            uzavření bezúplatné smlouvy na věcné břemeno

s oprávněným p. Josefem Beranem a pí Denisou Beranovou na p.p.č. 4431/1 v k.ú. Ústí nad Labem s právem chůze a jízdy za účelem připojení p.p.č. 4431/5 v k.ú. Ústí nad Labem k místní komunikaci na p.p.č. 4464/1 v k.ú. Ústí nad Labem dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 106/12

Bezúplatný převod pozemků z majetku státu do majetku města Ústí nad Labem   

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í                  s návrhem textu smlouvy o bezúplatném převodu

nemovitostí vypracované Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemků schválených ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa usn. č. IV./XXII. na zasedání dne 8.3.2010 dle důvodové zprávy,

 

B/        d o p o r u č u j e          Zastupitelstvu  MO    schválit text návrhu smlouvy o

bezúplatném převodu nemovitostí ze státu do majetku města a následné uzavření předložené smlouvy dle bodu A/.

 

 

Usn. č. 107/12

Návrh OZV o místním poplatku za komunální odpad – dvě varianty

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í     bez připomínek      návrh OZV na místní poplatek za

komunální odpad,

 

B/        d o p o r u č u j e          Variantu č. 1 návrhu na OZV na místní poplatek za

komunální odpad dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 108/12

Výpověď nájemní smlouvy z důvodu neplacení nájemného - Vošahlíková    

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           výpověď nájemní smlouvy č.0005/0040/2008 na pronájem

pozemku na provozování prodejního stánku paní Martě Vošahlíkové dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 109/12

Přidělení obecního bytu v ul. Kmochova 3352/4 do nájmu   

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           pronájem bytu č. 6 v ul. Kmochova 3352/4 panu Martinu

Havlišovi ve veřejném zájmu ve smyslu usn. č. 125/03 z 10. RMO ze dne 3.9.2003 dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 110/12

Termíny svatebních obřadů pro rok 2013    

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           termíny svatebních obřadů pro rok 2013 dle důvodové

zprávy.

 

 

 

 

 

 

  

............................................................                       ......................................................                      

Josef   M a c í k                                                         Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                   Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                          Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

   

 

 

V Ústí nad Labem, dne 8.11.2012.         

 Datum vložení: 04.12.2012, datum sejmutí: 04.01.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP