MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 11. schůze RMO ÚL - ST, dne 4.12.2013

U S N E S E N Í

z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 4.12.2013 od 10:00 do 12:00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

 

 

Usn. č. 160/13

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

Usn. č. 161/13

Pronájem pozemku p.p.č. 2784 v k.ú. Ústí nad Labem - zahrádky

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem pozemku p.p.č. 2784 o výměře 407 m2 zahrádky

v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Janě Kabátové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

Usn. č. 162/13

Pronájem části pozemku na p.p.č. 5188/1 díl 5 v k.ú. Ústí nad Labem - zahrádky

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem části pozemku p.p.č. 5188/1 díl 5 – zahrádky  o  

výměře 498,61 m2 v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Stanislavě Lesniakové a paní Lence Ptáčkové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

Usn. č. 163/13

Výpověď z pronájmu zahrádky na p.p.č. 5195 díl 3 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í     výpověď pronájmu části p.p.č. 5195 díl 3 o výměře

517,51 m2 zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem pana Pavla Syrovátka za podmínek dle důvodové zprávy,

B/        s c h v a l u j e                     záměr pronájmu pozemku p.p.č. 5195 díl 3 o výměře

517,51 m2 v k.ú. Ústí nad Labem.

Usn. č. 164/13

Záměr pronájmu plochy na protihlukové zdi pro reklamní účely

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr pronájmu části plochy na protihlukové zdi naproti

obchodního centra Albert na p.p.č. 4400/268 v k.ú. Ústí nad Labem o velikosti 2 x 1 m pro reklamní účely za obvyklých podmínek firmě Interiéry – ÚL, Jan Oros dle důvodové zprávy.

 

Usn. č. 165/13

Přechod nájmu nebytového prostoru v ul. Stavbařů 1 a 3 na p. Hoang Ngoc Bao

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           přechod pronájmu nebytového prostoru v ulici Stavbařů 1

a 3 z p. Nguyen Xuan Khai na p. Hong Ngoc Bao za stejných podmínek dle důvodové zprávy.

 

Usn. č. 166/13

Úprava výměry ploch nebytového prostoru gynekologické ordinace MUDr. Brožka v objektu Šrámkova 3

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    úpravu velikosti pronajatých ploch nebytového prostoru

gynekologické ordinace MUDr. Brožka, s.r.o. v objektu Šrámkova 3 dodatkem k nájemní smlouvě č. Náj/nebyt/0017/2009 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 167/13

Prodej části p.p.č. 4617/1 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í           s prodejem části p.p.č. 4617/1 o výměře 5 m2 v k.ú. Ústí nad

Labem žadateli manželům Vackovým za cenu 4.000,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy,

B/        d o p o r u č u j e      Zastupitelstvu  MO                        schválit prodej dle bodu A/.

 

 

 

Usn. č. 168/13

Smlouva  o smlouvě  budoucí  na  věcné  břemeno  na p.p.č. 4400/410 v k.ú. Ústí nad Labem pro ČEZ Distribuce a.s.

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno

s budoucím oprávněným ČEZ Distribuce a.s. na p.p.č. 4400/410 v k.ú. Ústí nad Labem na stavbu přípojka kNN pro pozemkovou parcelu č. 4400/140 v k.ú. Ústí nad Labem za obvyklých podmínek a zpoplatněním věcného břemene ve výši 357,- Kč /m2 + DPH, včetně ochranného pásma a 168,- Kč/bm + DPH, dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 169/13

Zařazení p.p.č. 5255 v k.ú. Ústí nad Labem do vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í           s převodem p.p.č. 5255 v k.ú. Ústí nad Labem do vybraného

majetku Statutárního města Ústí nad Labem dle důvodové zprávy,

B/        d o p o r u č u j e          Zastupitelstvu  MO   schválit převod nemovitosti dle bodu A/.

 

 

 

Usn. č. 170/13

Uložení pokuty firmě PM KONTO s.r.o. podle zákona o obcích

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

u k l á d á                             pokutu firmě PM KONTO s.r.o. za porušení OZV č. 4/2008 o

čistotě a zeleni ve výši 15.000,-  Kč.

 

 

 

Usn. č. 171/13

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013 (dotace – volby Parlament ČR)

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í     rozpočtové opatření takto:

            Dotace na volby do Parlamentu ČR

-       zvýšení příjmů na položce 4111 – PPR 303/H000057 – DOTACE NA VOLBY

Parlament ČR UZ 98071 ve výši 1.016.500,- Kč

-       zapojení dotace na výdajové položky s UZ 98071

308/H000138           VOLBY PARLAM.ČR – ref.mezd UZ 98071 –     5 tis. Kč

308/H000201           VOLBY PARLAM.ČR – materiál UZ 98071 –     20 tis. Kč

308/H000203           VOLBY PARLAM.ČR – nájemné UZ 98071 – 150 tis. Kč

308/H000204           VOLBY PARLAM.ČR – ost.služby UZ 98071 –              10 tis. Kč

308/H000206           VOLBY PARLAM.ČR – pohoštění UZ 98071 –              45 tis. Kč

308/H000207           VOLBY PARLAM.ČR – cestovné UZ 98071 –     1,5 tis. Kč

308/H000208           VOLBY PARLAM.ČR – mzdy UZ 98071 –                    710 tis. Kč

308/H000209           VOLBY PARLAM.ČR – soc.poj. UZ 98071 –                  60 tis. Kč

308/H000210           VOLBY PARLAM.ČR – zdr.poj. UZ 98071 –                   15 tis. Kč

B/        d o p o r u č u j e                Zastupitelstvu  MO   schválit rozpočtové opatření uvedené

v bodu A/.

 

 

 

Usn. č. 172/13

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013 (interní přesun mzdy – pohotovost VPP – zimní údržba)

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    rozpočtové opatření

Snížení výdajů na položce mzdy uvolněných zastupitelům ve výši 20 tis. Kč a jejich zapojení na výdajovou položku mzdy VPP úřad ve výši 20 tis. Kč dle důvodové zprávy.

Usn. č. 173/13

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013 (interní přesun zeleň)

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    rozpočtové opatření

Snížení výdajů na položce PPR 307/H000108 – zeleň – údržba – UZ_03_0383 ve výši 100 tis. Kč a jejich zapojení na výdajovou položku PPR 307/H000110 – Zeleň – postřiky a odplevelení – UZ_03_0383 ve výši 100 tis. Kč dle důvodové zprávy.

Usn. č. 174/13

Návrh rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2014

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a  v ě d o m í      předložený návrh rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní

Terasa na rok 2014,

B/        s c h v a l u j e               1.         absolutní objem mezd MO Ústí nad Labem – Severní

Terasa na rok 2014 v celkové výši 15.925 tis.Kč,

                                                      2.         částku určenou v roce 2014 na výplatu stipendia starosty

MO Ústí nad Labem – Severní terasa ve výši 10.000,- Kč,

C/        d o p o r u č u j e          Zastupitelstvu  MO            schválit:

předložený návrh rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2014.

 

 

 

Usn. č. 175/13

Informace o výplatě odměn členům komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva MO

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í,           že bude provedena roční výplata odměn členům komisí,

kteří nejsou členy Zastupitelstva MO dle usn. ZMO č. 3/2011 ve výplatním termínu za prosinec 2013.

 

 

 

Usn. č. 176/13

Schválení darovací smlouvy na 2 kusy foto pastí LTL Accorn 5210 MC

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                text darovací smlouvy s Policií ČR dle přílohy.

 

 

 

Usn. č. 177/13

Časový harmonogram schůzí RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa a zasedání ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa v roce 2014

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s c h v a l u j e               časový harmonogram schůzí Rady MO ÚL – ST v roce

2014 ve smyslu důvodové zprávy,

B/        b e r e   n a   v ě d o m í     časový harmonogram zasedání Zastupitelstva MO ÚL – 

ST v roce 2014 ve smyslu důvodové zprávy,

C/        u k l á d á                       Mgr. Petru Vlasákovi, tajemníkovi ÚMO ÚL – ST připravit

konání RMO a ZMO ÚL–ST podle schváleného časového harmonogramu ve smyslu důvodové zprávy.Datum vložení: 09.12.2013, datum sejmutí: 09.01.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 10:00
Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 10:00
Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Severní Terasa 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP