MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 8. schůze RMO ÚL - ST, dne 11.9.2013

U S N E S E N Í

z 8. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 11.9.2013 od 10:00 do 11:30 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 119/13

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

 

Usn. č. 120/13

Přidělení obecního bytu v ul. Kmochova 3352/4 do nájmu

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                     pronájem bytu č. 15 v ulici Kmochova 3352/4 zaměstnanci

Masarykovy nemocnice MUDr. Markétě Válkové ve smyslu usn. č. 125/03 z 10. RMO ÚL – ST ze dne 3.9.2003 dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 121/13

Přidělení obecního bytu v ul. Kmochova 3352/4 do nájmu

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                     pronájem bytu č. 18 v ulici Kmochova 3352/4 zaměstnanci

Masarykovy nemocnice MUDr. Martině Jamborové ve smyslu usn. č. 125/03 z 10. RMO ÚL – ST ze dne 3.9.2003 dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 122/13

Záměr pronájmu části p.p.č. 17/8 v k.ú. Dobětice paní Václavě Hroudové

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr  pronájmu  části p.p.č. 17/8 o velikosti cca 20 m2 v k.ú.

Dobětice paní Václavě Hroudové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 123/13

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5182/1 díl 10 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem části p.p.č.5182/1 díl 10 o výměře 397 m2 zahrádky

v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Evě Příhodové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 124/13

Pronájem - zahrádky části p.p.č. 5188/1 díl 3b v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem p.p.č. 5188/1 díl 3b – zahrádky o výměře 331 m2

v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Maximu Girchovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 125/13

Úprava ujednání nájemní smlouvy č. 0005/0368/2008 pro reklamu

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    úpravu ujednání nájemní smlouvy č. 0005/0368/2008 na

pronájem pozemku pro reklamní účely se společností DAROTHORE, a.s. dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 126/13

Outdoor akzent s.r.o. požádala o snížení nájmu

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

n e s c h v a l u j e              žádost  společnosti  Outdoor akzent  s.r.o.  o  snížení

nájemného za pronájem pozemků pro reklamní účely dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 127/13

Záměr prodeje části p.p.č. 4723 v k.ú. Ústí nad Labem paní Jarmile Sovové

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                     záměr prodeje části p.p.č. 4723 o velikosti cca 110 m2 v k.ú.

Ústí nad Labem žadatelce paní Jarmile Sovové dle Pravidel pro prodej pozemků viz čl. 6 odst. a) jedinému zájemci za cenu 300,-Kč/m2 dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 128/13

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na 65 pozemcích p.č. 4400/… v k.ú. Ústí nad Labem pro Dozimont s.r.o. na území městské části Stříbrníky

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                   uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno s budoucím oprávněným DOZIMONT, s.r.o. na p.p.č. 4400/118, 4400/122, 4400/123, 4400/124, 4400/125, 4400/126, 4400/127, 4400/132, 4400/133, 4400/134, 4400/135, 4400/148, 4400/149, 4400/153, 4400/154, 4400/156, 4400/157, 4400/158, 4400/159, 4400/161, 4400/170, 4400/180, 4400/181, 4400/209, 4400/224, 4400/225, 4400/235, 4400/306, 4400/313, 4400/103, 4400/105, 4400/106, 4400/107, 4400/108, 4400/110, 4400/136, 4400/150, 4400/174, 4400/175, 4400/182, 4400/186, 4400/192, 4400/194, 4400/195, 4400/196, 4400/197, 4400/201, 4400/205, 4400/208, 4400/223, 4400/227, 4400/278, 4400/324, 4400/362, 4400/367, 4400/375, 4400/392, 5173/2, 5173/5, 5173/7, 5173/18, 5173/23, 5173/49, 5173/52, 5173/56 v k.ú. Ústí nad Labem na stavbu „Místní komunikační sí DOZIMONT-IX. etapa, Ústí nad Labem Stříbrníky“ za obvyklých podmínek a zpoplatněním věcného břemene ve výši 357,- Kč/m2 + DPH, včetně ochranného pásma dle důvodové zprávy

 

 

Usn. č. 129/13

Žádost o prominutí poplatků z prodlení – nájemné za byt v ul. Kmochova 40, pan Jan Saft

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í     žádost pana Jana Safta o prominutí poplatků z prodlení

za nájemné za byt v ul. Kmochova 40,

B/        n e d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu  MO            schválit žádost pana Jana Safta o

prominutí poplatků z prodlení za nájemné za byt v ul. Kmochova 40.

 

 

Usn. č. 130/13

Novelizace Organizačního řádu ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    Novelizaci Organizačního řádu ÚMO Ústí nad Labem –

Severní Terasa ke dni 11.9.2013 ve smyslu důvodové zprávy a příloh.

 

 

Usn. č. 131/13

Schválení výsledků výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníků v Městském obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa“

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    výsledky výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníků

v Městském obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa“:

1.    Patrik Hart – Kubota,

2.    HAGL, spol. s r.o.,

3.    Horčík s.r.o.

 

 

Usn. č. 132/13

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad labem – Severní Terasa na rok 2013 (kolotoč)

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    rozpočtové opatření takto:

-       snížení výdajů na PPR 307/H000028 – DDHM ve výši 61 tis. Kč,

-       zapojení na investiční akci PPR 307/H000115 – Dětský kolotoč – hřiště Pod Rozhlednou ve výši 61 tis. Kč dle důvodové zprávy.

 

 

 

..............................................                                      ................................................                        

Josef   M a c í k                                                         Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                   Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                          Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 11.9.2013Datum vložení: 19.09.2013, datum sejmutí: 19.10.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 10:00
Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 10:00
Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Severní Terasa 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP