MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení ze 7. schůze RMO ÚL - ST, dne 7.8.2013

U S N E S E N Í

z 7. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 7.8.2013 od 10:00 do 11:30 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 97/13

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

 

 

Usn. č. 98/13

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5182/1 díl 10 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr  pronájmu  části p.p.č. 5182/1 díl 10 o výměře 397 m2

– zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Evě

Příhodové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 99/13

Revokace usnesení a záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5188/1 díl 3b v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        r e v o k u j e           usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa č. 84/13 ze

dne 12.6.2013 v úplném znění,

 

B/        s c h v a l u j e        záměr  pronájmu  p.p.č. 5188/1 díl 3b – zahrádky o výměře

331 m2 v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Maximu Girchovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 100/13

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5188/1 díl 3a v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem  p.p.č. 5188/1 díl 3a– zahrádky o výměře 319,93 m2

v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Josefu Wolfovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 101/13

Pronájem - zahrádky části p.p.č. 2206/1 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem části p.p.č. 2206/1 o výměře 128 m2 v k.ú. Ústí nad

Labem určitému zájemci za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy manželům Karlovi a Vladimíře Jirákovým a Josefu Apoliníkovi.

 

 

 

Usn. č. 102/13

Výpověď pronájmu - zahrádky na p.p.č. 5182/1 díl 11 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                 1.       výpověď pronájmu části p.p.č. 5182/1 díl 11 o výměře

404,53 m2 zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem panu Bohuslavu Rohlenovi za podmínek dle důvodové zprávy,

2.    záměr pronájmu pozemku p.p.č. 5182/1 díl 11 o výměře

404,53 m2 v k.ú. Ústí nad Labem.

 

 

 

Usn. č. 103/13

Přechod nájmu dle smlouvy č. 0005/0352/2008 a 0005/0310/2005 z AS-Comp, s.r.o. na HERENTALE s.r.o.

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           přechod pronájmu p.p.č. 4949/784 o výměře 2.951 m2

v k.ú. Ústí nad Labem dle smlouvy č. 0005/0310/2005 a následně dle nové dosud platné smlouvy č. 0005/0310/2008 za stejných podmínek a přechod nájmu části p.p.č. 4949/643 v k.ú. Ústí nad Labem dle smlouvy č. 0005/0352/2008 za stejných podmínek ze současného nájemce AS-Comp, s.r.o. na nového nájemce HERENTALE, s.r.o. dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 104/13

Ukončení nájemní smlouvy č. Náj/stán/0176/2011 s p. Melicherikem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           ukončení nájemní smlouvy č. Náj/stán/0176/2011 s p.

Antonínem Melicherikem na pronájem části p.p.č. 4949/202 v  k.ú. Ústí nad Labem na provozování novinového stánku ke dni 31.7.2013 dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 105/13

Smlouva na věcné břemeno na p.p.č. 1530/20 v k.ú. Ústí nad Labem pro zřízení vodovodní přípojky

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    uzavření smlouvy na věcné břemeno s oprávněným Ing.

Vladimírem Skalníkem a Ing. Helenou Skalníkovou na p.p.č. 1530/20 v k.ú. Ústí nad Labem na vodovodní přípojky za obvyklých podmínek a zpoplatněním věcného břemene ve výši 126,- Kč/m2 a zákonem stanovené výši DPH včetně ochranného pásma dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 106/13

Hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2013

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í     vývoj hospodaření MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

za 1. pololetí 2013,

 

B/        d o p o r u č u j e          Zastupitelstvu  MO            předloženou zprávu o hospodaření

MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2013 schválit.

 

 

Usn. č. 107/13

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013 (zeleň, leasing OA, oprava střechy ÚMO)

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                   1)        rozpočtové opatření

-       zvýšení příjmů na položce PPR 303/H000101 – Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši 165.200,- Kč,

-       snížení výdajů na položce PPR 308/H000132 – Povinné pojistné na sociální – OOV ve výši 25 tis. Kč,

-       zapojení na výdajovou položku PPR 308/H000102 – Leasing OA Octavia v celkové výši 190.200,- Kč dle důvodové zprávy,

2)    rozpočtové opatření

-       snížení výdajů na PPR 307/H000108 – Zeleň-údržba – UZ_03_0383 ve výši 500 tis. Kč,

-       zapojení na výdajovou položku PPR 307/H000110 – Zeleň-postřiky a odplevelení – UZ_03_0383 ve výši 400 tis. Kč,

-       zapojení na výdajovou položku PPR 307/H000114 – Zeleň – DDHM UZ 03_0383 ve výši 100 tis. Kč dle důvodové zprávy,

3)    rozpočtové opatření

-       zvýšení příjmů na položce 303/H000010 – Zapojení HV VHČ ve výši 175.000,- Kč,

-       snížení výdajů na položce PPR 303/H000017 – Rezerva ve výši 247 tis. Kč,

-       zapojení na výdajovou položku PPR 307/H000025 – Opravy a rekonstrukce maj. obce v celkové výši 422 tis. Kč na opravu střechy budovy ÚMO dle důvodové zprávy,

4)    snížení absolutního objemu mezd pro rok 2013 z původních 13.764 tis. Kč na 13.634 tis. Kč dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 108/13

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013 (posílení IA výd. pol. – Lanová sí)

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                          rozpočtové opatření:

-       snížení výdajů na položce PPR 307/H000028 – DDHM ve výši 17 tis. Kč a zapojení na výdajovou položku PPR 307/H000083 – Dětská hřiště – nové prvky ve výši 17 tis. Kč dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 109/13

Aktualizace Vnitřní směrnice o způsobu evidence a vymáhání pohledávek

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           novelizaci Vnitřní směrnice o způsobu evidence a

vymáhání pohledávek a souhlasí s uvedenými postupy s účinností od 1.8.2013.

 

 

Usn. č. 110/13

Odpis nevymožených přeplatků sociálních dávek z minulých let

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           odpis přeplatků sociálních dávek, které již nelze z důvodu

uplynutí lhůty (prekluze) dále vymáhat.

 

 

Usn. č. 111/13

Dohoda o splátkách do 18 měs. – nájemné + vyúčtování služeb za pronájem nebytového prostru Pod Rozhlednou 2 – Huy Tran Quoc

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                     dohodu o splátkách p. Huy Tran Quoc–nájemné + vyúčtování

služeb za pronájem nebytového prostoru v  ulici Pod Rozhlednou 2 dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 112/13

Dohoda o splátkách do 18 měs. – nájemné + vyúčtování služeb za pronájem nebytového prostru Pod Rozhlednou 4 – Veronika Lichtenbergová

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e               dohodu o splátkách pí Veroniky Lichtenbergové – nájemné + vyúčtování služeb za pronájem nebytového prostoru v  ulici Pod Rozhlednou 4 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 113/13

Dohoda o splátkách nad 18 měs. – pronájem části pozemku č. 4949/202 v k.ú. Ústí nad Labem – p. Antonín Melicherik

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í     dohodu o splátkách p. Antonína Melicherika za pronájem

části pozemku č. 4949/202 v k.ú. Ústí nad Labem o výměře 11,5 m2 dle důvodové zprávy,

 

B/        d o p o r u č u j e           Zastupitelstvu  MO                            schválit dohodu o splátkách

p. Antonína Melicherika za pronájem části pozemku č. 4949/202 v k.ú. Ústí nad Labem o výměře 11,5 m2 dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 114/13

Ztráty a nálezy

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    postup ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa ve věcech

ztrát a nálezů, likvidaci ztrát a nálezů dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

..............................................                                      ................................................          

Datum vložení: 20.08.2013, datum sejmutí: 20.09.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 10:00
Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek a pátek: 8:00 - 10:00
 
 
© MO Severní Terasa 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP