MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 5. RMO ÚL - ST, dne 14.5.2014

U S N E S E N Í

 

z 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 14.5.2014 od 8:00 do 10:30 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 46/14

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í                 zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní

Terasa.

 

 

 

Usn. č. 47/14

Služební cesta členů RMO – Berlín 2014

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s c h v a l u j e                                 vyslání všech 5 členů RMO na služební cestu do SRN –

Berlín ve dnech 26. - 27.5.2014 dle důvodové zprávy,

 

B/        u k l á d á                                                     Mgr. Petru Vlasákovi, tajemníkovi ÚMO Ústí nad Labem –

Severní Terasa zajistit konání služební cesty dle bodu A/.

 

 

 

Usn. č. 48/14

Závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2013 (Závěrečný účet) MO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Účetní závěrka za rok 2013

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        z j i š ť u j e,  ž e                  1.         hospodaření v oblasti Rozpočtu hlavní činnosti MO Ústí

                                                                                              nad Labem – Severní  Terasa   za  rok  2013  skončilo                                                                                                       schodkem ve výši 1.447,66 tis. Kč, který byl plně kryt

financováním,

2.         hospodaření v oblasti Rozpočtu vedlejšího hospodářství                         MO  Ústí  nad  Labem  –  Severní Terasa  za  rok  2013                            skončilo ziskem ve výši 7.885,59 tis. Kč a z tohoto zisku

již bylo zapojeno v souladu s rozpočtem 2013 celkem 7.307,59 tis. Kč, použitelný zisk za rok 2013 činí 577,99 tis. Kč,

 

B/        d o p o r u č u j e                            Zastupitelstvu  MO:

  1. schválit celoroční hospodaření MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za rok 2013 bez výhrad podle předložené důvodové zprávy,
  2. schválit účetní závěrku MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za rok 2013 dle přílohy č. 3 až 8.

 

C/        b e r e   n a   v ě d o m í,    že hospodaření za rok 2013 bylo přezkoumáno auditorem

s výrokem

-při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky-

 

 

 

Usn. č. 49/14

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2014 (zapojení HV ze závěrečného účtu HČ, VHČ, prvky dětské hřiště, SF)

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í                 rozpočtové opatření takto:

            Zapojení HV a ZK na účtech hlavní činnosti ze závěrečného účtu

-    položka 8115 - financování – zapojení částky                                                 603,41 tis. Kč

Snížení příjmové položky finančního vypořádání                                          -58,00 tis. Kč

Zapojení HV VHČ z min. roku – položka 4131                                                           450,00 tis. Kč

Zapojení do výdajových položek takto:

            308/H000062 – Finanční vypořádání                                                                                        100,10 tis. Kč

308/H000054 – Odměny uvolněných zastup.                                                              25,00 tis. Kč

            308/H000038 – Povinné pojistné zdravotní uvolnění poslanci            2,00 tis. Kč

308/H000068 – Povinné pojistné na sociální uvolnění poslanci       5,00 tis. Kč

308/H000130 – Odměny neuvoln. Členů ZMO                                                           30,00 tis. Kč

308/H000169 – Povinné pojistné zdravotní – neuvolnění posl.         3,00 tis. Kč

308/H000017 – Rezerva FO                                                                                                           200,31 tis. Kč

307/H000008 – DDHM dětské koutky, hřiště                                                                40,00 tis. Kč

307/H000025 – Opravy a rekonstrukce maj. obce                                          295,00 tis. Kč

307/H000024 – Opravy a udržování chodníků a schodišť               295,00 tis. Kč

 

B/        s c h v a l u j e                                 rozpočtová opatření:

  1. Snížení investiční položky 307/H000083 – Dětská hřiště – nové prvky na OSM ve výši 200 tis. Kč a její zapojení na výdajovou položku 307/H000008 – DDHM dětské koutky, hřiště ve stejné výši, tj. 200 tis. Kč dle důvodové zprávy,
  2. Zapojení financování 8115 – ZK účtu Sociálního fondu ve výši 107 tis. Kč navedení na výdajovou položku SF 308/H000083 – Sociální fond – výdaje stravné ve výši 107 tis. Kč dle důvodové zprávy,

 

B/        d o p o r u č u j e                            Zastupitelstvu  MO                                                schválit rozpočtové

opatření uvedené v bodu A/.

 

 

 

Usn. č. 50/14

Návrh na prominutí nedobytných pohledávek

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s c h v a l u j e                                 návrh na prominutí nedobytných pohledávek do 20.000

Kč dle důvodové zprávy,

 

B/        b e r e   n a   v ě d o m í     návrh na prominutí nedobytných pohledávek nad 20.000

Kč dle důvodové zprávy,

 

C/        d o p o r u č u j e                            Zastupitelstvu  MO                                    schválit návrh na prominutí

nedobytných pohledávek nad 20.000 Kč dle důvodové zprávy.

 

Usn. č. 51/14

Uložení pokuty firmě PM KONTO s.r.o. podle zákona o obcích

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

u k l á d á                                                                  v odvolacím řízení pokutu firmě PM KONTO s.r.o. za

porušení OZV 4/2008 o čistotě a zeleni ve výši 15.000,-Kč.

 

 

Usn. č. 52/14

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5182/1 díl 4 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            záměr   pronájmu   části p.p.č. 5182/1 díl 4 o výměře

459,19 m2 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Viere Trojanové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 53/14

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5195 díl 3 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            záměr   pronájmu   části p.p.č. 5195 díl 3 o výměře

517,51 m2 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci manželům Jaroslavovi a Stanislavě Žemličkovým za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 54/14

Pronájem části pozemku na p.p.č. 4883 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            pronájem části p.p.č. 4883 o výměře 423 m2 – zahrádky

v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Jiřímu Winterovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 55/14

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5130 díl 8 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            pronájem části p.p.č. 5130 díl 8 o výměře 652,32 m2

zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Jaroslavě Šimečkové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 56/14

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5130 díl 9 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            pronájem části p.p.č. 5130 díl 9 o výměře 638,21 m2

zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Martině Oravové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 57/14

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5185 díl 2 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            pronájem části p.p.č. 5182 díl 2 o výměře 316 m2

zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Michalu Kolářovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 58/14

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5188/1 díl 3b v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            pronájem  p.p.č. 5188/1 díl 3b – zahrádky o výměře

331,49 m2 v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Tereze Němečkové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 59/14

Pronájem nebytového prostoru v ul. Větrná 12 a 14, panu Pavlu Růžičkovi

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            pronájem nebytového prostoru v ulici Větrná 12 a 14 panu

Pavlu Růžičkovi za účelem provozování skladu chovatelských potřeb a expedice za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 60/14

Pronájem plochy na protihlukové zdi pro reklamní účely

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                             pronájem části plochy na protihlukové zdi oplocení areálu

Poláčkova 3236/2 na p.p.č. 5173/22 v k.ú. Dobětice o velikosti 2 x 1 m pro reklamní účely za obvyklých podmínek živnostníkovi paní Barboře Melenové dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 61/14

Prodej části p.p.č. 4400/258 v k.ú. Ústí nad Labem paní Veronice Hanykýřové

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í                                               s prodejem části p.p.č. 4400/258 v k.ú. Ústí nad Labem o

velikosti 62 m2 včetně stavby na tomto pozemku umístěné, žadatelce paní Veronice Hanykýřové za cenu 117.800,- Kč a náklady spojené s prodejem formou smlouvy budoucí kupní a splátkového kalendáře dle důvodové zprávy,

 

B/        d o p o r u č u j e                            Zastupitelstvu MO             schválit prodej nemovitosti dle

bodu A/.

 

 

Usn. č. 62/14

Smlouva na věcné břemeno na p.p.č. 4400/410 a 4400/416 v k.ú. Ústí nad Labem pro zřízení služebnosti na vodovodní a kanalizační přípojku s budoucím oprávněným Ústeckým krajem pro panující pozemek č. 4400/140 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            uzavření   smlouvy   na   věcné   břemeno   pro   zřízení

služebnosti na vodovodní a kanalizační přípojku pro budoucího oprávněného Ústecký kraj na služebných pozemcích č. 4400/410 a 4400/416 v k.ú. Ústí nad Labem ve prospěch panujícího pozemku č. 4400/140 za obvyklých podmínek a zpoplatněním věcného břemene ve výši 357,- Kč/m2 a zákonem stanovené výši DPH včetně ochranného pásma dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 63/14

Návrh změny Územního plánu – Dobětice  

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í                                               s podáním  žádosti  o změnu  Územního  plánu  dle

důvodové zprávy,

 

B/        u k l á d á                                                     OSM předložit ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

návrh dle bodu A/ ke schválení.

 

 

 

Usn. č. 64/14

Dohoda o splátkách do 18 měs. – nájemné za pronájem pozemku – Darothore a.s.

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            dohodu o splátkách dluhu – nájemné za pronájem

pozemku Darothore a.s. dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................                        ......................................................                       

Josef   M a c í k                                                                   Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                            Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                                          Ústí nad Labem – Severní Terasa 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 14.5.2014.          Datum vložení: 27.06.2014, datum sejmutí: 27.06.2999

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP