MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 8. RMO ÚL - ST, dne 22.9.2014

U S N E S E N Í

 

ze 8. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 22.9.2014 od 10:30 do 12:00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

 

Usn. č. 97/14

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í         zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní

Terasa.

 

 

 

Usn. č. 98/14

Přidělení obecního bytu v ul. Kmochova 3352/4 do nájmu

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                    pronájem bytu č. 15 v ul. Kmochova 3352/4 zaměstnanci

ÚMO Ústí nad Labem – Severní terasa paní Daně Soukupové ve smyslu usn. č. 125/03 z 10. RMO ze dne 3.9.2003 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 99/14

Přidělení obecního bytu v ul. Kmochova 3352/4 do nájmu

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                    pronájem bytu č. 26 v ul. Kmochova 3352/4 zaměstnanci

Policie ČR paní Ivě Ducháčkové ve smyslu usn. č. 125/03 z 10. RMO ze dne 3.9.2003 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 100/14

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5182/1 díl 10 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                    záměr pronájmu části p.p.č. 5182/1 díl 10 o výměře 397,12m2

– zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Lukáši Kosovskému za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 101/14

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5130 díl 7 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                    pronájem části  p.p.č. 5130 díl 7  o  výměře 644,45 m2  

zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Daně Jandové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

Usn. č. 102/14

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5182/1 díl 4 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                    pronájem části p.p.č. 5182/1 díl 4 o výměře 459,19 m2

zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Petře Nedvědové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 103/14

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5188/1 díl 3b v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                    pronájem p.p.č. 5188/1 díl 3b – zahrádky o výměře 319,93 m2

v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Evě Hlaváčkové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 104/14

Pronájem zahrádky na p.p.č. 30 v k.ú. Dobětice

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                    pronájem  části p.p.č.  30 o výměře  208 m2 v  k.ú.  Dobětice

určitému zájemci panu Romanu Rubačovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 105/14

Přechod nájmu části p.p.č. 5178/1 v k.ú. Ústí nad Labem pro reklamní účely ze společnosti EFFECT COMPANY a.s. na společnost Vesna Liberec s.r.o.

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í         přechod nájmu části p.p.č. 5178/1 v k.ú. Ústí nad Labem ze

společnosti EFFECT COMPANY a.s. na společnost Vesna Liberec s.r.o. za účelem provozování reklamních zařízení dle upravené důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 106/14

Prodej části p.p.č. 5165 v k.ú. Ústí and Labem manželům Hlavovým

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í                           s prodejem části p.p.č. 5165 v k.ú. Ústí nad Labem o velikosti

94 m2 žadateli Jaroslavě a Petrovi Hlavovi za cenu 14.100,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy,

 

B/        d o p o r u č u j e                    Zastupitelstvu MO                 schválit prodej dle bodu A/.

 

 

 

 

Usn. č. 107/14

Smlouva na věcné břemeno pro zřízení služebnosti na zřízení nového odběrného místa kNN s budoucím oprávněným ČEZ Distribuce a.s. na služebném pozemku p.p.č. 1309/1 v k.ú. Bukov

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                    uzavření smlouvy na věcné břemeno pro zřízení služebnosti

na nové odběrné místo kNN pro budoucího oprávněného ČEZ Distribuce a.s. na služebném pozemku č. 1309/1 v k.ú. Bukov pro připojení řadových garáží pojistkovou skříní umístěnou na hraně p.p.č. 1309/77 v k.ú. Bukov za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 108/14

Smlouva o služebnosti na věcné břemeno na p.p.č. 4431/1 v k.ú. Ústí nad Labem s právem chůze a jízdy pro manžele Červíkovi

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s c h v a l u j e                        uzavření   bezúplatné   smlouvy   o  služebnosti   na  věcné

břemeno s oprávněným Ing. Jaroslavem Červíkem a Lenkou Červíkovou na p.p.č. 4431/1 v k.ú. Ústí and Labem s právem chůze a jízdy za účelem připojení p.p.č. 4433/1 a 4433/3 v k.ú. Ústí nad Labem k místní komunikaci na p.p.č. 4434 v k.ú. Ústí nad Labem dle důvodové zprávy,

 

B/        s o u h l a s í                           s předloženým konceptem smlouvy o zřízení služebnosti dle

důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 109/14

Rozmístění 15 ks kontejnerů na textil v MO Ústí nad Labem – Severní Terasa firmou Dimatex CS s.r.o.

n e s c h v a l u j e                  spolupráci se společností Dimatex CS s.r.o. a umožnit tak

umístění 15 kontejnerů na sběr použitého textilu na území MO Ústí nad Labem – Severní Terasa dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn.č. 110/14

Porušení OZV Státním pozemkovým úřadem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í         1.         porušení OZV č. 4/2008 o čistotě a zeleni Státním

pozemkovým úřadem,

2.         vyjádření Státního pozemkového úřadu,

 

B/        n e u k l á d á                                     pokutu Státnímu pozemkovému úřadu za porušení OZV

č. 4/2008 o čistotě a zeleni s ohledem na podané vysvětlení.

 

 

 

 

Usn. č. 111/14

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2014 (posílení mezd VPP, OON, příspěvky organizacím)

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                    rozpočtová opatření:

zvýšení příjmové položky PPR 303/H000043 –  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 289 tis. Kč a její zapojení na:

PPR 308/H000058 – platy zaměstnancům VPP ÚŘAD – ve výši 190 tis. Kč,

PPR 308/H000036 – Povinné pojistné na sociální VPP ÚŘAD – ve výši 35 tis. Kč,

PPR 308/H000040 – Povinné pojistné zdravotní VPP ÚŘAD – ve výši 15 tis. Kč,

PPR 308/H000134 – OOV (dohody-platy) ve výši 49 tis. Kč,

Snížení výdajové položky PPR 308/H000132 – odvody sociální poj. OOV o částku 15 tis. Kč,

Zapojení na výdajovou položku PPR 303/H000001 – Příspěvky organizacím ve stejné výši 15 tis. Kč.

 

 

 

Usn. č. 112/14

Příspěvky organizacím – 2. pololetí 2014

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                    poskytnutí jednorázových finančních příspěvků organizacím

dle upravené tabulkové přílohy v důvodové zprávě – sloupec Schváleno RMO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................                                                

Josef   M a c í k                                                         

Starosta Městského obvodu                                                    

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                                      

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 22.9.2014.   

 Datum vložení: 24.09.2014, datum sejmutí: 31.12.2099

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP