MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení ze 7. RMO ÚL - ST, dne 13.8.2014

U S N E S E N Í

 

ze 7. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 13.8.2014 od 10:00 do 11:30 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 75/14

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í     zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní

Terasa.

 

 

Usn. č. 76/14

Revokace usnesení o snížení předpisu nájmu – Outdoor akzent s.r.o.

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        r e v o k u j e          usnesení č. 70/14 RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa ze

dne 11.6.2014 v úplném znění,

 

B/        s c h v a l u j e           snížení předpisu nájmu na dobu určitou nájemci pozemků

pro reklamní zařízení Outdoor akzent s.r.o. od 1.1.2015 na 1 rok ve výši 10% ze základní výměry předpisu nájmu a meziroční navýšení nájemného o míru inflace bude uplatňováno beze změny dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 77/14

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5130 díl 7 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           záměr pronájmu části p.p.č. 5130 díl 7 o výměře 644,45 m2

zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Daně Jandové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 78/14

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5182/1 díl 4 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                 záměr pronájmu části p.p.č. 5182/1 díl 4 o výměře 459,19 m2

– zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Petře Nedvědové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 79/14

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5188/1 díl 3b v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                         záměr pronájmu p.p.č. 5188/1 díl 3b – zahrádky o výměře

319,93 m2 v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Evě Hlaváčkové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 80/14

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 30 v k.ú. Dobětice

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                          záměr pronájmu části p.p.č. 30 o výměře 208 m2 v k.ú.

Dobětice určitému zájemci panu Romanu Rubačovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 81/14

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5188/1 díl 7 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                 pronájem p.p.č. 5188/1 díl 7 – zahrádky o výměře 524,04 m2

v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Lucii Vlachové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 82/14

Úprava výměry a ceny pronájmu zahrádky na p.p.č. 5195 díl 2 a 3 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                 úpravu výměry a ceny za pronájem pozemku p.p.č. 5195 díl 2

a 3 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem s platností od II. pololetí 2014 stávajícím nájemcům dle důvodové zprávy takto:

  1. Fišer Luděk p.p.č. 5195 díl 2

výměra 501 m2

cena za pronájem 7,00 Kč/m2/rok = 3.507,- Kč

  1. manželé Jaroslav a Stanislava Žemličkovi p.p.č. 5195 díl 3

výměra 396 m2

cena za pronájem 7,00 Kč/m2/rok = 2.772,- Kč

 

 

Usn. č. 83/14

Záměr prodeje p.p.č. 4949/744 a 4949/743 v k.ú. Ústí nad Labem jedinému zájemci

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                 záměr prodeje části p.p.č. 4949/744 o výměře 76 m2 a

4949/743 o výměře 170 m2 v k.ú. Ústí nad Labem žadateli Krajskému ředitelství Policie Ústeckého kraje dle Pravidel pro prodej pozemků viz čl. 6 odst. a) jedinému zájemci a dle informativního ceníku pozemků určených do prodeje schváleného v RMO ÚL–ST usn. č. 5/13 dne 16.1.12013 dle odst. G/ za cenu 150,- Kč/m2 dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 84/14

Záměr prodeje části p.p.č. 5145 v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                 záměr prodeje části p.p.č. 5145 v k.ú. Ústí nad Labem o

velikosti cca 35 m2 žadateli manželům Ludmile a Františkovi Tomášovým dle Pravidel pro prodej pozemků viz čl. 6 odst. a) jedinému   zájemci   a   dle  informativního  ceníku  pozemků

 

určených do prodeje schváleného v RMO ÚL–ST usn. č. 5/13 dne 16.1.12013 dle odst. G/ za cenu 150,- Kč/m2 dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 85/14

Správa železniční dopravní cesty nabízí k prodeji p.p.č. 4949/51 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

n e s o u h l a s í                 s odkoupením p.p.č. 4949/51 o velikosti 378m2 v k.ú. Ústí nad

Labem od Správy železniční dopravní cesty ČR dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 86/14

Smlouva na věcné břemeno na p.p.č. 4400/410 v k.ú. Ústí nad Labem pro zřízení služebnosti na vodovodní a kanalizační přípojku s budoucím oprávněným panem Dmytro Batrynem pro panující pozemek č. 4482/5 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                 uzavření  smlouvy  budoucí na věcné břemeno pro zřízení

služebnosti na vodovodní a kanalizační přípojku pro budoucího oprávněného pana Dmytro Batryna na p.p.č. 4400/410 v k.ú. Ústí nad Labem ve prospěch panujícího pozemku č. 4482/5 v k.ú. Ústí nad Labem za obvyklých podmínek a zpoplatněním věcného břemene ve výši 357,- Kč/m2 a zákonem stanovené výši DPH včetně ochranného pásma dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 87/14

Vyhlášení výběrových řízení na „Údržbu veřejné zeleně“ v MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

A/        b e r e   n a   v ě d o m í     dohodu o ukončení Rámcové smlouvy o poskytování

komunálních služeb – Správa a údržba veřejné zeleně v lokalitách Dobětice, Jana Zajíce, Severní Terasa, Stříbrníky a extravilán,

B/        s c h v a l u j e                     1.         Vyhlášení výběrového řízení na akci „Údržba veřejné

zeleně a související práce na pozemcích ve správě MO ÚL – ST, v lokalitě Dobětice“.

2.         Vyhlášení výběrového řízení na akci „Údržba veřejné

zeleně a související práce na pozemcích ve správě MO ÚL – ST, v lokalitě Jana Zajíce“.

3.         Vyhlášení výběrového řízení na akci „Údržba veřejné

zeleně a související práce na pozemcích ve správě MO ÚL – ST, v lokalitě Severní Terasa“.

4.         Vyhlášení výběrového řízení na akci „Údržba veřejné

zeleně a související práce na pozemcích ve správě MO ÚL – ST, v lokalitě Stříbrníky“.

5.         Vyhlášení výběrového řízení na akci „Údržba veřejné

zeleně a související práce na pozemcích ve správě MO ÚL – ST na „extravilánových plochách“.

 

Usn.č. 88/14

Výběrové řízení – Servisní služba – řízení provozu, údržba a opravy „Vodního hospodářství“ v Centrálním parku na Severní Terase

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                 vyhlášení výběrového řízení na akci: Servisní služba – řízení

provozu, údržba a opravy „Vodního hospodářství“ v Centrálním parku na Severní Terase dle Zadávací dokumentace, příloha č. 1 tohoto materiálu.

 

 

Usn.č. 89/14

Hospodaření MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2014

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í     vývoj hospodaření MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

za 1. pololetí 2014,

 

B/        d o p o r u č u j e                            Zastupitelstvu  MO            předloženou zprávu o hospodaření

MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2014 schválit.

 

 

Usn. č. 90/14

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2014 (dotace od MmÚ – Rekonstrukce dětského hřiště Ladova 500 tis. Kč)

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                 rozpočtová opatření:

zvýšení příjmové položky PPR 303/H000107 – INVESTIČNÍ dotace od MMÚ – UZ_01_0323 ve výši 500 tis. Kč,

zapojení na výdajovou investiční položku PPR 307/H000098 – Rekonstrukce dětských koutků a hřišť ve stejné výši dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 91/14

Změna účelu použití příspěvku schváleného v 1. pololetí 2014 – MŠ Dobětice

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                 změnu účelu použití schváleného příspěvku MŠ Dobětice

takto: nákup cen a honoráře za divadlo dle důvodové

zprávy.

 

 

Usn. č. 92/14

Informace o odpisu nedobytných pohledávek na základě ukončených dědických řízení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í                 informaci o provedení odpisu pohledávek ukončených

dědických řízení dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

Usn. č. 93/14

Ztráty a nálezy

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                 postup ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa ve věcech

ztrát a nálezů likvidaci ztrát a nálezů dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................                        ......................................................                       

Josef   M a c í k                                                                   Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                            Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                                          Ústí nad Labem – Severní Terasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 13.8.2014.         

 Datum vložení: 24.09.2014, datum sejmutí: 31.12.2099

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP