MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Webkamera
Webkamera
Další
Další
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Jednací řád ZMO

Jednací řád ZMO

ikona
PDF dokumenty/ZMO/JEDNACI RAD ZMO UL-ST.pdf

 

JEDNACÍ  ŘÁD

Zastupitelstva Městského obvodu

Ústí n. L. - Severní Terasa

 

§ 1

Základní ustanovení

 1. Jednací řád Zastupitelstva Městského obvodu Ústí n. L. - Severní Terasa (dále jen Zastupitelstva) upravuje přípravu, průběh zasedání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování, způsob kontroly plnění jeho usnesení a zabezpečení úkolů.
 2. Jednací řád Zastupitelstva Městského obvodu Ústí n. L. - Severní Terasa vydává Zastupitelstvo v souladu s § 96 Zákona č. 128/2000 Sb. O obcích.

 

 § 2

Pravomoc Zastupitelstva MO

 1. Zastupitelstvo vykonává svou působnost v rámci pravomocí podle Zákona č. 128/2000 Sb.  O obcích a Statutu města Ústí nad Labem v platném znění.

 

 §3

 Ustavující zasedání Zastupitelstva MO

 1. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává v souladu s § 91 Zákona č. 128/2000 Sb. dosavadní starosta po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, a jestliže byl návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování podán, do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno.
 2. Zastupitelstvo MO Ústí nad Labem – Severní Terasa má v souladu s § 68, Zák. č. 128/00 Sb. O obcích 15 členů.
 3. Po zahájení a složení slibu členů ZMO jsou zvoleny - volební a návrhová komise a je určen zapisovatel a ověřovatelé zápisu.
 4. Ve volební komisi mohou být zastoupeni kandidáti všech volebních stran, které získaly zastoupení v Zastupitelstvu, pokud je učiněn takový požadavek. Volební komise je nejméně tříčlenná.
 5. Návrhová komise je tříčlenná.
 6. Ustavující zasedání Zastupitelstva MO zvolí starostu, místostarostu a další členy Rady Městského obvodu.
 7. Volba starosty, zástupce starosty a dalších členů Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa (dále jen Rady) probíhá za řízení volební komise podle návrhu volebního řádu, který komise předloží Zastupitelstvu ke schválení.

 § 4

 Příprava zasedání Zastupitelstva MO

 1. Přípravu zasedání organizuje starosta prostřednictvím tajemníka úřadu MO.
 2. Právo předkládat návrhy k projednávání na zasedání Zastupitelstva mají jeho členové, Rada MO a výbory ZMO.
 3. Návrhy bodů k projednání v rámci programu zasedání Zastupitelstva předkládají členové Zastupitelstva prostřednictvím tajemníka Úřadu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa (dále jen ÚMO) a mají právo, vyžádat si služby ÚMO ve věcech získání podkladů a formálního zpracování materiálu.
 4. Příprava a distribuce materiálů pro zasedání ZMO je upravena vnitřní směrnicí ÚMO.

 

 § 5

Distribuce materiálů k zasedání Zastupitelstva MO

 1. Materiál k řádnému bodu zasedání Zastupitelstva musí být Zastupitelstvu předloženy v elektronické podobě v souladu s § 6 odst. 1 tohoto Jednacího řádu. Ve výjimečných případech, mohou být materiály, případně přílohy, předloženy v písemné formě tzv. "na stůl".
 2.  Rozsáhlé materiály, sloužící k dokreslení důvodové zprávy, jejichž znění by mohlo být důležité pro rozhodnutí Zastupitelstva, ale jejichž kopírování a rozesílání všem členům Zastupitelstva by bylo neefektivní, mohou být předkládány "na stůl".
 3. Zpracování materiálů pro zasedání Zastupitelstva je upraveno Závazným pokynem Tajemníka ÚMO, pokud předkladatel využívá § 4 odst. 3 tohoto Jednacího řádu.
 4. Materiály pro Jednání ZMO se distribuují v elektronické podobě do elektronických poštovních schránek na webových stránkách ÚMO ve formátu doc, xls, pdf, resp. JPEG apod. dle jejich použitelnosti a potřebnosti pro jednání ZMO, resp. RMO.
 5. V případě nutnosti se kopie materiálů pro Jednání ZMO distribuují v papírové podobě ve formátu brožura skládaná velikost A5. Jedná se o tzv. materiály „na stůl“, nebo v případě nefunkčnosti elektronických poštovních schránek.

 

 § 6

 Svolávání zasedání Zastupitelstva MO

 1. Zasedání Zastupitelstva jsou veřejná. Svolává je starosta MO v elektronické podobě, resp. písemným pozváním, které doručí Odbor kanceláře tajemníka s navrženým programem zasedání a navrženými materiály pro zasedání Zastupitelstva všem členům Zastupitelstva nejpozději 7 kalendářních dnů před dnem zasedání Zastupitelstva.
 2. Místo a návrh programu zasedání Zastupitelstva se zveřejňuje alespoň 7 kalendářních dnů před zasedáním způsobem v místě obvyklým.
 3. Neúčast na zasedání Zastupitelstva obvodu předem oznamují členové Zastupitelstva starostovi obvodu, případně tajemníkovi ÚMO.
 4. Další podmínky pro svolání ZMO upravuje Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích.

§ 7

 Program zasedání Zastupitelstva MO

 1. Přípravu programu zasedání koordinuje starosta (resp. místostarosta).
 2. V odůvodněných případech, lze rozhodnutím Zastupitelstva program změnit (doplnit, rozšířit) na návrh člena Zastupitelstva. Se změnou programu musí vyslovit souhlas nadpoloviční většina přítomných členů Zastupitelstva.
 3. V programu zasedání Zastupitelstva jsou uváděny jednotlivé body, ke kterým má Zastupitelstvo přijímat usnesení.
 4. Výbory ZMO předkládají pravidelně nejméně 1x ročně zprávu o své činnosti.
 5. Stálým bodem zasedání Zastupitelstva je diskuse. Zde jsou projednávány náměty, dotazy, připomínky atp. členů Zastupitelstva, předsedů výborů a občanů MO.

 

 § 8

 Řízení zasedání Zastupitelstva MO

 1. Zasedání Zastupitelstva řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta, nebo jiný pověřený člen Rady MO (dále jen řídící).
 2. Zasedání zahajuje řídící ve stanovenou hodinu a za podmínky, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Zastupitelstva. Přítomní se zapisují do presenční listiny vlastní rukou a celým jménem.
 3. Zasedání řídí jeho řídící tak, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Vede účastníky zasedání k dodržování Jednacího řádu a odebere slovo těm, kteří Jednací řád nedodržují.
 4. Řídící uděluje slovo přihlášeným v pořadí, jak se hlásili. Vyjímku tvoří technické připomínky, které jsou uplatňovány ihned a věcné připomínky, které jsou uplatněny po právě proběhnuvším vystoupení.

 

 § 9

 Zasedání Zastupitelstva MO

 1. Zastupitelstvo se schází ke svému zasedání pravidelně podle předem určených termínů a dále podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
 2. V zahajovací části zasedání uvede řídící počet přítomných členů Zastupitelstva, určí ověřovatele zápisu ze zasedání, nechá schválit změny, popř. doplnit program zasedání a dá zvolit návrhovou komisi pro konečnou úpravu návrhu usnesení. Neschválení změn v programu zasedání ZMO není důvodem pro předčasné ukončení ZMO a platí původně navržený program.
 3. Jednotlivé hlavní body pořadu uvede zpravidla stručným úvodním slovem předkladatel, či jiný člen Zastupitelstva, kterého určil předkladatel.
 4. Po přednesení každého bodu programu následuje rozprava k tomuto bodu. Jednotliví diskutující se hlásí zdvižením ruky.

 

 1. Každému členu Zastupitelstva musí být uděleno slovo, pokud o to požádá a v případě, že nebyl odhlasován konec rozpravy k danému bodu programu. Právo vystoupit mají ti členové Zastupitelstva, kteří se přihlásili o slovo před odhlasováním ukončení rozpravy.
 2. Účastník rozpravy se musí držet projednávaného tématu. V případě, že tak nečiní, řídící je povinen mu odebrat slovo.
 3. Při zahájení projednávání závěrečného bodu programu Zastupitelstva každý, kdo se hlásí k diskusi, uvede své diskusní téma. V případě, že se tématu nedrží, uplatní řídící bod 6 tohoto §.
 4. Chce - li účastník diskuse reagovat na vystoupení některého z předřečníků, uvede, na které vystoupení reaguje. Znění § 9 odst. 6 přitom platí.
 5. Nikdo nesmí rušit řídícího, ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo, s vyjímkou odebrání slova řídícím z důvodů, uvedených v tomto Jednacím řádu.
 6.  Ruší-li někdo z přítomných zasedání, může být řídícím vykázán ze zasedací síně, s výjimkou členů Zastupitelstva.
 7. Vracet se v závěrečné diskusi k jednotlivým již projednaným bodům programu je přípustné pouze v případě, že jde o zásadní připomínky.
 8. Přizvaným odborníkům, nebo hostům, může řídící udělit slovo mimo pořadí ke konkrétnímu projednávanému bodu v případě, že to považuje za přínosné.
 9. Členové Zastupitelstva mohou členům Rady, přizvaným odborníkům a hostům dle § 6 odst. 3, jakož i předkladateli, tajemníkovi a vedoucím odborů ÚMO, klást otázky v průběhu rozpravy. Na tyto otázky odpovídají tázaní ihned, mimo pořadí, nebo pokud to není možné, odpovídají tázaní v nejkratším možném termínu písemně.
 10. V závěrečné rozpravě může řídící udělit slovo občanům, kteří tak mohou dle § 16, odst. 2, písm. c), Zákona č. 128/00 Sb. vyjadřovat na zasedání Zastupitelstva MO své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s tímto Jednacím řádem ZMO.
 11. Vystoupení účastníků rozpravy a diskuse jsou limitována časem max. 5 min. V případě, že tento čas překračují, je účastník rozpravy, nebo diskuse, povinen předložit svůj příspěvek písemně všem členům Zastupitelstva a 1x zapisovateli. V ústním projevu pak podat pouze stručné shrnutí.
 12. Kterýkoliv člen Zastupitelstva může v kterékoliv fázi zasedání navrhnout omezení trvání jednotlivých vystoupení pod limit, stanovený v § 9, odst. 14, ukončení rozpravy, nebo omezení počtu vystoupení jednotlivých členů Zastupitelstva k témuž bodu (ne však pod počet 2x). O návrhu se hlasuje bezprostředně po jeho předložení.
 13.  Požádá-li o slovo zástupce MmÚ, delegovaný kanceláří primátora, člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno. 
 14. Předloží-li starosta, nebo pověřený člen Rady, Zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení Rady, jehož výkon pozastavil vzhledem k předpokladu jeho nesprávnosti (§ 84, odst 5, Zák. č. 128/2000 Sb. o obcích), je povinen věc osvětlit a odůvodnit předkládaný návrh.
 15. Povinná je účast tajemníka a vedoucích odborů ÚMO.
 16. Zasedání Zastupitelstva nesmí být rušeno používáním mobilních telefonů.

 

 § 10

 Hlasování

 1. Hlasování je právo člena Zastupitelstva.
 2. K schválení usnesení, rozhodnutí a volbě je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů Zastupitelstva. Sčítání hlasů provádí zapisovatel, pokud Zastupitelstvo nerozhodne na návrh kteréhokoliv svého člena jinak. V případě voleb je sčítání hlasů upraveno volebním řádem.
 3. K schválení všech technických a jiných záležitostí, které nejsou uvedeny v § 10 odst. 2, postačuje nadpoloviční většina přítomných členů Zastupitelstva za předpokladu, že Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
 4. Pokud povaha usnesení nebo jiné skutečnosti vyžadují, aby Zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování řídící.
 5. Je-li předložen návrh usnesení ve dvou nebo více variantách, hlasuje Zastupitelstvo nejprve o variantě doporučované předkladatelem.
 6. Byly-li k přednesenému návrhu usnesení vzneseny pozměňující návrhy, nebo protinávrhy, hlasuje se o nich v opačném pořadí, než jak byly předloženy, tedy první hlasování je o posledním návrhu.
 7. V případě veřejného hlasování musí být na požádání člena Zastupitelstva v zápise ze zasedání uvedeno, jak hlasoval. Hlasování se provádí zpravidla veřejně, pokud zákon nestanoví jinak. Pouze na návrh člena Zastupitelstva může být chválena jiná forma.

 

 

 § 11

 Usnesení Zastupitelstva MO

 1. Zastupitelstvo přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání.
 2. Návrh usnesení formuluje předkladatel.
 3. V případě protinávrhů formuluje protinávrh jeho navrhovatel.
 4. V případě schválení pozměňovacích návrhů předkládá konečné znění usnesení po zapracování pozměňovacích návrhů návrhová komise.
 5. Projeví-li se při zasedání Zastupitelstva nové okolnosti a podmínky, které vyžadují podstatně přepracovat předložený písemný materiál, případně návrh usnesení, nebo zajistit další informace, Zastupitelstvo odloží projednání na své příští zasedání.
 6. Usnesení Zastupitelstva podepisuje starosta a místostarosta. V neodkladných případech podepisuje usnesení starostou pověřený člen Rady.

 

 

 

 

 

 § 12

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MO

 1. O průběhu zasedání Zastupitelstva se pořizuje do 7 dnů zápis, který podepisuje starosta a určení ověřovatelé. O námitkách proti zápisu, vznesených členem Zastupitelstva rozhodne nejbližší zasedání Zastupitelstva. Zápis je uložen v Odboru Kanceláře tajemníka ÚMO k nahlédnutí.
 2. V zápisu ze zasedání Zastupitelstva se uvede :
  • den a místo zasedání Zastupitelstva
  • doba jeho zahájení a ukončení
  • údaje o přerušení zasedání
  • jméno řídícího a zapisovatele
  • přehled přítomných a omluvených členů Zastupitelstva se dokládá přiložením prezenční listiny
  • schválený program zasedání Zastupitelstva
  • stručný obsah diskuse
  • uvede-li člen Zastupitelstva svůj příspěvek slovy "do zápisu", musí být zapsán
  • výsledky hlasování
  • přijatá usnesení
  • podpisy starosty a ověřovatelů zápisu
 3.   Součástí zápisu jsou písemné materiály k zasedání Zastupitelstva, včetně příloh.

 

 

 § 13

 Ukončení a přerušení zasedání

 1. Řídící prohlásí zasedání Zastupitelstva za skončené, byl-li pořad zasedání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
 2. Řídící může zasedání se souhlasem Zastupitelstva přerušit a stanovit jeho pokračování na jinou hodinu téhož dne nebo na některý z následujících dnů se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů Zastupitelstva.
 3. Řídící přeruší zasedání Zastupitelstva, není-li v okamžiku zahájení, nebo v průběhu zasedání, přítomen nadpoloviční počet členů Zastupitelstva. Řídící svolá v dohodnutém termínu, pokračování přerušeného zasedání Zastupitelstva, nejpozději však do 14. dnů.

 

 

 

 

 

 § 14

 Zabezpečení usnesení a kontrola jeho plnění

 1. Usnesení Zastupitelstva se vyhotovují písemně a zasílají se do 10 dnů po dni zasedání všem členům Zastupitelstva, vedoucím odborů ÚMO a kanceláři primátora.
 2. Formou výpisu z usnesení, nebo jinou vhodnou formou informuje tajemník ÚMO o usnesení Zastupitelstva ty právnické a fyzické osoby, jejichž zájmy jsou usnesením dotčeny.
 3. Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva předkládá Tajemník ÚMO ve zprávě na každém řádném zasedání ZMO.
 4. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva a jejich evidenci odbor Kanceláře tajemníka ÚMO.

 

 § 15

 Dotazy a připomínky členů Zastupitelstva MO

 1. Členové Zastupitelstva mají právo vznášet dotazy na starostu, jeho zástupce, ostatní členy Rady, tajemníka ÚMO, požadovat vysvětlení od vedoucích odborů.
 2. Členové Zastupitelstva podávají konkrétní dotazy k projednávané tématice v rámci rozpravy k jednotlivým bodům programu. Dotazy mohou být podány písemně před zahájením zasedání. Obecné dotazy, netýkající se projednávaných bodů programu se uplatňují v rámci závěrečné diskuse.
 3. Pokud obsah dotazu vyžaduje, aby záležitost byla přešetřena, nebo je nutné provést jiné opatření, či vysvětlení dotazu není uspokojivé, musí být dotaz vyřízen nejpozději do 20 dnů po zasedání Zastupitelstva. S vyřízením takových dotazů jsou členové Zastupitelstva seznamováni písemně, formou zprávy o vyřízení dotazů.
 4. Pokud člen Zastupitelstva vysloví nespokojenost s vyřízením dotazu, zaujímá k tomuto konečné stanovisko zasedání Zastupitelstva.

 

 

 § 16

 Závěrečná ustanovení

 1. Tento Jednací řád byl schválen usnesením ZMO č. III/U/18 na Ustavujícím zasedání ZMO, konaném dne 5. listopadu 2018
 2. Tento Jednací řád nabývá účinnosti dne 5. listopadu 2018
 3. Zároveň se ke dni účinnosti tohoto Jednacího řádu ZMO ruší platnost Jednacího řádu ZMO ze dne 9.3.2016.

                                                                                   

         


Datum vložení: 27.06.2014, datum sejmutí: 31.12.2099

Ústí nad Labem - Severní Terasa: Tisk


 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP