MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST ze dne 24. září 2007

U S N E S E N Í

     

z VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 24. září 2007, od 16.00 do 19.00 hodin

 

 

I./VIII.

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

            zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

 

 

 

II./VIII.

Schválení prodeje bytů

 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí  nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

1.     prodej bytových jednotek s nájemníkem, veřejnou licitací konanou dne 20.6.2007, dle přiložené tabulky a důvodové zprávy,

2.     postoupení pohledávek, které váznou na bytech prodaných veřejnou licitací dne 20.6.2007 dle přiložené tabulky a důvodové zprávy.

 

 

 

III./VIII.

Prodej p.p.č. 4630 v k.ú. Ústí nad Labem panu Jiřímu Tančínovi

a Ing. Rudolfu Štrumfovi

 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 4630 o velikosti 241 m2 v k.ú. Ústí nad Labem panu Jiřímu Tančínovi za cenu 12.050,- Kč a část p.p.č. 4630 o velikosti 200 m2 Ing. Rudolfu Štrumfovi za cenu 10.000,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

IV./VIII.

Prodej p.p.č. 4977 v k.ú. Ústí nad Labem panu Oliveru Svrčkovi

 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej  p.p.č. 4977 o velikosti 198 m2 v k.ú.  Ústí nad Labem  panu Oliveru Svrčkovi

za cenu 128.700,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

  

 

V./VIII.

Smlouva o spolupráci mezi obcemi

 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í

            návrh Smlouvy o spolupráci mezi obcemi Chuderov a Statutárním městem Ústí nad

Labem, městským obvodem Severní Terasa,

 

B/        s c h v a l u j e

            předmět Smlouvy o spolupráci mezi obcemi Chuderov a Statutárním městem Ústí

nad Labem, městským obvodem Severní Terasa,

 

C/        u k l á d á

            starostovi MO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Ing. Jiřímu Brodskému, předložit

návrh Smlouvy o spolupráci mezi obcemi ke schválení do Zastupitelstva města Ústí

nad Labem dle důvodové zprávy.

 

 

 

VI./VIII.

Hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa

za 1. pololetí 2007

 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í

vývoj hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa

za 1. pololetí 2007,

 

B/        s c h v a l u j e

předloženou zprávu o hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní

Terasa za 1. pololetí 2007.

 

 

 

VII./VIII.

Doplnění OZV Statutárního města Ústí nad Labem,

kterou se stanoví území, ve kterých je zákaz provozování výherních hracích přístrojů, o mapu s vyznačením území se zákazem provozu

 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

            informaci o doplnění OZV Statutárního města Ústí nad Labem, kterou se stanoví

území, ve kterých je zákaz provozování výherních hracích přístrojů, o mapu s vyznačením území se zákazem provozu.

 

  

 

VIII./VIII.

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2007 – dotace od MmÚ na VPP, zapojení rezervy

 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s c h v a l u j e                    

rozpočtová opatření takto:

1.           zvýšení příjmů na položce 4121, dotace na výdaje související se zvýšením počtu VPP ve výši 500,00 tis. Kč a jejich zapojení do výdajových položek takto:

-       mzdy VPP úřad 223 tis. Kč , PPR 308/H000058,

-       odvody na zdr. a soc. poj. VPP úřad 77 tis Kč, PPR 308/H000036 a 40,

-       DDHM 34 tis. Kč, PPR 307/H000028 (krovinořez),

-       VPP nářadí a materiál 166 tis. Kč, PPR 307/H000029,

2.           zapojení rezervy tj. snížení na výdajové položce rezerva ve výši 350 tis. Kč, PPR 303/H000017 a zapojení do výdajových položek takto:

-       Bertino údolí ve výši 200 tis. Kč dle důvodové zprávy,

-       investiční transfer obci Chuderov na výstavbu fotbalového hřiště ve výši 150 tis. Kč dle důvodové zprávy,

3.           zvýšení příjmové položky refundace od ÚP 4116, UZ 13101 (projektový manager) o 160 tis. Kč, zapojení do výdajů na PPR 308/H000089 mzdy refundace od ÚP ve výši 120 tis. Kč, na PPR 308/H000090 soc. poj. refundace od ÚP 32 tis. Kč a na PPR 308/H000091 zdr. poj. refundace od ÚP 8 tis. Kč,

 

B/        u k l á d á

            starostovi MO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Ing. Jiřímu Brodskému, předložit

smlouvu o poskytnutí inv. dotace obci Chuderov na fotbalové hřiště Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení.

 

 

 

IX./VIII.

Návrh na změnu OZV – Statut města Ústí nad Labem

 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í

Návrh změny OZV – Statut města Ústí nad Labem dle přílohy důvodové zprávy,

 

B/        d o po r u č u j e

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem Návrh změny OZV – Statut města Ústí nad Labem schválit s připomínkami:

1.    Začlenit do OZV Statut města Ústí nad Labem do výčtu jednotlivých městských obvodů vymezení jimi spravovaných katastrálních území.“

2.    Začlenit do Přílohy OZV Statut města Ústí nad Labem, že ÚMO Severní Terasa vykonává přenesenou působnost na úseku Matrik pro MO Ústí nad Labem – Severní Terasa a obec Chuderov.“

 

XI./VIII.

Návrh mimosoudního vyrovnání se společností FICOM v.o.s. Praha

 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s o u h l a s í,

aby pověřený právní zástupce Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa vstoupil do jednání o mimosoudním vyrovnání se společností FICOM v.o.s. Praha za podmínky vyrovnání vztahu do 31.3.2007, a návrh na toto vyrovnání předložil Zastupitelstvu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na prosincovém zasedání.

 

 

XII./VIII.

Návrh změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Dobětice – Slunečná pláň“

 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

návrh změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Dobětice – Slunečná pláň“ v předloženém znění s tím, že podrobná dopravní studie bude předložena Zastupitelstvu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa před projednáním v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem.

 

 

 

XIII./VIII.

Stanovisko k návrhu OZV o místním poplatku za komunální odpad

 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í

návrh OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů,

 

B/        stanovisko ZMO po projednání návrhu nové OZV – BEZ PŘIPOMÍNEK

 

 

 

 

 

.................................................                               .........................................................

Ing. Jiří  Brodský, starosta                                    Josef Macík

MO ÚL – Severní Terasa                                     místostarosta MO ÚL – ST

 

 

V Ústí nad Labem  25.9.2007Datum vložení: 28.10.2007, datum sejmutí: 28.04.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP