MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z XV. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 15. prosince 2008, od 10.00 do 12.30 hodin

U S N E S E N Í

     

z XV. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa konaného dne 15. prosince 2008, od 10.00 do 12.30 hodin

 

 

I./XV.

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í      zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

 

II./XV.

Prodej p.p.č. 4617/32 a 4617/33 v k.ú. Ústí nad Labem panu Tomáši Musilovi

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej p.p.č. 4617/32 o velikosti 15 m2 a 4617/33 o velikosti 8 m2 v k.ú. Ústí nad Labem za cenu 9.200,- Kč/m2 panu Tomáši Musilovi s tím, že kupující uhradí poměrnou část nákladů spojených s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

III./XV.

Prodej p.p.č. 4482/5 a 4482/1 v k.ú. Ústí nad Labem panu Petru Landovi

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej stavební parcely na pozemcích č. 4482/5 o velikosti 1.326 m2 a části 4482/1 o velikosti 66 m2 vše v k.ú. Ústí nad Labem panu Petru Landovi, který se stal vítězem veřejné licitace cenou 1.141.440,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

IV./XV.

Vyhlášení rozpočtového provizoria Městského obvodu Ústí nad Labem

– Severní Terasa na rok 2009 do doby schválení rozpočtu

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/         v y h l a š u j e

            v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., § 13, odst. (1) rozpočtové provizorium do

            doby schválení rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2009,

 

B/         s o u h l a s í

1.      s měsíčním limitem výdajové neinvestiční části rozpočtu ve výši 3.062,- tis. Kč, z toho:                       provozní výdaje            1.771,- tis.

       sociální dávky             1.291,- tis.

 

 

 

 

2.      s celkovým limitem výdajové investiční části rozpočtu ve výši 296 tis. Kč dle důvodové zprávy,

3.      s výjimkou výše limitu v oblasti sociálních dávek podle bodu 1),

4.      s tím, že nevyčerpaná část měsíčního limitu v oblasti provozních výdajů (vyjma soc. dávek) může být převedena do následujícího měsíce v období platnosti rozpočtového provizoria.

                

 

 

V./XV.

Návrh OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 8/2003

o místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného, Návrh OZV o trvalém označování psů mikročipy

 

Zastupitelstvo MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í                      bez připomínek:

1.      předložené znění návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 a její novela č. 1/2008 o místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného,

2.      předložené znění návrhu Obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů.

 

 

 

VI./XV.

Návrh OZV k zajištění čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

a k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

(vyhláška o čistotě a zeleni)

 

Zastupitelstvo MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í                     

            předložené  zněn í návrhu  Obecně  závazné  vyhlášky  města  Ústí  nad  Labem

            k zajištění čistoty a jiných veřejných prostranství a k ochraně zeleně v zástavbě a          ostatní veřejné zeleně a nemá námitek k jejímu znění.

 

 

 

VII./XV.

Časový harmonogram schůzí Rady MO Ústí nad Labem Severní Terasa a zasedání Zastupitelstva MO Ústí nad Labem Severní Terasa na rok 2009

 

Zastupitelstvo MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/         b e r e   n a   v ě d o m í                     

            časový harmonogram schůzí Rady MO Ústí nad Labem – Severní Terasa v roce

            2009 ve smyslu důvodové zprávy,

 

B/         s c h v a l u j e

            časový harmonogram zasedání Zastupitelstva MO Ústí nad Labem – Severní    Terasa v roce 2009 ve smyslu důvodové zprávy. 

 

 

VIII./XV.

Informace o vyplacení odměn předsedům a členům výborů

a komisí Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa,

kteří nejsou členy zastupitelstva za rok 2008

 

Zastupitelstvo MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í                     

            informaci, že byly vyplaceny odměny předsedům a členům výborů a komisí, kteří

            nejsou členy Zastupitelstva MO Ústí nad Labem Severní Terasa za rok 2008 dle

            usnesení ZMO č. III./IV. ze dne 28.3.2007 a usn. ZMO č. II./XI. Ze dne 10.3.2008.

           

 

 

IX./XV.

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu

Ústí nad Labem - Severní Terasa na rok 2008 dotace na sociální dávky snížení

 

Zastupitelstvo MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

            rozpočtové opatření takto:       

            Snížení příjmové stránky rozpočtu na položce 4116 UZ 13306 dotace na sociální

            dávky o 2.300 tis. a snížení zapojení do výdajových položek na sociální dávky                                            PPR 308/H000154                    snížení o 1.200 tis.

                        PPR 308/H000155                    snížení o 1.000 tis.

                        PPR 308/H000156                    snížení o    100 tis.

                        Celkem                                                  2.300 tis.

 

 

 

 

 

..........................................                                         ........................................                       

Leo   D i t t r i c h                                                                  Josef   M a c í k

Starosta Městského obvodu                                                    Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                             Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem  16.12.2008Datum vložení: 07.01.2009, datum sejmutí: 07.02.2099

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP