MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z XXI. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 14.prosince 2009, od 16.00 do 17.00 hodin

U S N E S E N Í

     

z XXI. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa konaného dne 14. prosince 2009, od 16.00 do 17.00 hodin

 

I./XXI.

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

 

II./XXI.

Prodej pozemkových parcel v lokalitě Ve Strouze – změna usnesení

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. II./XX. ze zasedání ZMO Ústí nad Labem- Severní Terasa ze dne 26.10.2009 takto:

schvaluje prodej p.p.č. 4894/1, 5244, 5246, 5245, 5249, 5250, 5251, 5247, 5248/1, 5248/2, 5257 a částí p.p.č. 4340/1, 4893/1, 5252, 5253 vše v k.ú. Ústí nad Labem o celkové výměře 19.362 m2 za cenu 11.249.322,- Kč + náklady spojené s prodejem společnosti ISTAR s.r.o., se sídlem Drážďanská 37, Ústí nad Labem dle důvodové zprávy.

 

 

 

III./XXI.

Prodej p.p.č. 4569/1, 4569/2, 4569/4, 4569/5 a 4568/6 v k.ú. Ústí nad Labem

panu Bezemkovi

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej p.p.č. 4569/1, 4569/2, 4569/4, 4569/5 a 4568/6 o celkové výměře 2.579 m2 v k.ú. Ústí nad Labem panu Stanislavu Bezemkovi za cenu 1.289.500,- Kč a náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

IV./XXI.

Směna části pozemků 1530/13, 1530/19, 1530/20, 1530/21, 1542/5 a 1542/1

za část pozemku č. 1540 vše v k.ú. Ústí nad Labem

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

směnu p.p.č. 1530/19, 1530/20 a částí p.p.č. 1530/13, 1530/21, 1542/5 a 1542/1

v k.ú. Ústí nad Labem ve vlastnictví manželů Skalníkových a Benešových o velikosti 1.545 m2 za část p.p.č. 1540 vše v k.ú. Ústí nad Labem v majetku města Ústí nad Labem o velikosti 1.545 m2 dle důvodové zprávy.        

 

 

V./XXI.

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2009 (dotace od MF)

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření:

Zvýšení příjmů na položce 4211 UZ 98858 o 1.300 tis. Kč – dotace od MF na IA

dopravní hřiště sídliště Stříbrníky a zvýšení výdajů na investiční položce

PPR 307/H000102 – Dopravní hřiště Stříbrníky – DOTACE – MF – UZ ve stejné výši 1.300 tis. Kč dle důvodové zprávy.

 

 

 

VI./XXI.

Vyhlášení rozpočtového provizoria Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2010 do doby schválení rozpočtu

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/  s c h v a l u j e

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., § 13, odst. (1) rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2010,

 

B/  s o u h l a s í

1.    s měsíčním limitem výdajové neinvestiční části rozpočtu ve výši 3.075,- tis. Kč, z toho:

Provozní výdaje                        1.975,- tis. Kč

Sociální dávky                           1.100,- tis. Kč

2.    s výjimkou výše limitu v oblasti sociálních dávek podle bodu 1),

3.    s tím, že nevyčerpaná část měsíčního limitu v oblasti provozních výdajů (vyjma soc. dávek) může být převedena do následujícího měsíce v období platnosti rozpočtového provizoria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................                                         ........................................                       

Leo   D i t t r i c h                                                    Josef   M a c í k

Starosta Městského obvodu                                 Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                        Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem  15.12.2009

 Datum vložení: 28.12.2009, datum sejmutí: 28.01.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP