MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST ze dne 20. prosince 2011

U S N E S E N Í

 

z VI. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 20. prosince 2011

 

 

26/2011

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

 

27/2011

Prodej stavební parcely ve volném prodeji veřejnou licitací

druhému v pořadí panu Zbyňku Michalovi   

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/  r e v o k u j e

usnesení č. 18/2011 ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa ze dne 12.9.2011 v úplném znění,

 

B/  s c h v a l u j e

prodej stavební parcely na pozemcích č. 1540/9 o velikosti 688 m2, 1542/11 o

velikosti 282 m2 a části 4899/11 o velikosti 404 m2 vše v k.ú. Ústí nad Labem

panu Zbyňku Michalovi, který byl 2. v pořadí veřejné licitace cenou 1.621.320,-

Kč dle důvodové zprávy.

 

 

 

28/2011

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2011 (interní úpravy v příjmech, snížení dotace údržba zeleně, oprava krátkodobé výpomoci vratka na položku 8114, právní zastoupení)

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření:

1)    snížení příjmů na položce 4121 UZ_03_383 ve výši 540 tis. Kč dotace – údržba zeleně

snížení výdajové položky PPR 307/H000108- Zeleň – údržba – UZ_03_0383 ve stejné výši tj. 540 tis,. Kč,

2)    snížení výdajů na PPR 303/H000062 položka 5367 Finanční vypořádání za minulý rok – výdaje o 700 tis. Kč,

Zapojení na PPR 303/H0001000 položka 8114 – UHRAZENÉ SPL.KR.FIN.VÝPOMOCI – NA MMÚ ve výši 700 tis. Kč dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

29/2011

Vyhlášení rozpočtového provizoria Městského obvodu Ústí nad Labem

– Severní Terasa na rok 2012 do doby schválení rozpočtu

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/  v y h l a š u j e  

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., § 13, odst. (1) rozpočtové provizorium do

doby schválení rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa

na rok 2012,

 

B/  s o u h l a s í

1)    s měsíčním limitem výdajové neinvestiční části rozpočtu ve výši 2.158,- tis. Kč, z toho:       provozní výdaje                     2.158,- tis. Kč

sociální dávky                              0,- tis. Kč

2)    s tím, že nevyčerpaná část měsíčního limitu v oblasti provozních výdajů může být převedena do následujícího měsíce v období platnosti rozpočtového provizoria.

 

 

 

30/2011

Časový harmonogram schůzí RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

a zasedání ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa v roce 2012

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/  s c h v a l u j e  

časový harmonogram zasedání Zastupitelstva MO Ústí nad Labem – Severní Terasa v roce 2012 ve smyslu důvodové zprávy,

 

B/  b e r e   n a   v ě d o m í

časový harmonogram schůzí Rady MO Ústí nad Labem – Severní Terasa v roce

2012 ve smyslu důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................                               ………...........................................                       

Josef   M a c í k                                                       Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                  Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                         Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem  21.12.2011Datum vložení: 29.12.2011, datum sejmutí: 29.01.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 10:00, pátek: 8:00 - 9:00
Pro veřejnost:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 10:00, pátek: 8:00 - 9:00
 
 
© MO Severní Terasa 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP