MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST ze dne 17. prosince 2012

U S N E S E N Í

 

z XI. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 17. prosince 2012

 

48/2012

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

49/2012

Prodej části p.p.č. 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem pí Ing. Janě Vodičkové 

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem o velikosti 45 m2 žadateli Ing. Janě Vodičkové za cenu 9.000,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

50/2012

Majetkové vypořádání za zhodnocení pozemku města p. Patrikem Hartem 

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/ s c h v a l u j e

1.    nabytí technického zhodnocení p.p.č. 4949/949 v k.ú. Ústí nad Labem stavbou parkoviště v hodnotě 3.029.859,20 Kč + 20% DPH vybudovanou panem Patrikem Hartem na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 19.4.2012 dle důvodové zprávy,

2.    účetní vypořádání technického zhodnocení p.p.č. 4949/949 mezi ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa a Magistrátem města Ústí nad Labem vyřazením z účetní evidence ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa dle důvodové zprávy,

B/ u k l á d á

vedoucí Finančního odboru ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa zajištění provedení účetního vypořádání technického zhodnocení p.p.č. 4949/949 mezi ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa a Magistrátem města Ústí nad Labem.

 

 

 

51/2012

Bezúplatný převod pozemků z majetku státu do majetku města Ústí nad Labem 

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

návrh textu smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti vypracované Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemků schválených ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa usn.č.IV./XXII. na zasedání dne 8.3.2010 dle důvodové zprávy.

 

 

 

52/2012

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2012 (dotace na volby, dotace na prezidentské volby, zapojení HV VHČ)

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření takto:

1.    Zvýšení příjmové položky tř. 4 o částku 1.029.100 Kč a její zapojení na výdajové položky spojené s volbami do krajských zastupitelstev s UZ 98193 ve stejné výši dle důvodové zprávy,

2.    a)  Zvýšení příjmů na položce dotace na prezidenství volby UZ 98008 a její

     zapojení na výdajové položky na prezidentské volby ve stejné výši s UZ  

     98008 dle důvodové zprávy,

b)  Účinnost rozpočtového opatření nastane dnem přijetí dotace na základní

     běžný účet,

3.    Zvýšení příjmů na položce 4131 ve výši zlepšeného hospodářského výsledku

vedlejšího hospodářství (dále jen HV VHČ) a zapojení HV VHČ na výdajovou položku Rezerva FO ve stejné výši dle důvodové zprávy.

 

 

 

53/2012

Návrh rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        z j i š  u j e,  

že návrh rozpočtu MO Ústí nad Labem–Severní Terasa na rok 2013 zabezpečuje

            pouze provozní potřeby obvodu,

B/        s c h v a l u j e

1.     předložený rozpočet MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013 tak, jak  je  uveden  v  tabulkové  části  předkládaného  materiálu (viz. tabulky č. 1 až 8) takto:

a)    celkové příjmy rozpočtu MO                      30.585,- tis. Kč

b)    celkové výdaje rozpočtu MO                     31.157,- tis. Kč

c)    financování                                                       572,- tis. Kč

2.     zapojení předpokládaného použitelného hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2013 ve výši 6.231 tis. Kč dle důvodové zprávy.

 

 

 

54/2012

Dohoda o splátkách dluhu za nájemné – pozemek p.p.č. 175/84 a p.p.č. 175/2302

– nájemce paní Marta Vošáhlíková

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

návrh dohody o splátkách dluhu z pronájmu pozemku p.p.č. 175/84 a p.p.č.

175/2302, nájemce pí Marta Vošáhlíková dle přiložené důvodové zprávy.

 

 

 

55/2012

Návrh na přejmenování ulice Ve strouze

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/  b e r e   n a   v ě d o m í

1.    situaci vzniklou administrativní chybou v nesprávném zaznamenání názvu ulice Ve strouze dle důvodové zprávy,

2.    stanovisko Archivu města Ústí nad Labem k názvu ulice Ve strouze,

B/  n a v r h u j e

Zastupitelstvu Města Ústí nad Labem změnit název ulice „Ve strouze“ na nové

pojmenování „Ve Struze“ ve smyslu důvodové zprávy.

 

 

 

56/2012

Časový harmonogram schůzí RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

a zasedání ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa v roce 2013

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/  s c h v a l u j e  

časový harmonogram zasedání Zastupitelstva MO Ústí nad Labem – Severní Terasa v roce 2013 ve smyslu důvodové zprávy,

B/  b e r e   n a   v ě d o m í

časový harmonogram schůzí Rady MO Ústí nad Labem – Severní Terasa v roce

2013 ve smyslu důvodové zprávy.

 

 

 

57/2012

Stanovení cen obecních pozemků při prodeji

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

u k l á d á

            Radě MO Ústí nad Labem – Severní Terasa novelizovat Vnitřní předpis č. 02

z roku 1998 – oceňování obecních pozemků při prodeji.

 

 

 

 

 

 

 

......................................................                               ………...........................................                       

Josef   M a c í k                                                           Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                     Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                            Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

V Ústí nad Labem  18.12.2012Datum vložení: 21.12.2012, datum sejmutí: 21.01.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP