MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z XIII. zasedání ZMO ÚL - ST ze dne 3.června 2013

U S N E S E N Í

 

z XIII. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 3. června 2013

 

 

62/2013

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

 

63/2013

Prodej části p.p.č. 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem Ing. Janě Vodičkové

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem o velikosti 169 m2 žadateli Ing. Janě Vodičkové za cenu 33.800,- Kč a náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

64/2013

Prodej části p.p.č. 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem manželům Drnkovým

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem o velikosti 87 m2 manželům MUDr. Ivanu Drnkovi a MUDr. Pavle Drnkové za cenu 34.800,- Kč a náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

65/2013

Prodej částí p.p.č. 4772/3, 4772/1, 4771/3, 4773/10 a 4772/2 v k.ú. Ústí nad Labem manželů Krausovým, p. Matzovi, p. Sejpkovi, pí Matysové, pí Achmüllerové,

pí Pekárkové, p. Hladíkovi a pí Svobodové

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

            prodej části p.p.č. 4772/1, 4772/2 a 4773/10 o celkové výměře 52 m2 za cenu

7.800,- Kč manželům Krausovým, části p.p.č. 4772/1 a 4771/3 o celkové výměře 58 m2 za cenu 8.700,- Kč p. Petru Sejpkovi, části p.p.č. 4772/3 o výměře 87 m2 za cenu 13.050,- Kč p. Otto Matzovi, části p.p.č. 4772/3 o výměře 59 m2 za cenu 8.850,- Kč pí Janě Matysové, části p.p.č. 4772/3 o výměře 76 m2 za cenu 11.400,- Kč pí Libuši Achmüller-Vohnoutové, části p.p.č. 4772/3 o výměře 61 m2 za cenu 9.150,- Kč pí Martině Pekárkové, části p.p.č. 4772/3 o výměře 162 m2 za cenu 24.300,- Kč Ing. Josefu Hladíkovi a Dagmaře Svobodové a náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

66/2013

Závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2012 (Závěrečný účet)

Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa  

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        z j i š  u j e, ž e      

1.    hospodaření v oblasti Rozpočtu hlavní činnosti MO Ústí nad Labem Severní

Terasa za rok 2012 skončilo přebytkem ve výši 1.302 tis. Kč,

2.    hospodaření v oblasti Rozpočtu vedlejšího hospodářství MO Ústí nad Labem –             Severní Terasa za rok 2012 skončilo ziskem ve výši 10.260,92 tis. Kč a z tohoto zisku již bylo zapojeno v souladu s rozpočtem 2012 celkem 9.593,94 tis. Kč, použitelný zisk za rok 2012 činí 666,99 tis. Kč,

B/        b e r e   n a   v ě d o m í,   

            že hospodaření za rok 2012 bylo přezkoumáno auditorem s výrokem           

            - Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky -

C/        s o u h l a s í           

            s celoročním hospodařením MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za rok 2012

            - bez výhrad – podle předložené důvodové zprávy,

D/        s c h v a l u j e        

Závěrečný účet MO Ústí nad Labem - Severní Terasa za rok 2012 podle předložené         důvodové zprávy.

 

 

 

67/2013

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013 (dotace – volby Prezident ČR,

pořízení užitk. vozidla úvěr, použití HV ze závěrečného účtu)

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

            rozpočtová opatření takto:

1) Dotace na volby Prezidenta ČR

- zvýšení příjmů na položce PPR303/H000089-DOTACE NA VOLBY

PREZIDENTA ČR UZ 98008 ve výši 723.700,-Kč

            - zapojení dotace na výdajové položky

            308/H000270           VOLBY PREZ. - POHOŠTĚNÍ UZ 98008 –           50 tis.Kč

            308/H000271           VOLBY PREZIDENT- MZDY UZ 98008 –            540 tis.Kč

            308/H000272           VOLBY PREZIDENT-ODV.SOC. UZ 98008 –     30 tis.Kč

            308/H000273           VOLBY PREZIDENT- ODV.ZDR. UZ 98008 –      10 tis.Kč

            308/H000276           VOLBY PREZIDENT- NÁJEMNÉ UZ 98008 –     93,70 tis.Kč

      2) Úvěrová smlouva na užitkové vozidlo Fiat Ducato

            - zvýšení financování na položce 8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostř.
              ve výši 554.400,- Kč

            - zapojení na výdajovou inv. položku PPR 307/H000113-Fiat Ducato ve stejné
              výši tj. 554.400,- Kč

      3) Zapojení HV a ZK na účtech hlavní činnosti ze závěrečného účtu

            - položka 8115-financování – zapojení částky                             1.220,85 tis.Kč

              použití do výdajových položek takto:

              307/H000024 - Opravy a udržování chodníků a schodiš           200 tis.Kč

              307/H000025 - Opravy a rekonstrukce maj. obce                       200 tis.Kč                        

            Investiční akce - lanový prvek hřiště(stan.sí)-Gagarinova                       88 tis.Kč     

307/H000009 - Opravy a udržování dětské koutky,hřiště                       122 tis.Kč

            307/H000029 - VPP nářadí a materiál                                                    100 tis.Kč

            308/H000034 - DDHM                                                                    65 tis.Kč                     308/H000126 - Kulturní akce - CENTRÁLNÍ PARK                                     45 tis.Kč

            303/H000062 - Finanční vypořádání za minulý rok – výdaje                    49 tis.Kč

            303/H000017 - Rezerva FO                                                                      351,85 tis.Kč

       4) Zapojení  zlepšeného  HV VHČ  na opravy  kamerového  systému  parkovacích

stání Rabasova ve výši 200 tis. Kč, pořízení kamerového systému na parkovací stání Ježkova ve výši 75 tis. Kč, pořízení kamerového systému na parkovací stání Oblá ve výši 75 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření se projeví v .xls tabulkách VHČ zvýšením nákladů na příslušných položkách a snížením HV, který je zabezpečen zlepšeným HV na účtu 432 dle důvodové zprávy.

 

  

 

......................................................                               ………...........................................                       

Josef   M a c í k                                                       Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                  Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                         Ústí nad Labem - Severní Terasa 

                                                                                                                                       

V Ústí nad Labem  4.6.2013Datum vložení: 28.06.2013, datum sejmutí: 28.07.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP