MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Webkamera
Webkamera
Další
Další
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z XVII. ZMO ÚL - ST, dne 3.3.2014

U S N E S E N Í

 

z XVII. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 3. března 2014

 

 

82/2014

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

 

 

83/2014

Prodej části p.p.č. 4400/414 v k.ú. Ústí nad Labem Ing. Janě Vodičkové

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 4400/414 o výměře 7 m2 v k.ú. Ústí nad Labem Ing. Janě Vodičkové za cenu 1.400,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

84/2014

Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům

Zastupitelstva MO Ústí nad Labem – Severní Terasa od 1.1.2014

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

1)           výši měsíční odměny neuvolněným členům ZMO a nečlenům ZMO

(členům komisí/výborů) dle NV č. 37/2003 Sb. ve znění NV 459/2013 Sb. - O odměnách za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstev dle důvodové zprávy,

2)           poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva, dle § 77

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, v případě souběhu několika funkcí ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce dle důvodové zprávy,

3)        výplatu měsíčních odměn dle bodu 1) a 2) s účinností od 1.1.2014,

4)        výši paušální částky dle § 71 odst. (4) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích

pro rok 2014 v částce 100,- Kč/hodinu,

 

 

 

85/2014

Žádost o prominutí dluhu – nájemné za byt v ul. Kmochova 40, Jan Saft

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        n e s c h v a l u j e  

žádost pana Jana Safta o prominutí dluhu za nájemné za byt Kmochova 40 dle

důvodové zprávy,

B/        s o u h l a s í

s pokračováním vymáhání pohledávky formou nařízené exekuce prostřednictvím JUDr. Parasky.

 

 

 

  

......................................................                               ………...........................................                       

Josef   M a c í k                                                       Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                  Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                         Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

V Ústí nad Labem  3.3.2014Datum vložení: 05.03.2014, datum sejmutí: 05.04.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP