MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z XVIII. ZMO ÚL - ST, dne 3.6.2014

U S N E S E N Í

 

z XVIII. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 3. června 2014

 

 

86/2014

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

 

87/2014

Závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2013 (Závěrečný účet)

Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

Účetní závěrka za rok 2013 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        z j i š ť u j e, ž e      

  1. hospodaření v oblasti Rozpočtu hlavní činnosti MO Ústí nad Labem – Severní

Terasa za rok 2013 skončilo schodkem ve výši 1.447,66 tis. Kč, který byl plně kryt financováním,

  1. hospodaření v oblasti Rozpočtu vedlejšího hospodářství MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za rok 2013 skončilo ziskem ve výši 7.885,59 tis. Kč a z tohoto zisku již bylo zapojeno v souladu s rozpočtem 2013 celkem 7.307,59 tis. Kč, použitelný zisk za rok 2013 činí 577,99 tis. Kč,

B/        b e r e   n a   v ě d o m í,   

            že hospodaření za rok 2013 bylo přezkoumáno auditorem s výrokem      

            - Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky -

C/        s o u h l a s í           

            s celoročním hospodařením MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za rok 2013

            - bez výhrad – podle předložené důvodové zprávy,

D/        s c h v a l u j e        

  1. Závěrečný účet MO Ústí nad Labem - Severní Terasa za rok 2013 podle předložené důvodové zprávy,
  2. Účetní závěrku MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za rok 2013 dle příloh č. 3 až 8.

 

 

 

88/2014

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu

MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2014

(zapojení HV ze závěrečného účtu HČ, VHČ, prvky dětské hřiště, SF)

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

            rozpočtové opatření takto:

                Zapojení HV a ZK na účtech hlavní činnosti ze závěrečného účtu

- položka 8115 - financování – zapojení částky                                   603,41 tis. Kč

  snížení příjmové položky finančního vypořádání                              -58,00 tis. Kč

  zapojení HV VHČ z min. roku – položka 4131                                               450,00 tis. Kč

 

 

zapojení do výdajových položek takto:

            308/H000062 – Finanční vypořádání                                                    100,10 tis. Kč

308/H000054 – Odměny uvolněných zastup.                                        25,00 tis. Kč

            308/H000038 – Povinné pojistné zdravotní uvolnění poslanci            2,00 tis. Kč

308/H000068 – Povinné pojistné na sociální uvolnění poslanci         5,00 tis. Kč

308/H000130 – Odměny neuvoln. členů ZMO                                      30,00 tis. Kč

308/H000169 – Povinné pojistné zdravotní – neuvolnění posl.           3,00 tis. Kč

308/H000017 – Rezerva FO                                                                    200,31 tis. Kč

307/H000008 – DDHM dětské koutky, hřiště                                         40,00 tis. Kč

307/H000025 – Opravy a rekonstrukce maj. obce                               295,00 tis. Kč

307/H000024 – Opravy a udržování chodníků a schodišť                 295,00 tis. Kč

 

    

 

89/2014

Návrh na prominutí nedobytných pohledávek

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prominutí nedobytných pohledávek nad 20.000,- Kč dle důvodové zprávy.

 

 

 

90/2014

Prodej části p.p.č. 4400/258 v k.ú. Ústí nad Labem paní Veronice Hanykýřové

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 4400/258 v k.ú. Ústí nad Labem o velikosti 62 m2 včetně stavby na tomto pozemku umístěné, žadatelce paní Veronice Hanykýřové za cenu 117.800,- Kč a náklady spojené s prodejem formou smlouvy budoucí kupní a splátkového kalendáře dle důvodové zprávy.

 

 

 

91/2014

Návrh změny Územního plánu - Dobětice

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

podání žádosti o změnu Územního plánu dle důvodové zprávy.

 

 

 

92/2014

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu

MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2014

(dotace – volby Evropský parlament)

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

            rozpočtové opatření takto:

                Dotace na volby do Parlamentu ČR

- zvýšení příjmů na položce 4111 – PPR 303/H000075 – DOTACE NA VOLBY

  Evropský parlament UZ 98348 ve výši 873.810,- Kč

zapojení dotace na výdajové položky s UZ 98348

            308/H000190           VOLBY DO EP – materiál UZ 98348 -                  10 tis. Kč

308/H000192           VOLBY DO EP – nájemné UZ 98348 -               130 tis. Kč

            308/H000193           VOLBY DO EP – ost.služby UZ 98348 -                          10 tis. Kč

308/H000195           VOLBY DO EP – pohoštění UZ 98348 -              40 tis. Kč

308/H000196           VOLBY DO EP – cestovné UZ 98348 -                  2 tis. Kč

308/H000197           VOLBY DO EP – mzdy UZ 98348 -                     650 tis. Kč

308/H000198           VOLBY DO EP – soc.poj. UZ 98348 -                   25 tis. Kč

307/H000199           VOLBY DO EP – zdr.poj. UZ 98348 -                 6,81tis. Kč

 

 

 

93/2014

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva MO

Ústí nad Labem – Severní Terasa

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s t a n o ví

            Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva MO Ústí nad

Labem – Severní Terasa od 3.6.2014 dle přiložené důvodové zprávy,

B/        z r u š u j e

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva MO Ústí nad

Labem – Severní Terasa schválené na ZMO dne 5.3.2007 usn. č. V./III.

 

 

 

94/2014

Návrh OZV o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

            návrh Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování sázkových her, loterií a

jiných podobných her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................                               ………...........................................                       

Josef   M a c í k                                                                   Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                 Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                  Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

V Ústí nad Labem  4.6.2014Datum vložení: 27.06.2014, datum sejmutí: 27.06.2999

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP