Bertino údolí Historie Ptáci Fauna Rostliny Dřeviny Stříbrnický potok Geologie

Bertino údolí - Stříbrnický potok

Stříbrnický potok je levobřežním přítokem Labe, který do ní ústí cca 320 m za soutokem Bíliny a Labe. Specifická morfologie Bertina údolí a blízkého okolí značně ovlivňuje hydrologickou charakteristiku území.

Pramen Stříbrnického potoka je těžko přesně určitelný, neboť do údolí vchází ze zatrubnění v jednom případě a v druhém případě velmi drobnou vodotečí částečně zasypanou stavebním odpadem Délka toku je přibližně 1,7 km. Po necelých 750 m odkryté části opět mizí do kanalizačního odvodu. Podle pamětníků se do koryta vlévala voda z vodního mlýna z obce Stříbrníky, kam směřovala vodoteč z Žežického kopce. Bohužel, však již toto lze v současnosti jen s obtíží prokázat.

Stříbrnický potok vykazuje charakter bystřiny v korytě tvořeném převážně štěrkopískovým dnem a balvanitým podložím s velkým kolísáním průtoku, které kulminuje v období jarního tání a za prudkých letních bouří. Je to drobná vodoteč jejíž hladina kolísá mezi 0,02 – 0,6 m hloubky a 0,015 – 2,55 m šířky, tvořená jezy a tůněmi, vzniklými částečně přirozenou cestou a dále díky rekonstrukci břehu a koryta prováděné zde od května 2003, čímž se vytvořily podmínky přibližující potok blízkému stavu přírodě.

Nachází se zde 30 vytvořených přehrázek z volně loženého kamení, dřevěné kulatiny a též betonových prefabrikátů. Za nimi vzniklé mělké tůně zpomalily rychlost proudu, v němž unášené části půdního smyvu, kamenného podloží a rostlinného opadu vytvářejí usazeniny, které místy tok rozdělují do ramen vlásečnicového typu a drobné meandry v rámci koryta ohraničeného podložím a volně loženou kamennou zídkou.