ikona 

SVS zahájí stavebně-technologickou rekonstrukci vodojemu Stříbrníky v Ústí nad Labem

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájí další plánovanou investiční akci v Ústí nad Labem. Bude provedena stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu Stříbrníky. Předmětem stavby je rekonstrukce stavební i technologické části vodojemu, čerpací stanice Kopeček a čerpací stanice Chuderov. 

Konstrukce vodojemu jsou ve velmi špatném stavu. Dno je silně napadené degradací vyluhováním s odhalenou strukturou hrubého kameniva. Omítka stěn má relativně hrubý povrch, na povrchu stěn byly zaznamenány lokální projevy koroze výztuže. Stropní konstrukce je napadena celoplošnou korozí výztuže vymezující krycí vrstvu ovšem masivně je napadena už i hlavní nosná výztuž. V havarijním stavu jsou především tyčové prvky, kde již došlo k plnému odhalení výztuže jak smykové, tak i hlavní nosné. Výztuž již není chráněna před vlivy prostředí a masivně koroduje. Korozní úbytky jsou již v desítkách procent a lokálně byly zaznamenány i zcela prorezlé výztužné pruty. Silně mrazově degradované jsou především stěny s plošně odpadanými omítkami. Strop nástavby je lokálně narušen korozí výztuže.

Rekonstrukce bude probíhat v objektu vodojemu s armaturními prostory a místnostmi čerpacích stanic. Kromě stavebních úprav jsou do stavební části zahrnuty veškeré práce, které souvisejí s kompletní rekonstrukcí vystrojení objektu novým zařízením. Jedná se o nová trubní vedení, umístění čerpadel, rozvodů a rozvaděčů elektrotechnologické a elektro-stavební části, komponent vzduchotechniky. Pro tyto prvky budou vybudovány nové prostupy potrubí svislými konstrukci, nové betonové bloky pro čerpadla a potrubí. V rámci strojně-technologické části dojde k vystrojení tří komor vodojemu včetně souvisejících armaturních komor a přidružených čerpacích stanic. V manipulačních komorách vodojemu bude vyměněno stávající ocelové potrubí včetně potrubí v akumulačních nádržích. V čerpacích stanicích Chuderov a Kopeček je navržena kompletní rekonstrukce potrubí a armatur včetně výměny čerpadel a řešení protirázové ochrany výtlačného řadu. Nově navržené potrubí bude nerezové. Součástí stavby bude i rekonstrukce části úseku příjezdové komunikace mimo oploceného areálu, v rozsahu pozemku parc. číslo 5144. Dále bude provedena celková rekonstrukce oplocení areálu. Dojde k posunu hranice areálu směrem dovnitř, tj k jeho redukci.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. listopadu 2018. Vlastní stavební práce začnou během ledna 2019. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2019.

https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/seznamy-zprav/aktualni-informace/svs-pripravuje-rekonstrukci-vodojemu-stribrniky.htmlDatum vložení: 21.11.2018, datum sejmutí: 21.11.2019

Zpět  Nahoru  Tisk