Individuální dotace

Jaké jsou podmínky pro poskytnutí individuální dotace?

Žádost o dotaci musí být předložena v souladu s těmito podmínkami:

 • Na předepsaném formuláři a v daném termínu (k dispozici na ÚMO nebo na internetových stránkách www.severni-terasa.cz v sekci formuláře ke stažení)
 • Žádající právnická osoba musí doložit kopii dokladu o právní subjektivitě (kopie zřizovací listiny, výpis z obch. rejstříku, v souladu se zákonem č. 250/2000Sb. §10a odst. (3) písmeno f) – také doložit identifikaci:
  • osob zastup. právnickou osobu s uvedením právního důvodu zast.,
  • osob s podílem v této právnické osobě
  • osob, v nichž má přímý podíl a o výši tohoto podílu   .
 • Kopii dokladu o statutárním zástupci (osoby oprávněné jednat jménem žádající organizace)
 • Pokud žádost vyřizuje jiná osoba, musí být doloženo plnou mocí podepsanou statutárním zástupcem
 • Žádající fyzická osoba se prokáže platným dokladem totožnosti, v případě podnikající fyzické osoby též identifikaci IČ
 • žádost musí být formulována na konkrétní akci  a účel, na který chce žadatel dotaci použít
 • o dotaci rozhoduje Rada MO
 • je nutné uvést číslo účtu a kód banky, na který bude schválená dotace po sepsání veřejnoprávní smlouvy a doloženém vyúčtování zaslána
 • maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 20 000,-Kč za kalendářní rok

Kam mám žádost fyzicky doručit?

Žádosti o individuální dotace musí být doručeny na adresu: 

Statutární město Ústí nad Labem - Úřad městského obvodu Ústí nad Labem- Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, 400 11 Ústí nad Labem

Jakým způsobem ještě mohu žádost doručit?

Osobně, poštou nebo elektronicky, opatřené elektronickým podpisem.

Jsou nějaké termíny pro podání žádosti a co bude následovat?

Termín podání žádosti na příslušný kalendářní rok:

 • do 30. 6. v daném kalendářním roce (pro akce leden – prosinec)
 • všechny doručené žádosti budou projednány na nejbližší schůzi Rady MO, nejpozději do 30. 9., poté budou organizace vyrozuměny o schválení/neschválení dotace.
 • výjimky může schválit pouze Rada MO – Severní Terasa
 • Žádost  bude posouzena z hlediska místního významu. Po schválení Radou MO – Severní Terasa bude žadatel e-mailem či telefonicky seznámen s usnesením v jaké výši a na jaký účel byla dotace poskytnuta popřípadě neposkytnuta
 • Formální nedostatky, které budou zjištěny při posuzování žádosti  je nutné odstranit do 15ti dnů od obdržení výzvy
 • Dotace bude žadateli poskytnuta po schválení v orgánech MO, sepsání veřejnoprávní smlouvy v souladu se zákonem č. 250/2000Sb.v platném znění a po předloženém vyúčtování včetně příloh (tj. Kopie Fa a dokladu o úhradě Fa, pokladní doklady, paragony apod.)
 • V případě poskytnutí schválené dotace před konáním akce je s žadatelem, po schválení v orgánech MO, sepsána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s termínem vyúčtování poskytnutých finančních prostředků a možných sankcích v případě porušení ujednání veřejnoprávní smlouvy

Podrobnější informace poskytuje Ing. Dana Kopřivová, vedoucí finančního odboru ÚMO ÚL –  ST.