Ověřování, CZECH Point

Vyřizuje

Jméno a příjmení: Název funkčního místa: E-mail: Telefon: Kancelář č.:
Pavel Kotlík referent pro czechpoint a ověrování pavel.kotlik@mag-ul.cz 475 274 544 108
Petr Vlasák (zástup) Správce ICT  petr.vlasak.ml@mag-ul.cz 475 274 536 304

 

Statutární město Ústí nad Labem - Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
400 11 Ústí nad Labem

Provoz pracoviště:

Pondělí   8:00–12:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–12:00   
Středa     8:00–12:00   13:00–17:00
Čtvrtek    8:00–12:00 
Pátek        zavřeno

Vidimace (ověření listiny)

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.
Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá.
Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.

Vidimace se neprovede:

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,
 • jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o
  1. prvopis,
  2. již ověřenou vidimovanou listinu,
  3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
  4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace (ověření podpisu)

Legalizací se ověřuje, že žadatel před ověřující osobou

 • listinu vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní, nebo
 • elektronický podpis na dokumentu v elektronické podobě uznal za vlastní.

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v dokumentu ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah dokumentu neodpovídá.

Legalizace se neprovede:

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který neobsahuje žádný text,
 • nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, k prokázání své totožnosti platný doklad
 • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,
 • jde-li o legalizaci podpisu dokumentu, který je psán v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je dokument psán, a není-li současně předložen v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,
 • jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
 • jde-li o legalizaci dokumentu v jiné než textové nebo obrázkové podobě, nebo dokumentu v elektronické podobě, který není ve formátu nebo nemá náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo
 • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

Správní poplatky

 • legalizace (ověření podpisu): 50,- Kč za každý podpis
 • vidimace (ověření listiny): 30,- Kč za každou i započatou stránku

Czech POINT

Czech POINT je Český Podací Ověřovací Informační Terminál, díky kterému mohou občané obstarat více potřebných dokumentů na jednom místě.

Typy ověřených výstupů z registrů veřejné správy

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Ověřený snímek katastrální mapy
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis ze živnostenského rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů fyzických i právnických osob
 • Výpis z rejstříku kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Registr účastníků provozu modulu autovraků
 • Výpisy ze základních registrů
 • Konverze dokumentů
 • Datové schránky

Správní poplatky

 • vydání ověřeného výstupu z  informačního systému veřejné správy
  100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Podrobný popis jednotlivých poskytovaných agend naleznete na adrese www.czechpoint.cz