Agendy úřadu

Všechny odbory zajišťují vyřizování stížností souvisejících s vedenými činnostmi, připravují podklady k projednávání a rozhodování v Radě MO ÚL- Severní Terasa a Zastupitelstvu MO ÚL – Severní Terasa.

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa zejména jedná a rozhoduje.

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Obecně závazná vyhláška č. 4/ 2012, Statut města Ústí nad Labem
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech, zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění,
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotním pojištění
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách