Odbor správy obecního majetku

Činnost odboru

 • vykonává činnosti spojené se správou, popř. prodejem nemovitého majetku města ÚL svěřeného do správy MO ÚL – Severní Terasa Statutem,
 • spolupracuje s orgány města a dalšími institucemi při vyřizování restitučních nároků s tímto majetkem,
 • provádí inventarizace svěřeného majetku, zajišťuje evidenci smluv na prodej a pronájem nemovitostí, pozemků, bytů a nebytových prostor,
 • provádí správní řízení ve věcech dle ust. § 5, občanského zákoníku a řeší jiné správní delikty dle příslušnosti odboru v souladu se zákonem o obcích, provádí výkon správy komunikací v rozsahu vymezeném Statutem a plošným rozdělením kompetencí mezi MmÚL a ÚMO ÚL – Severní Terasa, povoluje zábory a pronájmy veřejného prostranství ve správě MO ÚL – Severní Terasa,
 • zajišťuje údržbu a opravy drobných staveb,
 • připravuje plán investičních akcí a oprav a údržby,
 • posuzuje účelnost a hospodárnost navržených investic a oprav,
 • připravuje podklady pro investiční akce, jejichž zadavatelem je MO ÚL – Severní Terasa,
 • vede agendu spojenou s pronájmy bytů, výměnami bytů, evidencí volných bytů a podaných žádostí na pronájem bytů,
 • zajišťuje pronájmy nebytových prostor včetně zpracování nájemních smluv,
 • zajišťuje pronájem ploch na nemovitostech ve správě MO ÚL – Severní Terasa pro umístění reklamy,
 • zajišťuje správu domovního fondu, likviduje faktury za správu domovního fontu a týkající se oprav a údržby bytového fondu,
 • zajišťuje prodej nemovitostí dle občanského zákoníku, prodej bytů a nebytových prostor dle zákona o vlastnictví bytů,
 • zajišťuje zpracování nájemních a kupních smluv,
 • vede evidenci pozemků svěřených do správy MO ÚL – Severní Terasa,
 • zajišťuje za MO ÚL – Severní Terasa souhrnné vyjádření pro územní a stavební řízení pro stavby realizované na území MO ÚL – Severní Terasa, eviduje a zakládá všechna rozhodnutí a příslušnou dokumentaci dle stavebního zákona pro stavby, kde je MO ÚL – Severní Terasa účastníkem řízení, zajišťuje činnosti související s § 122 stavebního zákona,
 • zajišťuje čistotu veřejných prostranství a likvidaci odpadů v rozsahu vymezeném Statutem a rozdělením kompetencí mezi MmÚL a ÚMO ÚL – Severní Terasa, ukládá sankce dle zákona o obcích v souvislosti s uvedenými činnostmi,
 • řídí a organizuje činnost pracovníků veřejně prospěšných prací,
 • provádí kontrolu čistoty a způsobu užívání veřejných prostranství na území MO ÚL – Severní Terasa, kontroluje práce na základě smluv na zajištění čistoty města,
 • vykonává činnosti spojené se správou veřejné zeleně v majetku města ÚL na pozemcích svěřených do správy MO ÚL – Severní Terasa Statutem,
 • pečuje o veřejná dětská hřiště a místa pro odpočinek, včetně péče o městský mobiliář,
 • zabezpečuje provoz vodotrysků a bazénů,
 • vydává povolení zvláštního užívání veřejné zeleně,
 • kontroluje práce provedené na základě smluv na údržbu veřejné zeleně