Kancelář tajemníka

Činnost odboru

 • zajišťuje průběh voleb, referend, sčítání domů, bytů a obyvatelstva MO ÚL – Severní Terasa
 • zajišťuje výkon veřejných sbírek na území MO ÚL – Severní Terasa, ověřuje sběrací listiny právnickým osobám konajícím sbírky na území obvodu, přijímá oznámení o umístění pokladniček,
 • přijímá a eviduje ztráty a nálezy a nakládá s nimi v souladu s občanským zákoníkem
 • přijímá a eviduje petice, stížnosti a žádosti o poskytnutí informací,
 • zajišťuje zasedání kontrolního a finančního výboru ZMO ÚL – Severní Terasa,
 • v souladu se z. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, provádí evidenci, správní řízení a rozhoduje v souladu s tímto zákonem,
 • kontroluje činnost kronikáře MO ÚL – Severní Terasa,
 • zabezpečuje činnost na úseku CO a PO v rozsahu daném Statutem,
 • zabezpečuje činnost BOZP při vykonávaných činnostech pracovníky úřadu
 • zabezpečuje činnost sekretariátů starosty, místostarosty a tajemníka ÚMO ÚL – Severní Terasa,
 • organizačně zajišťuje schůze Rady a Zastupitelstva MO ÚL – Severní Terasa,
 • zajišťuje vyvěšování veřejných vyhlášek na úřední desce
 • vede spisovnu, provádí inventarizace majetku,
 • zajišťuje informační technologie úřadu,
 • zodpovídá za aktualizaci webových stránek MO ÚL – Severní Terasa.
 • zodpovídá za provoz služebních vozidel MO ÚL – Severní Terasa
 • zabezpečuje vnitřní správu ÚMO ÚL – Severní Terasa, včetně chodu pokladny a podatelny

Oddělení přestupků

 • zajišťuje výkon agendy na úseku přestupků, řeší správní delikty dle příslušnosti odboru v souladu s právními předpisy.

Ohlašovna

 • vykonává činnost dle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, provádí správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
 • zajišťuje průběh voleb, referend, sčítání domů, bytů a obyvatelstva MO ÚL – Severní Terasa.

Oddělení sociálních věcí

 • provádí vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí, provádí šetření a posuzuje životní situace klientů, zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny-zdravotně postižené, rodiny s dětmi cizince, osoby v hmotné nouzi, seniory.
 • pomáhá vyhledávat opatrovníky pro nesvéprávné občany a vykonává funkci soudem stanoveného opatrovníka občanům, kteří byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům, či jejich způsobilost k právním úkonům byla omezena.
 • pomáhá při řešení sociálně tíživých situací, především rodin s dětmi a nepřizpůsobivých občanů.