Volby do Evropského parlamentu 2024

Prezident republiky vyhlásil rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pod č. 38/2024 Sb. dne 27. února 2024 volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024.

pátek probíhá hlasování od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu probíhá hlasování od 8:00 do 14:00 hodin. 

Dokumenty zveřejněné na úřední desce

Úřední deska ÚMO - Severní Terasa

Všeobecné informace

Volby do Evropského parlamentu 2024: vše, co potřebujete vědět (europa.eu)

Volby do Evropského parlamentu 2024 - Volby (mvcr.cz)

Voličské průkazy

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.

Kontaktní osoba pro podávání informací a vydávání voličských průkazů:

Božena Táborská, Referent evidence obyvatel, bozena.taborska@mag-ul.cz, 475 274 515, Kancelář č. 108

S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to:

  • osobně nejpozději do 5. června 2024 do 16,00 hodin nebo
  • písemně tak, aby žádost byla doručena obecnímu úřadu

nejpozději 31. května 2024 v 16,00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 23. května 2024, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Jak se hlasuje do Evropského parlamentu?

Způsoby hlasování naleznete v přiloženém letáku vydaným Ministerstvem vnitra ČR.

Jakým způsobem funguje přenosná volební schránka?

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Potřebuji zažádat o přenosnou volební schránku, co mám pro to udělat?

O přenosnou volební schránku lze požádat na telefonním čísle 475 274 511 – recepce ÚMO , přes kontaktní formulář na našich webových stránkách nebo podatelna.sevter@mag-ul.cz. Kde uvedete jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a kontakt na Vás.

Ve dnech konání voleb ,tj. 7. a 8. června 2024, lze též požádat o přenosnou volební schránku přímo volební komisi na níže uvedených telefonních číslech, které naleznete v příloze.

Informace ČSÚ k výsledkům voleb

 Volby do Evropského parlamentu | ČSÚ (czso.cz)

Pro zájemce o členství v OVK

Máte zájem o členství v okrskové volební komisi? Více informací poskytnou pracovníci ÚMO Severní Terasa na níže uvedených kontaktech.

Přihláška člena do okrskové volební komise

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte v běžné pracovní době na kontaktní osoby uvedené níže

Jméno a příjmení Název funkčního místa E-mail Telefon Kancelář č.
Vladislava Drobná Vedoucí oddělení vnitřních věcí vladka.drobna@mag-ul.cz 475 274 561 303
Božena Táborská (VP) Referent evidence obyvatel bozena.taborska@mag-ul.cz 475 274 515 108
Petr Vlasák (zástup) Správce ICT  petr.vlasak.ml@mag-ul.cz 475 274 536 304