Povinné informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - povinně zveřejňované informace:

 1. Oficiální název územně správní jednotky
  Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa
   
 2. Důvod a způsob založení
  Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa je založen na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na Statut statutárního města Ústí nad Labem (OZV 4/2012).
   
 3. Organizační struktura
  Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa má 15 členů
  Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa je výkonným orgánem a má 5 členů
  Úřad městského obvodu tvoří starosta, který stojí v jeho čele, místostarosta, tajemník úřadu a zaměstnanci zařazení do úřadu městského obvodu. Úřad městského obvodu se člení na odbory a úseky.
   
 4. Kontaktní spojení
  4.1. Kontaktní poštovní adresa:
  Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa
  Stavbařů 2823/2
  400 11 Ústí nad Labem
  4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa
  Stavbařů 2823/2
  400 11 Ústí nad Labem
  4.4. Telefonní čísla:
  +420 475 274 111 - ústředna
  4.5. Adresa internetových stránek:
  Dokumenty v elektronické podobě jsou přijímány na těchto technických nosičích: USB flashdisk, CD, DVD.
  4.7. Elektronická podatelna:
  podatelna.sevter@mag-ul.cz
  Další elektronické adresy v sekci Kontakty
  4.8. Datová schránka:
  6aebn39
   
 5. Případné platby můžete poukázat
  Číslo účtu: 5724411/0100
  Komerční banka, pobočka Ústí nad Labem, Kód banky 0100
  Účel platby - pravidelné poplatky, správní poplatky, pokuty, penále, nájemné, příjem z vystavených faktur
  Platby v hotovosti lze uhradit v pokladnách ÚMO Severní Terasa v úředních hodinách
   
 6. IČO: 00081531
  Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa nemá samostatné IČO, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem
   
 7. DIČ: CZ00081531
  Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa nemá samostatné DIČ, je evidován pod daňovým identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem
   
 8. Dokumenty
  8.1. Právní předpisy města
  8.2. Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa
  Rozklikávací rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa
  Archiv rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa
   
 9. Žádosti o informace
  Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, který upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a způsob poskytování informací.
  Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba. Žadatel nemusí prokazovat ani sdělovat právní či jiný zájem na sdělení informace.
  Z podané žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a adresa žadatele. Žádost je podána dnem, kdy ji Úřad městského obvodu obdržel. Dnem podání běží lhůty pro vyřízení žádosti, které stanovuje zákon. K písemnému podání žádosti lze využít formulář Žádost o poskytnutí informace nebo si jej lze vyzvednout v sekretariátu tajemníka úřadu městského obvodu.

 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Žádost, stížnost, petici, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat:
   
  • osobně na podatelně Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa
  • poštou na adresu: Stavbařů 2823/2, 400 11 Ústí nad Labem
  • elektronicky na adresu podatelna.sevter@mag-ul.cz
  • prostřednictvím datové schránky: 6aebn39
    
 11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky proti rozhodnutí povinného subjektu je třeba podat písemně viz bod 10.
  Odvolání
  Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí k Magistrátu města Ústí nad Labem prostřednictvím Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa. Z odvolání musí být zřejmé, kdo jej podává, a které věci se týká. Odvolání je učiněno dnem, kdy bylo povinnému subjektu doručeno.
  Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Úřadu městského obvodu Ústí n. L. – Severní Terasa je Magistrát města Ústí nad Labem. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.
  Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.
  Soudní přezkum
  Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
   
 12. Formuláře
   
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Náplně činnosti jednotlivých odborů naleznete ZDE. Pro řešení konkrétní životní situace občana kontaktujte příslušného pracovníka úřadu. Postupy pro řešení životních situací najdete na https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/(Portál veřejné správy).
   
 14. Předpisy (nejdůležitější právní předpisy, kterými se ÚMO Severní Terasa řídí):
   
  - Ústava ČR
  - Listina základních práv a svobod
  - zákon o obcích
  - zákon o úřednících územních samosprávných celků
  - stavební zákon
  - živnostenský zákon
  - zákon o živnostenských úřadech
  - zákon o pozemních komunikacích
  - silniční zákon
  - zákon o archivnictví a spisové službě
  - zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  - zákon o sociálních službách
  - krizový zákon
  - školský zákon
  - zákon o obecní policii
  - zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  - zákon o správním řízení (správní řád)
  - občanský zákoník
  - zákon o sociálně-právní ochraně dětí
  - zákon o zadávání veřejných zakázek
  - zákon o veřejné podpoře
  - zákon o správě daní a poplatků
  - daňový řád
  - zákon o finanční kontrole
  - zákon o místních poplatcích
  - vodní zákon
  - zákon o ochraně přírody a krajiny
  - zákon o odpadech
  - zákon o ochraně ovzduší
  - zákon o matrikách
  - zákon o evidenci obyvatel
  - zákon o státním občanství
  - zákon o občanských průkazech
  - zákon o cestovních dokladech
  - zákon o veřejných dražbách
  - zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
  - zákon o svobodném přístupu k informacím
  - zákon o registru smluv

   
  Texty právních předpisů jsou dostupné na adrese https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ (Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv).
  Po předchozí domluvě je možné nahlédnout do právních předpisů na sekretariátu vedení MO Severní Terasa.

  Přehled právních předpisů statutárního města Ústí nad Labem je dostupný na internetových stránkách: VYHLÁŠKY ZDENAŘÍZENÍ ZDE.
  Právní předpisy města jsou v listinné podobě, po předchozí domluvě, k nahlédnutí na sekretariátu vedení MO Severní Terasa. 

   

 15. Úhrady za poskytování informací
  15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. nebyla dosud přijata.

 16. Licenční smlouvy
  16.1. Vzory licenčních smluv

  Licence nejsou Městským obvodem Ústí n. L. – Severní Terasa vydávány.
  16.2. Výhradní licence
  Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence

 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací