Poplatek za psa

Přihlášení a poplatek za psa

Místní poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu, a proto (ač je užíván termín poplatek) je to vlastně místní daň. (Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poplatek je zaveden obcí, resp. vyhláškou zastupitelstva, přičemž zákonný rámec musí být dodržen, ale obci je dána možnost upravit podrobnosti poplatku podle své místní situace, zvyku, účelu apod.

V Ústí nad Labem je v současné době zaveden a upraven poplatek ze psů Obecně závaznou vyhláškou města statutárního města Ústí nad Labem č. 5/2023 o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů. Faktickou správu poplatku pak vykonává v režimu daňového řízení obecní úřad (jeho odbor, respektive oddělení), v našem případě Finanční odbor - Pokladna Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa (číslo dveří 109).

Při našich šetřeních v terénu zjišťujeme, že občané – poplatníci nemají o přihlašování psa a placení poplatku kompletní informace, proto několik následujících řádků věnujeme odpovědím na nejčastější dotazy, s nimiž se na nás obracíte:

Na koho se vztahuje povinnost psa přihlásit?

Přihlásit psa musí jeho držitel. Občan, který má na území města Ústí nad Labem trvalé bydliště, nebo právnická osoba, která zde má sídlo si psa přihlásí na příslušném městském úřadu dle svého trvalého bydliště (ÚMO ÚL – město, ÚMO ÚL – Neštěmice, ÚMO ÚL – Střekov, ÚMO ÚL – Severní Terasa). Psa musí přihlásit i v případě, že se s ním převážnou část roku zdržuje mimo trvalé bydliště (na chalupě atd.). Psa je nutné přihlásit, i když pes bude od poplatku osvobozen (útulek, ZTP,  ZTP/P, canisterapie, atd. viz čl. 5 OZV č. 5/2023).

Jaká je lhůta pro přihlášení psa?

Mylně se mnoho lidí domnívá, že psa je nutné přihlásit až po dovršení 6 měsíců jeho věku. Lhůta pro přihlášení je však stanovena mnohem kratší - do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Po uplynutí dané lhůty se občan vystavuje možnosti sankce (pokuty) za nesplnění ohlašovací povinnosti.

Co potřebuji k přihlášení?

Pro přihlášení psa stačí mít s sebou platný občanský průkaz. Při uplatnění sazby pro důchodce je navíc třeba předložit důchodový výměr a vyplnit čestné prohlášení. Při nárokování dalších úlev a osvobození od poplatku (např. u psa z útulku) je třeba doložit i některé další doklady. Pokud je pes čipován je nutné doložit identifikační číslo psa příslušným dokladem osvědčující takovou skutečnost.

Za jak starého psa se tedy poplatek platí?

Poplatku podléhají psi, kteří dovrší stáří 3 měsíců.  

Kolik se platí za psa v Ústí nad Labem?

Základní roční sazba poplatku činí 1.000,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 1.500,- Kč.
Za psa jehož držitelem je osoba starší 65 let se platí 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 300,- Kč.

Vyhláškou č. 5/2023 se poskytují následující úlevy:

  1. za jednoho psa v domě s nejvýše 3 byty nebo na pozemku u takového domu za kalendářní rok je stanovena úleva ve výši 800,- Kč, poplatek tedy činí 200,- Kč,
  2. a druhého a dalšího psa téhož držitele v domě s nejvýše 3 byty nebo na pozemku u takového domu za kalendářní rok je stanovena úleva ve výši 1000,- Kč, poplatek tedy činí 500,- Kč,
  3. za jednoho psa celoročně umístěného na pozemku, k němuž má poplatník vlastnické nebo jiné obdobné právo zaručující mu celoroční užívání, nejedná se o pozemek dle odst. 3 písm. b) a současně tento pozemek leží mimo adresu přihlášení poplatníka, je stanovena úleva ve výši 800,- Kč, poplatek tedy činí 200,- Kč,
  4. za druhého a dalšího psa téhož držitele celoročně umístěného na pozemku, k němuž má poplatník vlastnické nebo jiné obdobné právo zaručující mu celoroční užívání, nejedná se o pozemek dle odst. 3 písm. b) a současně tento pozemek leží mimo adresu přihlášení poplatníka, je stanovena úleva ve výši 1200,- Kč, poplatek tedy činí 300,- Kč,
  5. za jednoho psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, je stanovena úleva ve výši 800,- Kč poplatek tedy činí 200,- Kč,
  6. za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, je stanovena úleva ve výši 1200,- Kč, poplatek tedy činí 300,- Kč,
  7. za jednoho psa, jehož držitelem je poživatel sirotčího důchodu, je stanovena úleva ve výši 800,- Kč, poplatek tedy činí 200,- Kč,
  8. za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel sirotčího důchodu, je stanovena úleva ve výši 1200,- Kč, poplatek tedy činí 300,- Kč.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu vznikl nárok na toto osvobození nebo úlevu.

Jak se poplatek platí?

Poplatek je splatný bez vyměření předem nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Činí-li poplatek více než 400,- Kč, je možné jej zaplatit též ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3., 31. 5., 31. 8., 30. 11. příslušného kalendářního roku. Poplatek můžete uhradit buď převodem na účet vedeného u KB č. 19-5724411/0100 (VS = Rodné číslo držitele psa, SS = 1341) nebo pokladnou ÚMO - ÚL Severní Terasa (hotově i kartou).

Co když pes stářím nebo nehodou uhyne?

Řada lidí se domnívá, že když přestanou poplatek platit, je to signál, že už psa nevlastní a tím ukončují poplatkovou povinnost. Toto je ovšem velmi nepřesná představa, která má za následek nárůst dluhu v evidenci úřadu.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti, případně další změny rozhodné pro evidenci a výši poplatku, je nutné vždy oznámit správci poplatku a to do 15 dnů ode dne, kdy daná skutečnost nastala.

Pokud pes již nežije (úhyn je nejlépe prokázat potvrzením od veterinárního lékaře), byl předán jinému majiteli nebo majitel změnil trvalý pobyt mimo území městské části, kde byl pes přihlášen, je třeba psa ve výše stanovené lhůtě odhlásit a ukončit tak platební povinnost. Nejlépe osobním úkonem u správce poplatku. Není-li pes řádně a doložitelně odhlášen, poplatková povinnost nadále trvá. 

UPOZORNĚNÍ!

Poplatek ze psů můžete uhradit převodem na účet vedeného u KB č. 19-5724411/0100 VS (Variabilní symbol) představuje rodné číslo držitele psa a SS (Specifický symbol)  uvede 1341, dále můžete do zprávy uvést jméno poplatníka.  Dalším způsobem je úhrada v hotovosti nebo kartou na pokladně ÚMO ÚL – Severní Terasa.