Užívání veřejného prostranství

Základní informace

Právní úpravu záboru veřejného prostranství nalezneme v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) a dále také v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Podle ustanovení § 4 zákona o místních poplatcích se místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“) se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou města statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo poplatek hradí a kdo je oprávněn v této věci jednat?

Poplatek hradí fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem (dále jen „poplatník“). Ve věci jedná poplatník, případně jeho zástupce na základě plné moci.  

Na kterém úřadě se tato situace řeší?

Řízení o poplatku vykonávají příslušné úřady městských obvodech, v jejichž území leží veřejné prostranství tedy ÚMO - Severní Terasa.

Postup pro řešení situace

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost přímo v sídle místně příslušného správce poplatku, prostřednictvím formuláře tj. Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství. Při plnění své ohlašovací povinnosti uvede své jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen (obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo), místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; u právnických osob též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech. Dále přesné určení místa, účel a dobu zvláštního užívání veřejného prostranství. Na základě této žádosti je vystaveno žadateli povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství.

Po ukončení záboru vyplní poplatník Ohlašovací lístek, kde uvede údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, a to skutečný rozsah (v m2), dobu (tj. první a poslední den) a způsob užívání veřejného prostranství. Poté je vystaven Protokol o předání pozemků a vyúčtování užívání veřejného prostranství.

Kde najdu tyto žádosti?

Žádosti naleznete v sekci Formuláře ke stažení.

Lhůty

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost správci poplatku nejméně 7 dní před započetím užívání veřejného prostranství, nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, nebo není možné splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání z jiného objektivního důvodu, je poplatník povinen podat ohlášení nejblíže následující pracovní den. V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Ohlášení (žádost) se podává i v případě, kdy je užívání veřejného prostranství od poplatku osvobozeno.

Potřebné doklady

Zplnomocnění k přihlášení užívání veřejného prostranství (pokud jde o osobu, která nemá z výpisu Obchodního rejstříku oprávnění k zastupování uživatele).

Sazba

Sazba poplatku se řídí obecně závaznou vyhláškou města statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

Nejčastější sazba poplatku, za každý započatý m2 a den, je:

za provádění výkopových prací                                                                       5 Kč
za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje                         10 Kč
za umístění stavebního zařízení                                                                      5 Kč
za umístění reklamního zařízení                                                                   50 Kč
za umístění skládek: ostatní                                                                            5 Kč
za užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce                                     10 Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.

Sankce

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy.