Kontrolní výbor

Funkční období 2022 - 2026

Předseda:
Tom Nestoroski

Zapisovatel:
Jitka Jelínková

Členové:
Ivan Dostál, Lukáš Konečný, Ludmila Beutelová, Michal Kolář

Co to je Kontrolní výbor a jakou má funkci?

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městské části a plní další úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověří. Podle zákona o obcích má kontrolní výbor zastupitelstva obce oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce a dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Tato oprávnění jsou založena přímo zákonem, a proto není třeba pro tuto kontrolu předchozího schválení ze strany zastupitelstva obce.