Podpora rodiny s prvorozeným dítětem

Co je projekt "Podpora rodiny s prvorozeným dítětem"?

Projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ (dále jen „projekt“) je poděkováním Městského obvodu  Ústí  nad  Labem – Severní Terasa  mladé  generaci,  která  se  rozhodne  žít  právě  v našem  obvodě, založit zde rodinu a přivést na svět své první dítě. Věcnou náplní projektu je poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-Kč pro prvorodičku s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa.

Co je potřeba k zařazení do projektu "Podpora rodiny s prvorozeným dítětem"?

Pro zařazení do projektu „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ vyplňte prosím "Žádost o zařazení do projektu Podpora rodiny s prvorozeným dítětem". Řádně vyplněnou žádost odevzdejte do podatelny ÚMO Severní Terasa. Podmínkou však je, aby prvorodička měla v době porodu trvalé bydliště v MO Ústí nad Labem - Severní Terasa, byla občanem ČR a dítě které porodila bylo její prvorozené. V případě jakýchkoliv dotazů, můžete kontaktovat pí. Danu Štajnerovou, tel. +420 475 274 574, e-mail: dana.stajnerova@mag-ul.cz.

Kompletní přehled pravidel pro získání daru naleznete ZDE.

UPOZORNĚNÍ! Žádosti musí být vždy doručena včetně Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Bez tohoto souhlasu nelze Vaši žádost/i dále zpracovávat. Souhlas musí být opatřen podpisem zákonného zástupce.

Proč musím dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti ze zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR),  z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa informuje, že během pořádání akce dochází ve veřejném zájmu k pořizování fotografií za účelem dokumentování průběhu akce. Pořízené fotografie mohou být dále zveřejňovány na webových stránkách městského obvodu www.severni-terasa.cz , v kronice MO ÚL - Severní Terasa či v tištěných médiích.  Z příležitostně pořízených fotografií nejsou vytvářeny evidence a nejsou k zobrazeným osobám systematicky přiřazovány žádné další osobní údaje. Fotograf je v průběhu akce řádně označen. Účastí na akci udělujete konkludentní souhlas s fotografováním a uveřejněním fotografií.

Kde najdu přihlášku a souhlas?

Přihlášku a souhlas naleznete v sekci Formuláře ke stažení.

Jak celý proces probíhá?

Po podání žádosti se Vám do 30 dnů ozve odpovědná osoba, která má na starost Vaši žádost a domluví si s Vámi termín (obvykle ve středu) kdy si přijdete na ÚMO - Severní Terasa podepsat smlouvu a zároveň vyzvednout finanční dar v hodnotě 5.000,- Kč.