Svatební obřady

Co je nutné k uzavření manželství nebo registrovaného partnerství?

Snoubenci mohou uzavřít manželství:

  • na matričním úřadě podle místa trvalého pobytu jednoho ze snoubenců (popřípadě kde byl přihlášen naposledy k trvalému pobytu)
  • před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního měst, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt

V případě jakýchkoliv dotazů, můžete kontaktovat pí. Boženu Táborskou referentku evidence obyvatel, tel. +420 475 274 515, e-mail: bozena.taborska@mag-ul.cz.

UPOZORNĚNÍ! Žádosti k uzavření manželství nebo registrovaného partnerství je možné podávat pouze na matričním úřadu, který se nachází na ÚMO Ústí nad Labem - Město, Velká Hradební 2336/8A, 401 18 Ústí nad Labem. ÚMO Severní Terasa pouze disponuje obřadní síní a podává informace se svatebním obřadům.

Jaké jsou správní poplatky?

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 3000 Kč. Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 2 000 Kč. Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1 000 Kč. V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.

Jaké potřebujeme doklady k uzavření manželství nebo registrovaného partnerství?

O uzavření manželství nebo registrovaného partnerství musí na místně příslušném matričním úřadě písemně požádat oba snoubenci. K žádosti je třeba připojit buď originály nebo ověřené kopie těchto dokladů: rodný list, doklad o státním občanství (občanský průkaz, český pas, vojenský průkaz), potvrzení o místě trvalého bydliště a rodinném stavu (rovněž stačí občanský průkaz).

Podrobnější informace ke svatbám a registrovaným partnerstvím naleznete na stránkách ÚMO - Město.

Jaké jsou svatební termíny na Severní Terase?

UPOZERNĚNÍ! Do oficiálního vyhlášení termínu voleb do krajských zastupitelstev 2024 nebudou přijímány žádosti o páteční a sobotní termíny v měsících září a říjen k uzavření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství. 

leden          06.01.2024

únor            03.02.2024

březen       02.03.2024

duben        06.04.2024

květen       18.05.2024

červen       08.06.2024

červenec   13.07.2024

srpen         10.08.2024

září             07.09.2024

říjen            05.10.2024

listopad     09.11.2024

prosinec    07.12.2024                                                                                                                                                                           Aktualizace: 1.4.2024